0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Elektroniczne prawo jazdy – zawsze pod ręką

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

5 grudnia 2020 roku zniesiony został obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy. Kierowca nie otrzyma mandatu za nieposiadanie takiego dokumentu, a jego uprawnienia do kierowania pojazdem zostaną sprawdzone w sposób elektroniczny. Jak dokładnie kształtują się prawa i obowiązki kierowców po zmianie przepisów? Jakie dokumenty nadal trzeba nosić przy sobie? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule!

Czy są dokumenty, których nadal może żądać drogówka?

Analizując szczegółowe postanowienia ustawy Prawo o ruchu drogowym, należy stwierdzić, że obecnie ustawa przewiduje, iż kierowca podczas kierowania pojazdem obowiązany jest mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu następujące dokumenty wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:

  • dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem inny niż wydane w kraju prawo jazdy albo pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli kierujący nie posiada wydanego w kraju prawa jazdy albo pozwolenia na kierowanie tramwajem;
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową w przypadku ograniczenia prawa do kierowania pojazdami wyłącznie wyposażonymi w blokadę alkoholową;
  • protokół z ostatniej drogowej kontroli technicznej, jeżeli taka była przeprowadzona - w przypadku pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy;
  • zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy;
  • dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela;
  • pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy albo pozwolenia na kierowanie tramwajem, dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego, profesjonalnego dowodu rejestracyjnego – w okresie, w którym upoważnia ono do kierowania pojazdem albo jego używania;
  • inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy.

Od 2018 roku kierujący pojazdami nie mają obowiązku posiadania przy sobie polisy OC i dowodu rejestracyjnego pojazdu. Od 5 grudnia 2020 roku nie muszą okazywać prawa jazdy. Niemniej w szczególnych i rzadkich przypadkach niektóre specyficzne dokument nadal trzeba mieć przy sobie.
Kierujący pojazdem zarejestrowanym za granicą uczestniczącym w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu powyższe dokumenty oraz dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu i dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.
Kierowcy posiadający prawo jazdy wydane w Polsce nie mają obowiązku posiadać go przy sobie w trakcie prowadzenia pojazdu i okazywać w razie kontroli. Jednakże kierowcy posługujący się zagranicznym prawem jazdy nadal muszą posiadać je w trakcie kierowania pojazdu i okazywać na żądanie kontrolującego.

Usługa mPrawo jazdy

W związku ze zniesieniem obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy przez osoby kierujące pojazdami Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło nową usługę mobilną – mPrawo jazdy (elektroniczne prawo jazdy). Ściągając na swój smartfon rządową aplikację, uzyskujemy zdalny dostęp do Centralnej Ewidencji Kierowców. Przy pomocy ekranu z widokiem mPrawa jazdy można się wylegitymować z posiadanych uprawnień do kierowania pojazdem. Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że aplikacja jest bezpłatna, a dane zbierane w jej ramach są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem.

Jak drogówka skontroluje uprawnienia kierowcy?

Warto podkreślić, że nowelizacja nie zastąpiła tradycyjnego prawa jazdy dokumentem elektronicznym, ale całkowicie zniosła obowiązek posiadania prawa jazdy przy sobie. Nie ma zatem również obowiązku posiadania przy sobie telefonu wraz z zainstalowaną aplikacją mPrawo jazdy.

W razie kontroli drogowej policja sprawdzi uprawnienia do kierowania pojazdem przez sprawdzenie danego kierowcy w Centralnej Ewidencji Kierowców. Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich kierowcach. W ewidencji można również sprawdzić, czy prawo jazdy nie zostało zatrzymane.

Uprawnienia do kierowania pojazdem może również sprawdzić każdy kierowca samodzielnie, wypełniając formularz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-uprawnienia-kierowcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów