0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Choroba w trakcie urlopu macierzyńskiego - jak ją rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Urlop macierzyński stanowi uprawnienie rodzicielskie pracownika o charakterze bezwzględnie wymagalnym. W konsekwencji pracownica w razie urodzenia dziecka jest uprawniona do wspomnianego urlopu z mocy ustawy, przy czym nie ma możliwości zrzeczenia się tego prawa. Czy urlop macierzyński może zostać przerwany z powodu choroby pracownicy, a jeśli tak, to jakie muszą być spełnione warunki w tym zakresie? Jak powinna być rozliczana choroba w trakcie urlopu macierzyńskiego? Odpowiedzi na to pytanie udzielamy poniżej w artykule.

Urlop macierzyński – podstawowe informacje

Uprawnienia rodzicielskie w przedmiocie urlopu macierzyńskiego uregulowano w przepisach Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, zwanej dalej „kp”.

Zgodnie z postanowieniami kp prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownicy będącej matką dziecka. Jednocześnie w warunkach ustalonych w przepisach kp z urlopu macierzyńskiego może skorzystać również pracownik – ojciec dziecka.

Wymiar urlopu macierzyńskiego określają zapisy art. 180 § 1 kp. Oznacza to zatem, że pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

  • 20 tygodni – w przypadku urodzenia 1 dziecka przy 1 porodzie,
  • 31 tygodni – w przypadku urodzenia 2 dzieci przy 1 porodzie,
  • 33 tygodni – w przypadku urodzenia 3 dzieci przy 1 porodzie,
  • 35 tygodni – w przypadku urodzenia 4 dzieci przy 1 porodzie,
  • 37 tygodni – w przypadku urodzenia 5 lub więcej dzieci przy 1 porodzie.

Urlop macierzyński ma charakter uprawnienia o charakterze powszechnie obowiązującym oraz bezwarunkowo wymagalnym. Pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia tego urlopu albo dokonać bezpodstawnego skrócenia jego wymiaru.

Z kolei pracownica uprawniona do urlopu macierzyńskiego nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do tego urlopu, nie może ponadto dowolnie skrócić wymiaru tego urlopu – z wyjątkiem przypadków ściśle określonych w regulacjach kodeksowych.

Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru określonego w art. 180 § 1 kp.

Zwolnienie lekarskie w okresie trwania urlopu macierzyńskiego

Przepisy kp wskazują okoliczności, w których pracownica ma prawo zrezygnować z urlopu macierzyńskiego, jednak rezygnacja z tego uprawnienia jest postępowaniem odmiennym niż przerwanie wspomnianego urlopu. W tym miejscu pojawia się pytanie, w jaki sposób postąpić w przypadku gdy pracownica zachoruje podczas przebywania na urlopie macierzyńskim? Przepisy prawa pracy nie przewidują możliwości przerwania urlopu macierzyńskiego z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą.

Należy pamiętać, że za okres urlopu macierzyńskiego pracownica otrzymuje zasiłek macierzyński. Z kolei za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim osobie zatrudnionej przysługuje zasiłek chorobowy. Zarówno przepisy kp, jak i regulacje z zakresu ubezpieczeń społecznych nie umożliwiają równoległego pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku należnego w przypadku choroby.

Niezdolność do pracy powstała w okresie urlopu macierzyńskiego nie stanowi przesłanki co do zasady do przerwania urlopu macierzyńskiego i udzielenia pozostałej części tego urlopu po zakończeniu rekonwalescencji.

Uzyskanie przez pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy spowodowanej chorobą nie ma zatem wpływu na okres trwania wspomnianego urlopu, ponieważ pierwszeństwo w stosowaniu mają w takim przypadku przepisy kp dotyczące udzielania urlopów macierzyńskich. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której pracownica – po skorzystaniu z urlopu macierzyńskiego w określonym wymiarze – musiała poddać się leczeniu w szpitalu; na ten temat piszemy poniżej.

Przerwanie przez pracownicę urlopu macierzyńskiego z powodu konieczności poddania się leczeniu w szpitalu

W przepisach kp uwzględniono możliwość przerwania przez pracownicę urlopu macierzyńskiego ze względu na konieczność poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych.

W myśl zapisów art. 180 § 10 kp pracownica, która przebywa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, może przerwać urlop macierzyński na okres pobytu w 1 z wymienionych podmiotów, jeżeli:

  • część urlopu macierzyńskiego za ten okres wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko albo pracownik – inny członek najbliższej rodziny;
  • osobistą opiekę nad dzieckiem w tym okresie będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka albo ubezpieczony – inny członek najbliższej rodziny, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

Przytoczony art. 180 § 10 kp zawiera jeszcze jeden warunek konieczny do spełnienia w celu przerwania urlopu macierzyńskiego, chodzi mianowicie o minimalny okres urlopu wykorzystanego przez pracownicę po porodzie – musi to być co najmniej 8 tygodni.

W razie spełnienia wymogów określonych w art. 180 § 10 kp pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje, w przypadku przerwania przez ubezpieczoną – matkę dziecka pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym ubezpieczona – matka dziecka przebywa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (art. 180 § 11 kp).

W praktyce zatem pracownica wymagająca hospitalizacji przerywa urlop macierzyński i jednocześnie pobieranie zasiłku macierzyńskiego, jednak sam urlop nie ulega przerwaniu, ponieważ jego część (za okres pobytu pracownicy w szpitalu) przysługuje pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko lub innemu członkowi najbliższej rodziny.

Za okres pobytu w szpitalu lub innej jednostce organizacyjnej podmiotu leczniczego pracownica ma prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, ew. do zasiłku chorobowego, pod warunkiem uzyskania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego chorobę.

Choroba w trakcie urlopu macierzyńskiego – podsumowanie

Niezdolność do pracy powstała w czasie trwania urlopu macierzyńskiego nie stanowi przesłanki do przerwania tego urlopu. Przepisy prawa pracy oraz dot. ubezpieczeń społecznych nie przewidują jednoczesnego pobierania zasiłków: chorobowego i macierzyńskiego. Kp umożliwia przerwanie urlopu macierzyńskiego, jeżeli zachodzi konieczność hospitalizacji pracownicy, jednak muszą być ku temu spełnione określone warunki. Przede wszystkim pracownica musi wykorzystać co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie. Ponadto, część wskazanego urlopu – za okres pobytu pracownicy w szpitalu – wykorzysta pracownik będący ojcem dziecka albo pracownik – inny członek najbliższej rodziny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów