Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura wystawiona w euro - odliczenie VAT

Coraz więcej polskich przedsiębiorców współpracuje z zagranicznymi kontrahentami. Płatności pomiędzy nimi z reguły odbywają się w walucie obcej. Również w rozliczeniach pomiędzy krajowymi przedsiębiorcami coraz częściej pojawiają się faktury w euro czy innych walutach. Polskie przepisy nie zabraniają takich sytuacji. Pojawia się jednak pytanie, czy faktura wystawiona w euro dokumentująca transakcję krajową uprawnia do odliczenia podatku VAT. Sprawdź, odpowiedź w artykule!

Faktura wystawiona w euro

Tak jak wspomniano powyżej, nie ma przeszkód w wystawianiu faktur w walucie obcej przez polskiego przedsiębiorcę dla odbiorców krajowych. Zarówno faktury wystawione w walucie polskiej, jak i obcej powinny spełniać wymagania określone w przepisach podatkowych.

Tak więc zgodnie z art. 106e ustawy o VAT, faktura wystawiona w euro powinna zawierać:

 1. datę wystawienia,

 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,

 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,

 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),

 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,

 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),

 12. stawkę podatku,

 13. sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

 15. kwotę należności ogółem.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na art. 106e ust. 11, gdzie czytamy: kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

Oznacza to, że w sytuacji gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej, stawka VAT musi być podana w złotówkach niezależnie od tego, czy jest to transakcja zagraniczna, czy też krajowa.

Zaleca się, aby w przypadku faktury wystawionej w euro przeliczeniu podlegał nie tylko podatek VAT, lecz także kwota netto i brutto, co będzie pomocne przy tworzeniu deklaracji VAT-7.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę należy wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi.

Zapamiętaj!

Bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności na fakturze, kwotę podatku wykazuje się zawsze w polskich złotych.