Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Różnice kursowe w KPiR - jak je prawidłowo wykazać?

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy mają dostęp do rynków zagranicznych w ujęciu globalnym, dlatego tego typu transakcje stają się normą. Przy płaceniu za towar lub usługi w obcej walucie mogą wystąpić tzw. różnice kursowe, które przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu lub pozostałych przychodów z działalności gospodarczej. Czym są oraz jak je rozliczyć? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Różnice kursowe - kiedy powstają?

Różnice kursowe powstają w wyniku różnic pomiędzy wartościami - wartością faktury a wartością rzeczywistej zapłaty po przewalutowaniu na złotówki. Zgodnie z przepisami wartość wyrażoną w obcej walucie należy przeliczyć na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP poprzedzającego dzień wystawienia faktury. W przypadku konta walutowego jest to wartość w obcej walucie, którą należy przeliczyć zgodnie z średnim kursem NBP poprzedzającym dzień dokonania zapłaty (dzień księgowania na koncie bankowym).

Różnice kursowe - sprzedaż i zakupy 

Różnice kursowe  mogą występować zarówno po stronie sprzedaży, jak i po stronie wydatków, w związku z czym mogą stanowić koszt podatkowy lub pozostały przychód firmy.Różnice kursowe mogą być dodatnie lub ujemne.

Zgodnie z ustawą o PIT dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Natomiast ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wpływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.  

Różnice kursowe po stronie sprzedaży

Wyliczona wartość różnic kursowych od transakcji sprzedaży może stanowić pozostały przychód lub koszt uzyskania przychodu. Różnice kursowe należy wyliczyć biorąc pod uwagę datę wystawienia faktury oraz datę dokonania płatności. Po przeliczeniu różnic kursowych od wartości sprzedaży a rzeczywistym terminem dokonania płatności, wynik różnic kursowych jest:

  • dodatni - wartość faktury (wykazana w KPiR) jest niższa niż kwota zapłaty po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury oraz dnia otrzymania zapłaty, wówczas różnice kursowe stanowią pozostały przychody firmy,
  • ujemny - wartość faktury (wykazana w KPiR) jest wyższa niż kwota zapłaty po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury oraz dnia otrzymania zapłaty, wówczas różnice kursowe stanowią koszty uzyskania przychodu firmy.

Różnice kursowe po stronie zakupów

W przypadku wyliczania różnic kursowych od faktury kosztowej, należy przeliczyć wartość zakupu zgodnie ze średnim kursem opublikowanym przez NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury z dnia księgowania zapłaty na koncie bankowym.

Jeżeli wynik jest:

  • dodatni - wartość faktury (ujęta w KPiR) jest większa niż kwota zapłaty po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury oraz z dnia zaksięgowania zapłaty, wówczas różnice kursowe stanowią  pozostały przychód,
  • ujemny - wartość faktury jest niższa niż kwota zapłaty po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury oraz z dnia otrzymania zapłaty, wówczas różnice kursowe stanowią koszt uzyskania przychodu.

Ujęcie różnic kursowych w KPiR

W zależności od tego, czy wynik wyszedł dodatni czy ujemny, wartość różnic kursowych należy prawidłowo zaksięgować w KPiR. Różnice kursowe dodatnie należy wykazać jako pozostały przychów w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Natomiast różnice kursowe, których wynik jest ujemny należy zaliczyć w kosztach uzyskania przychodów i zaksięgować do KPiR w kolumnie 13, jako pozostałe wydatki. Różnice kursowe należy zaksięgować za pomocą dowodu wewnętrznego. Wyliczenie różnic kursowych jest możliwe dopiero w miesiącu, w którym dokonana została płatność. Jeżeli wyliczenie różnic dotyczy wielu transakcji, które miały miejsce w ciągu jednego miesiąca, to można zaksięgować je na podstawie dokumentu zbiorczego w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.

Do dokumentu DW warto załączyć wydruki zastosowanych kursów walutowych. Dodatkowo można podpiąć kserokopię faktury oraz wyciąg bankowy.

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dokonał zakupu towaru od kontrahenta z Niemiec na kwotę 500 EUR. Dokument sprzedaży został wystawiony w dniu 25.08.2014. Płatność została dokonana przelewem w dniu 21.08.2014.

Różnice kursowe:

Data wystawienia faktury 25.08.2014

średni kurs walut NBP Tabela nr 162/A/NBP/2014 z dnia 2014-08-22 , 1 EUR= 4,1874 PLN

500 EUR  x 4,1874= 2 093,70 PLN

 

Data zapłaty 21.08.2014 (zgodnie z datą księgowania banku)

średni kurs walut NBP Tabela nr 160/A/NBP/2014 z dnia 2014-08-20, 1 EUR=4,1838

500 EUR x 4,1838= 2 091,90 PLN

 

2 093,70 - 2 091,90=1,80

Różnice kursowe wynoszą 1,80 PLN

 

Wynik różnic kursowych wyszedł dodatni zatem należy zaksięgować je do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kolumnie 8 - pozostałe przychody - dowodem wewnętrznym.