0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak odróżnić reklamę od reprezentacji?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Reprezentacja a reklama

Kwestia kosztów reklamy oraz reprezentacji często rodzi wiele wątpliwość, ponieważ od zawsze wielu przedsiębiorców ma problem z oceną, do której kategorii zaliczyć poniesione wydatki z tej kategorii. Często dochodzi nawet do sporów podatników z organami podatkowymi, gdyż przepisy określają odmienne uregulowania co do kosztów reklamy i reprezentacji.

Reprezentacja nie jest kosztem

Ustawa o podatku dochodowym jednoznacznie określa, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła tych przychodów. Wyjątek stanowią koszty zawarte w art. 23 ww. ustawy, wśród których wymienione są jedynie wydatki poniesione na reprezentację. Reklama, jako że nie należy do tej kategorii, jest uznawana za koszt podatkowy, jeżeli jest związana z prowadzoną działalnością oraz wydatek ten jest racjonalny i udokumentowany. Koszty reprezentacji stanowią w szczególności wydatki poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Jednoznaczne zakwalifikowanie podatkowe zdarzenia

Z uwagi na podatek dochodowy, bardzo ważna jest kwestia oceny, czy dany wydatek stanowi koszt reklamy, czy też reprezentacji. Jednak ani ustawy, ani żadne przepisy prawa nie definiują tych dwóch pojęć. Warto wobec tego zapoznać się z definicjami, zawartymi w słowniku języka polskiego. Według nich, reklama jest to “działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług”, a także “plakat, napis, ogłoszenie, krótki film itp. służące temu celowi”. Zatem celem reklamy jest przede wszystkim nakłonienie potencjalnego klienta do zakupu produktów lub skorzystania z usług.

Reprezentacja natomiast to swojego rodzaju występowanie w imieniu firmy, związane z wystawnością i okazałością, aby wywołać na wizerunku firmy jak najlepsze mniemanie w kręgu potencjalnych kontrahentów. Celem tych działań jest ułatwienie zdobywania nowych klientów, poprzez ocieplenie wizerunku bądź zaprezentowanie renomy przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, można stwierdzić, iż uznanie wydatków za koszty reklamy czy reprezentacji jest uzależnione od danej sytuacji, wielkości firmy oraz rodzaju prowadzonej działalności. Określony wydatek dla jednej firmy będzie kosztem reklamy, a dla drugiej już będzie stanowił koszt reprezentacji. Jak uznał w wyroku z dnia 3 grudnia 2002 r. Naczelny Sąd Administracyjny, każdy przypadek wymaga odrębnej analizy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów