0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dywidenda rzeczowa na gruncie podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wynik finansowy netto stanowi rezultat prowadzonej przez jednostkę w danym okresie sprawozdawczym działalności gospodarczej. Osiągnięty przez przedsiębiorstwo wynik finansowy netto, czyli zysk netto lub strata netto wymaga odpowiednio podziału lub pokrycia. Wypracowany przez jednostkę zysk netto może być w szczególności przeznaczony na wypłatę dywidendy. Dywidenda może mieć formę pieniężną lub niepieniężną. Wypłatę dywidendy w formie niepieniężnej należy rozpatrywać nie tylko na gruncie podatku dochodowego, ale także na gruncie podatku VAT. Wyjaśniamy, czy dywidenda rzeczowa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zasady opodatkowania VAT

Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 2. eksport towarów,
 3. import towarów na terytorium kraju,
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 tej ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega dostawa towarów i świadczenie usług dokonywanych odpłatnie. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu VAT, warunkiem, jaki musi zostać spełniony, jest odpłatność. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki, a jednym z nich jest przepis mówiący o tym, że nieodpłatna dostawa towarów i usług jest opodatkowana podatkiem VAT, jeżeli przy nabyciu przekazywanego składnika majątku podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia tego podatku.

Nieodpłatna dostawa towarów a podatek VAT

Stosownie bowiem do art. 7 ust, 2 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przy kwalifikacji nieodpłatnego przekazania przez podatnika towarów należących do przedsiębiorstwa jako dostawy towarów opodatkowanej VAT w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, bez znaczenia pozostaje przyczyna przekazania składnika majątku. Oznacza to, że niezależnie, czy nieodpłatne przekazanie składnika majątku następuje w ramach darowizny, czy w związku z wypłatą dywidendy z zysku spółki, konsekwencje na gruncie podatku VAT są niezmienne, czyli przekazanie składnika majątku w obu przypadkach jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Przekazanie dywidendy na gruncie podatku VAT

Wypłata przez spółkę dywidendy niepieniężnej w formie przeniesienia na wspólnika prawa własności składnika majątkowego stanowi w świetle ustawy o VAT nieodpłatną dostawę towarów. Na mocy art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług nieodpłatna dostawa towarów jest dostawą towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli w odniesieniu do przekazywanego nieodpłatnie składnika majątku należącego do przedsiębiorstwa podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przykład 1.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekazała nieruchomość wspólnikowi w ramach wypłaty dywidendy niepieniężnej. Przy zakupie nieruchomości został odliczony podatek VAT. Czy przekazanie dywidendy rzeczowej jest w tym przypadku opodatkowane VAT?

Wypłata dywidendy, poprzez przeniesienie prawa własności składnika majątku, w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi nieodpłatną dostawę towarów, która na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Spółka powinna zatem opodatkować VAT przekazanie nieruchomości wspólnikowi w ramach wypłaty dywidendy niepieniężnej.

Wyrok NSA z 7 grudnia 2016 roku (sygn. I FSK 1728/16) dotyczący opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu nieodpłatnego przekazania towaru (nieruchomości) w związku z wypłatą dywidendy niepieniężnej potwierdza, że taka czynność co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu prawnym wyjaśnił, że opodatkowanie dywidendy rzeczowej jest zgodne z zasadą powszechności opodatkowania podatkiem VAT wyrażającej się tym, że określone transakcje podlegają temu podatkowi niezależnie od formy, w której zostały dokonane, również zbycie nieruchomości czy też innych towarów w formie wypłaty dywidendy. Jeżeli w ramach wypłaty dywidendy, zamiast wypłaty pieniędzy strona będzie przekazywać prawo własności nieruchomości, to mamy do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tytułu nieodpłatnego przekazania towaru – w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 7 ust. 2 ustawy. Aby doszło do uznania czynności nieodpłatnego przekazania towarów za czynność zrównaną z odpłatną dostawą towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług;
 • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa;
 • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu.

W przedmiotowej sprawie wszystkie wymienione powyżej warunki zostały spełnione, a więc:

 • skarżąca była zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT;
 • nieruchomości będące przedmiotem dywidendy należały do przedsiębiorstwa strony;
 • skarżącej przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości.

W związku z tym NSA orzekł, że wypłata przez spółkę dywidendy w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie na rzecz wspólników prawa własności nieruchomości jest nieodpłatnym przeniesieniem towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Dywidenda rzeczowa – zwolnienie z VAT

Obowiązujące przepisy podatkowe dopuszczają korzystanie przez firmy ze zwolnienia z VAT, oczywiście o ile zostaną spełnione określone warunki. Zwolnienie podmiotowe z VAT przysługuje ze względu na wysokość obrotów osiąganych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Korzystanie ze zwolnienia jest dopuszczalne do momentu, gdy wartość sprzedaży przekroczy kwotę wskazaną w ustawie. Aktualnie obowiązujący limit zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług wynosi 200 000 zł. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej podmiotowo z VAT przekroczy kwotę 200 000 zł, zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zwolnienie przedmiotowe z VAT uzależnione jest natomiast do rodzaju wykonywanej działalności, a korzystanie z tego zwolnienia jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do czynności wyszczególnionych w ustawie o podatku od towarów i usług jako czynności zwolnione z VAT (art. 43 ustawy o VAT).

Przekazanie dywidendy niepieniężnej w spółce korzystającej ze zwolnienia z VAT (zarówno zwolnienia podmiotowego, jak i przedmiotowego) co do zasady nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nieodpłatna dostawa towarów i usług jest bowiem opodatkowana podatkiem VAT, jeżeli przy nabyciu przekazywanego składnika majątku podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia tego podatku. Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT, któremu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu danego składnika majątku, nie ma zatem obowiązku opodatkowywania przekazania tego składnika majątku wspólnikowi w ramach dywidendy niepieniężnej.

Dywidenda rzeczowa w księgach rachunkowych

W przypadku gdy spółka wypłacająca dywidendę niepieniężną poprzez przekazanie wspólnikowi składnika majątku jest zobowiązana do opodatkowania VAT przekazania dywidendy rzeczowej, można dokonać następującego zapisu w księgach rachunkowych:

Wn konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne”.

Ma konto 222 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”.

Kwota podatku VAT powstała w związku z przekazaniem dywidendy niepieniężnej nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów