0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dywidenda wypłacona spadkobiercom a podatek dochodowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W sytuacji, gdy udziałowiec nie dożyje wypłaty należnej mu dywidendy, uprawnienie z tego tytułu przechodzi na jego spadkobierców. To z kolei rodzi pytanie o rodzaj podatku należnego od takiej dywidendy. W poniższym artykule zastanowimy się, czy czy dywidenda wypłacona spadkobiercom podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym czy też podatkiem od spadków i darowizn.

Zasady opodatkowania dywidendy podatkiem dochodowym

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy od uzyskanych przychodów z dywidend pobiera się 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podatek z tytułu wypłaty dywidendy pobierany jest przez spółkę wypłacającą dywidendę jako płatnika.

W konsekwencji udziałowiec otrzymuje dywidendę już po potrąceniu podatku przez podmiot wypłacający pełniący w tym przypadku rolę płatnika. Sam 19-procentowy podatek pobierany jest od kwoty przychody bez możliwości pomniejszenia go o koszty podatkowe (art. 30a ust. 6 ustawy PIT).

Zasady opodatkowania nabycia spadku

Stosownie do treści art. 924 i art. 925 Kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Czynność dziedziczenia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. 

W myśl zaś art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Z treści ww. przepisu jednoznacznie wynika, że wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody podlegające przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Nie ma przy tym znaczenia, czy w ramach ustawy o podatku od spadków i darowizn dane nabycie jest objęte zwolnieniem, czy jest związane z zapłatą podatku od spadków i darowizn. 

Zwolnienie bowiem w przeciwieństwie do „wyłączenia” nie wyklucza podlegania danemu podatkowi. Aby nabycie składnika majątkowego mogło być zwolnione z opodatkowania, w pierwszej kolejności musi podlegać opodatkowaniu (tj. zostać objęte zakresem podmiotowym i przedmiotowym ustawy o podatku od spadków i darowizn). 

Dywidenda wypłacona spadkobiercom nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT

Wierzytelność o wypłatę dywidendy – przysługująca zmarłemu – stanowi prawo majątkowe, które z dniem jego śmierci przechodzi na spadkobierców.

To z kolei oznacza, że kwota dywidendy podlegającej wypłacie spadkobiercy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem PIT, lecz podatkiem od spadków i darowizn.

Jak wskazał przykładowo NSA w wyroku z 19 czerwca 2015 roku (sygn. akt II FSK 1216/13), roszczenie i jego realizacja przez spadkobierców jest jednym i tym samym przychodem, który nie może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż jako wchodzące do spadku prawo majątkowe podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

To powoduje, że wypłata dywidendy spadkobiercom nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT, co w konsekwencji oznacza też, że spółka wypłacająca nie pełni funkcji płatnika i nie ma obowiązku poboru podatku (tak też stanowi interpretacja Dyrektora IS w Łodzi z 7 lutego 2017 roku, nr 1061-IPTPB2.4511.858.2016.2.KK).

W tym jednak miejscu warto wskazać na istotną różnicę. Jak bowiem czytamy w interpretacji Dyrektora KIS z 11 marca 2021 roku (nr 0111-KDIB2-2.4015.3.2021.3.MM), sposób opodatkowania dywidendy otrzymanej przez spadkobiercę uzależniony jest od faktu, czy uchwała o podziale zysku spółdzielni miała miejsce przed czy po śmierci udziałowca (spadkodawcy). Tylko w sytuacji, gdy uchwała ta miała miejsce przed jego śmiercią, u spadkobiercy przychód z tytułu dywidendy podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, ponieważ w dniu powzięcia tej uchwały to spadkodawca był uprawnionym do dywidendy za dany rok obrotowy. 

W przeciwnym razie, tj. gdy uchwała o podziale zysku spółdzielni miała miejsce już po śmierci spadkodawcy, to spadkobierca był uprawniony do dywidendy, a wówczas dywidenda ta nie należy do masy spadkowej i tym samym nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. 

W świetle ww. interpretacji, jeżeli uchwała o podziale zysku i wypłacie dywidendy jest podjęta już po śmierci spadkodawcy, to spadkobierca powinien zapłacić podatek PIT, a nie podatek od spadków i darowizn.

Co jednak istotne, powyższa interpretacja została uchylona przez wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 kwietnia 2022 roku (sygn. akt III FSK 4565/21), w którym Sąd wskazał, że dziedziczeniu podlegają również prawa niewymagalne i nieskonkretyzowane (czyli ekspektatywy). Skoro spadkobierca wstępuje w sytuację prawną swojego poprzednika (spadkodawcy), to stan oczekiwania (ekspektatywa powstania prawa) przechodzi na niego drogą dziedziczenia. W konsekwencji prawo do dywidendy wchodzi do spadku, nawet jeżeli konkretyzuje się już po śmierci spadkodawcy w formie uchwały o podziale zysku.

W świetle powyższego można stwierdzić, że sądy administracyjne wskazują, iż dywidenda wypłacana spadkobiercom zawsze podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – niezależnie, czy uchwała o podziale zysku i wypłacie dywidendy miała miejsce przed czy też po śmierci spadkodawcy.

NSA stoi na stanowisku, że dywidenda w każdym przypadku podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (co wyklucza 19-procentowy podatek PIT) niezależnie od tego, czy prawo do dywidendy skonkretyzowało się przed czy też po śmierci spadkodawcy.

Rozliczenie podatku od należnej dywidendy przez spadkobiercę

Odnosząc się zatem do powyższych ustaleń, wskażmy, że zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy SD, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku zatem, gdy dziedziczenie jest potwierdzone postanowieniem sądu o nabyciu spadku, obowiązek podatkowy powstaje w dacie uprawomocnienia.

Jak wynika z wyżej powołanych przepisów, prawa nabycia w drodze dziedziczenia rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonane przez osoby wymienione w art. 4a ust. 1 ustawy SD, jest zwolnione z podatku od spadku, jeżeli zostaną spełnione warunki wymienione w tym przepisie.

Reguła tam zawarta wskazuje, że zwolnienie przysługuje pod warunkiem, iż spadkobierca złoży do właściwego naczelnika US zgłoszenie SD-Z2 w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Przykład 1.

Pani Karina nabyła po zmarłym ojcu prawo do dywidendy od spółki, której ojciec był udziałowcem. Ojciec zmarł 10 stycznia. Uchwała spółki o podziale zysku miała miejsce 2 lutego. Dywidenda została wypłacona 6 maja. Postanowienie sądu o nabyciu spadku uprawomocniło się 1 czerwca. W jaki sposób pani Karina powinna rozliczyć podatek od otrzymanej dywidendy?

Dywidenda jako prawo majątkowe wchodzi do spadku, zatem czynnością opodatkowaną będzie tutaj dziedziczenie. Spółka wypłacająca nie powinna pobierać 19-procentowego podatku PIT w momencie wypłaty świadczenia pani Karinie. Podatniczka ma 6 miesięcy, licząc od 1 czerwca, na złożenie do US zgłoszenia SD-Z2, dzięki czemu nabycie spadku – w tym dywidendy – będzie zwolnione od podatku.

Członkowie najbliższej rodziny otrzymujący dywidendę po zmarłym mogą w tym zakresie skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn pod warunkiem złożenia informacji SD-Z2 w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Opierając się na stanowisku NSA, można przyjąć, że rozliczenie podatku od dywidendy wypłaconej spadkobiercom odbywa się zgodnie z regulacjami ustawy o podatku od spadków i darowizn. Niezależnie od daty uchwały o podziale zysku nie należy kierować się przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów