0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – zmiany w 2023 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wiąże się z dodatkowymi obowiązkami spoczywającymi na firmach. Jednocześnie pracodawcy mogą liczyć przy spełnieniu określonych warunków na pewne korzyści związane z powierzaniem pracy niepełnosprawnym. Tego typu zachętą jest miesięczne dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Wysokość wspomnianego dofinansowania uległa zmianie w 2023 roku. Sprawdź, w jaki sposób je uzyskać oraz ile obecnie wynosi.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – podstawa prawna oraz nowelizacja

Uprawnienia pracodawcy w zakresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych regulują przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej ustawą rehabilitacyjną.

Zmiany dotyczące wysokości tego dofinansowania wynikają z Ustawy z dnia 14 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nowelizacja weszła w życie 25 stycznia 2023 roku, jednak nowe kwoty dofinansowania mają zastosowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uzyskanych za styczeń 2023 roku.

Ponadto w przepisach przejściowych ustawy zmieniającej została przewidziana możliwość zgłoszenia przez pracodawcę korekty w przypadku otrzymania dofinansowania w kwotach dotychczasowych. Oznacza to, że pracodawca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługujące za styczeń lub luty 2023 roku, w kwocie dotychczasowej, może złożyć do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) korektę wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc oraz korektę miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, uwzględniając – za analogiczne okresy – kwoty dofinansowania, w brzmieniu nadanym nowelizacją.

Prawo do dofinansowania oraz brak tego prawa – najważniejsze informacje

Pracodawcy, który zatrudnia osoby niepełnosprawne ujęte w ewidencji PFRON, przysługuje miesięczne dofinansowanie ich wynagrodzeń. Przysługuje ono również pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, które nabyły uprawnienia w zakresie wieku emerytalnego – w okresie niezbędnym do skutecznego wypowiedzenia tym osobom umów o pracę.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Ponadto miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:

  • na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury;

  • do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania;

  • jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;

  • jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów wynikających z odrębnych przepisów przekraczającym 14 dni. 

Dofinansowanie nie przysługuje również tym pracodawcom, którzy posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające ogółem kwotę 100 zł. W takim przypadku Prezes PFRON wydaje decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę.

Nowe kwoty dofinansowań wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Na wstępie warto wyjaśnić, że wysokość dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest zróżnicowana i zależy od stopnia niepełnosprawności danej osoby, według zasady: znaczny stopień niepełnosprawności uprawnia do najwyższych kwot. W ten sposób preferowane jest zatrudnianie osób legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności.

Nowelizacja przewiduje nadanie nowego brzmienia art. 26a ust. 1 ustawy rehabilitacyjnej, czyli przepisowi, który określa wysokość dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Po zmianach pracodawca może liczyć na miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ze środków PFRON, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych w kwocie:

  • 2400 zł – w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

  • 1350 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

  • 500 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

W porównaniu zatem do dotychczasowej wysokości dofinansowania największy wzrost dotyczy wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zaliczonego do znacznego stopnia niepełnosprawności (o 450 zł). W odniesieniu do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności podwyżka to 150 zł, w przypadku natomiast dofinansowania płacy przysługującej osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności – podwyższono je o 50 zł.

Możliwość zwiększenia dofinansowania oraz maksymalne limity

Ustawa rehabilitacyjna przewiduje także możliwość zwiększenia kwot dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Kwoty tych dofinansowań obowiązujące w roku 2023 (czyli odpowiednio: 2400 zł, 1350 zł lub 500 zł) podlegają zwiększeniu w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Zgodnie z art. 26a ust. 1b ustawy rehabilitacyjnej wysokość zwiększenia dofinansowania wynosi: 

  • 1200 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

  • 900 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

  • 600 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Należy jednocześnie pamiętać o ograniczeniach ustawowych dotyczących dofinansowania wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Maksymalne limity, których zachowanie warunkuje udzielenie pomocy w formie dofinansowania, zostały ustalone w art. 26a ust. 4 ustawy rehabilitacyjnej.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w odniesieniu do pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – 75% tych kosztów.

Powyżej użyty został zwrot „koszty płacy”, przez co rozumieć należy wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – zmiany w 2023 roku. Podsumowanie

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mają prawo do skorzystania z dofinansowania wynagrodzeń tych pracowników na zasadach przewidzianych w przepisach ustawowych. W styczniu 2023 roku weszły w życie zmiany, dzięki którym wzrosła wysokość tych dofinansowań. Należy jednocześnie podkreślić, że największy wzrost dotyczy świadczeń należnych z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności. W odniesieniu do zatrudnionych z lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością skala waloryzacji kwot dofinansowania jest mniejsza.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów