Poradnik Przedsiębiorcy

Import usług z krajów Unii Europejskiej - jak rozliczyć fakturę?

Otrzymałem fakturę z Adobe za zakup usług. W jaki sposób ją rozliczyć, jeśli kontrahent jest z Irlandii, a dodatkowo faktura wystawiona została w euro? Dodam, że została ona opłacona dwa dni po wystawieniu. Czy będzie to import usług?

Mieczysław, Pyskowice

 

W przypadku importu usług z krajów Unii Europejskiej przepisy ustawy o VAT za miejsce świadczenia usługi uznają kraj, w którym znajduje się siedziba/miejsce zamieszkania usługobiorcy (art. 28b), poza kilkoma wyjątkami. W związku z powyższym obowiązek rozliczenia VAT-u związanego z importem usługi spoczywa na nabywcy usługi, czyli na Panu.

Import usług należy wykazać zarówno w ewidencji VAT zakupu, jak i sprzedaży, tzw. lustrzany zapis. Najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie tzw. faktury wewnętrznej, która posłuży do rozliczenia VAT-u należnego i naliczonego.

W przypadku faktur wystawionych w walutach obcych, przeliczenia na walutę krajową dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający wystawienie faktury. Ponadto w związku z tym, że faktura została opłacona dwa dni po dacie jej wystawienia, możliwe jest powstanie różnic kursowych, które powinny zostać zaliczone do kosztów lub do przychodów firmowych.

Różnice kursowe będą stanowiły różnicę kwoty zapłaconej oraz kwoty wynikającej z faktury po przeliczeniu na złotówki. Jeśli zapłata wykonana była w walucie obcej, przeliczenia również należy dokonać według kursu ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający zapłatę. Jeśli różnica ta będzie ujemna, wydatki zaliczane będą do kosztów, jeśli natomiast dodatnia - otrzymana kwota stanowić będzie przychód. Wartość różnic kursowych do kosztów lub przychodów wprowadza się za pomocą dowodów wewnętrznych, pod które należy podpiąć tabele z wartościami kursów oraz wyliczenie ich wartości.