Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Kiedy odliczyć VAT od zakupu towarów handlowych?

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT, muszą rozliczać podatek VAT względem urzędu skarbowego. Aby móc właściwie się rozliczyć, muszą prowadzić ewidencję zakupów i sprzedaży. Dowiedz się, kiedy powinieneś dokonać odliczenia VAT od zakupów handlowych.

Kiedy odliczyć VAT od zakupu towarów handlowych?

Odliczenie VAT od zakupów przysługuje przedsiębiorcy na mocy art. 86 pkt 1 ustawy o VAT. Zgodnie z przepisem, podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Co do zasady prawo to przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są przez przedsiębiorcę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

 

Ważne!

Za kwotę podatku naliczonego należy przyjąć sumę kwot podatku, wynikającą z faktur zakupowych, otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, dokonania częściowej lub całkowitej zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

 

Należy także pamiętać, że w przypadku importu towarów podstawą do odliczenia podatku VAT jest dokument celny.

Kiedy odliczyć VAT od zakupu towarów handlowych - moment powstania obowiązku podatkowego

Prawo do obniżenia podatku VAT od zakupów podatnik nabywa w momencie powstania obowiązku podatkowego, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę lub dokument celny.

Za chwilę powstania obowiązku podatkowego uznaje się:

  • moment dostawy towarów i wykonania usługi,

  • moment dokonania zapłaty (całości lub części) za otrzymany towar lub  wykonaną usługę.

W przypadku, gdy podatnik nie dokona odliczenia podatku VAT we właściwym terminie, możliwe jest odliczenie podatku w deklaracji składanej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Warto również pamiętać, że zakup towarów handlowych podatnik może ująć w księdze przychodów i rozchodów, jako koszt uzyskania przychodu, nawet jeśli towar ten nie zostanie sprzedany.