0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tarcza 4.0 - jaką pomoc oferuje rząd?

Wielkość tekstu:

Wakacje kredytowe, kontrolowanie rynku przejęć przez dwa lata, prawo do skorzystania z dopłat do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - to tylko niektóre z najważniejszych zmian, jakie wprowadzi tarcza 4.0 zwana również tarczą Emilewicz. W artykule wyjaśniamy najważniejsze postanowienia tarczy 4.0!

Kto przygotował tarczę 4.0 

Projekt przygotowało Ministerstwo Rozwoju, działając we współpracy z m.in. Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, ZUS, Urzędem Zamówień Publicznych oraz ministerstwami: aktywów państwowych, finansów, rodziny, spraw wewnętrznych.

Jak podkreśla Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju:
Nasze propozycje wypracowaliśmy w dialogu z przedstawicielami pracowników, w tym w szczególności z NSZZ „Solidarność". Jesteśmy też w stałym kontakcie z przedsiębiorcami czy samorządami.”

Tarcza 4.0 - najważniejsze postanowienia

Dopłaty do odsetek kredytów dla firm

Ułatwiony zostanie dostęp do tanich kredytów. Na mocy tarczy 4.0 udzielane przez banki kredyty, będą wypłacane przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego.Oferowane wsparcie trafi do przedsiębiorców oraz podmiotów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Taką umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r.

Wakacje kredytowe

Według wyjaśnień podanych na oficjalnej stronie premiera rozwiązanie w postaci "wakacji kredytowych" ma dotyczyć tych osób, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca b.r. W czasie wakacji kredytowych zawieszony zostanie obowiązek płatności rat - zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej na 3 miesiące. Jednak okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia. Ponadto, w czasie zawieszenia kredytu kredytodawca nie może pobierać żadnych innych opłat, za wyjątkiem świadczeń pieniężnych, które wynikają z posiadanych przez kredytobiorcę ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.

Tarcza 4.0 a pracownicy

Projekt ustawy zakłada m.in. ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań oraz świadczeń o podobnym charakterze przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy do kwoty nieprzekraczającej 10-krotności minimalnego wynagrodzenia, które w 2020 roku wynosi 2600 zł brutto.Ponadto, tarcza 4.0 umożliwi wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ponadto, przewiduje możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie epidemii, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub przestojem wynikającym z art. 81 Kodeksu pracy albo obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Czasowa ochrona polskich firm przed przejęciem przez inwestorów spoza UE

Tarcza 4.0 zakłada ochronę polskich firm przed wrogimi przejęciami z powodu gorszej sytuacji gospodarczej wywołanej epidemią. Ma to zabezpieczyć je przed byciem „łatwym łupem” i wykupieniem przez podmioty spoza UE w momencie, gdy ich wycena może być szczególnie niska. Nowe rozwiązania dotyczące kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata.

Projekt tarczy 4.0 nadal nie został opublikowany.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów