0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy możliwa jest zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co do zasady decyzja ostateczna nie może być zmieniona. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje jednak od niej wyjątki. Przeczytaj artykuł i sprawdź, w jakich przypadkach i pod jakimi warunkami możliwa jest zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej!

Zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej przez organ

Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W takim przypadku właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji dotychczasowej.

Ponadto ostateczna decyzja, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, pod warunkiem uzyskania zgody strony oraz jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Jeżeli na mocy danej decyzji strona nabyła prawo, to organ może ją zmienić tylko wówczas, jeżeli strona ta wyrazi zgodę na taką modyfikację.

W tym kontekście warto wziąć pod uwagę stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym: „Ocena odnośnie do tego, czy strona nabyła prawa lub nie nabyła praw z decyzji ostatecznej, powinna być dokonywana na podstawie treści rozstrzygnięcia zawartego w decyzji ostatecznej, mającej stanowić przedmiot postępowania w sprawie jej zmiany lub uchylenia, co powoduje, że decyzją taką jest, […], ostateczna decyzja merytoryczna, to jest decyzja rozstrzygająca sprawę co do istoty. Za uzasadniony należy więc uznać wniosek, że strona nie nabywa prawa z decyzji ostatecznej, jeżeli decyzja ta odmawia przyznania stronie żądanych uprawnień, a decyzją ostateczną, na mocy której strona nie nabyła prawa jest także decyzja, która rozstrzyga o pozbawieniu strony posiadanych przez nią uprawnień. Co więcej, do decyzji ostatecznych, […] nie należą decyzje nakładające na stronę obowiązek, albowiem nawet te decyzje są decyzjami, na mocy których pewne osoby nabywają prawo do wykonania tylko obowiązków wskazanych w decyzji, a nie innych, a więc innymi słowy, są to decyzje, na mocy których strona nabyła prawo, albowiem «nabycie praw» może nastąpić także w decyzji nakładającej obowiązek. Tym samym, «nabycie praw», […] rozumiane jest szeroko i w tym sensie, że każde indywidualne rozstrzygnięcie prawne, które ma znamiona rozstrzygnięcia merytorycznego w sprawie i kształtuje sytuację prawną strony, należy traktować jako rozstrzygnięcie, na podstawie którego strona «nabyła prawa»” [Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 listopada 2021 roku, II GSK 1715/21].

W toku załatwiania powyższych spraw przez organy administracji nie można stosować przepisów o milczącym załatwieniu sprawy.

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

  • wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;
  • wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
  • dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;
  • została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
  • była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
  • w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
  • zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Nie stwierdza się nieważności decyzji z powyższych przyczyn, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Jeżeli nie można odnotować nieważności decyzji na skutek powyższych okoliczności, organ administracji publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie orzekł nieważności decyzji.

W przypadku gdy od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło trzydzieści lat, w ogóle nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze – ten właśnie organ.

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w drodze decyzji. Również w tym przypadku sprawa nie może zostać załatwiona milcząco przez organ.

Organ administracji publicznej, właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że jest ona dotknięta jedną z wad będących podstawą do stwierdzenia nieważności. Na postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji służy stronie zażalenie.

Zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej a uprawnienia ministrów i wojewody

Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów państwa.

Uprawnienia określone powyżej przysługują także wojewodzie w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej.

Stronie, która poniosła szkodę na skutek uchylenia lub zmiany decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę od organu, który uchylił lub zmienił tę decyzję. Organ ten, w drodze decyzji, orzeka również o odszkodowaniu.

Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym stała się ostateczną decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję.

Stwierdzenie wygaśnięcia ostatecznej decyzji

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja:

  • stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony;
  • została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona go nie dopełniła.

Organ uchyli natomiast decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona tego nie zrobiła w wyznaczonym terminie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów