0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym zajmuje się Biuro Informacji Gospodarczej? 

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) nie jest jednostką administracji państwowej, lecz podmiotem prowadzącym określoną działalność gospodarczą. Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka Biur Informacji Gospodarczej. Czym się zajmują? Wyjaśniamy poniżej.

Biuro Informacji Gospodarczej – jakie są jego zadania?

Biura Informacji Gospodarczej pośredniczą w udostępnianiu informacji gospodarczych, w szczególności informacji na temat dłużników. Udostępnianie w tym wypadku polega na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, ich przechowywaniu i ujawnianiu.

W jakiej formie funkcjonuje Biuro Informacji Gospodarczej?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczychBiuro Informacji Gospodarczej może być prowadzone wyłącznie w formie spółki akcyjnej o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 4 000 000 złotych.

Obecnie, według wykazu biur wykonujących działalność gospodarczą oraz ich adresów, w Polsce działa 5 Biur Informacji Gospodarczej:

 1. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

 2. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor)

 3. Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

 4. KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

 5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych

Każde Biuro Informacji Gospodarczej działa samodzielnie i prowadzi własną listę dłużników. Z tego powodu w celu skutecznej weryfikacji rzetelności swojego przyszłego kontrahenta, zaleca się wystąpić z zapytaniem do każdego z wyżej wymienionych biur BIG.

Czym dokładnie zajmuje się Biuro informacji Gospodarczej?

Przedmiotem działalności gospodarczej Biura jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegające na przyjmowaniu ich od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu. Przedmiotem działalności gospodarczej Biura może być również:

 1. przetwarzanie archiwalnych informacji gospodarczych dla celów statystycznych, dotyczących dłużników niebędących konsumentami;

 2. uzyskiwanie na zlecenie klienta Biura danych z rejestru PESEL;

 3. uzyskiwanie i przetwarzanie w zakresie uzasadnionym wykonywaniem ustawowych uprawnień lub obowiązków danych z rejestrów:
  - krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej,
  - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  - Krajowego Rejestru Sądowego
  oraz danych zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

 1. uzyskiwanie na zlecenie klienta Biura i przetwarzanie w zakresie uzasadnionym wykonywaniem ustawowych uprawnień lub obowiązków danych z rejestrów: Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości oraz Rejestru Należności Publicznoprawnych;
 2. dokonywanie analizy wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem;

 3. zarządzanie majątkiem Biura;

 4. prowadzenie działalności szkoleniowej lub edukacyjnej w zakresie objętym działalnością Biura.

Kto może złożyć zapytanie do BIG i ile to kosztuje?

Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych przechowywanych przez Biuro Informacji Gospodarczej. Dostęp w zakresie informacji gospodarczych dotyczących dłużników będących konsumentami jest bezpłatny, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W pozostałych przypadkach dostęp podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w Biurze cennikiem. Maksymalna opłata nie może być wyższa  niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli w 2019 roku opłata z tego tytułu nie może przekraczać 11,25 zł.

W jakich sytuacjach wierzyciel może przekazać informacje o dłużniku do BIG?

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wierzyciel może przekazać do Biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w art. 1871 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, czyli umów o:
  - świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
  - przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,
  - dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,
  - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
  - wywóz nieczystości,
  - dostarczanie energii cieplnej;

 1. łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni;

 2. upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do Biura z podaniem firmy i adresu siedziby tego Biura;

 3. nie upłynęło 10 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 10 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

Natomiast w przypadku dłużnika, który nie jest konsumentem, wierzyciel może przekazać do Biura informacje gospodarcze o jego zobowiązaniu wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;

 2. łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni;

 3. upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do Biura z podaniem firmy i adresu siedziby tego Biura.

Jakie dane wierzyciel może przekazać do BIG?

Wierzyciel może przekazać do Biura wyłącznie informacje gospodarcze dotyczące:

 1. siebie, takie jak:

 • imiona i nazwiska,

 • adres miejsca zamieszkania lub adres do doręczeń,

 • numer PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość,

 • serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 1. dłużnika, takie jak:

 • dane dotyczące imion i nazwiska,

 • numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość,

 • serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 • firmy,

 • oznaczenia miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń lub adresu, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza,

 • numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru identyfikacyjnego w przypadku osoby zagranicznej,

 • numeru REGON, jeżeli został nadany,

 • numeru właściwej ewidencji wraz z oznaczeniem organu ewidencyjnego lub numeru właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego w przypadku osoby zagranicznej,

 • imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni,

 • głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,

 • wspólników dłużnika będącego spółką osobową;

 1. akcjonariusza lub wspólnika dłużnika będącego jednoosobową spółką akcyjną, lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością;

 2. zobowiązania, takie jak:

 • tytuł prawny,

 • kwota i waluta,

 • kwota zaległości,

 • data powstania zaległości,

 • informacje o postępowaniach dotyczących zobowiązania,

 • informacje o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania,

 • daty wysłania listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do Biura Informacji Gospodarczej z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura,

 • informacje o zbyciu wierzytelności,

 • informacje w przedmiocie przedawnienia roszczenia.

Kto sprawuje nadzór nad BIG?

Nadzór nad Biurem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki w zakresie zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z ustawą i regulaminem. Nadzór nie obejmuje kontroli prawidłowości przetwarzania przez Biuro danych osobowych. Natomiast w zakresie dokonywania przez Biuro analizy wiarygodności płatniczej, nadzór ministra  obejmuje wyłącznie ocenę, czy zakres informacji wykorzystywanych do analizy jest prawidłowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów