Poradnik Przedsiębiorcy

Metoda kasowa VAT a rozliczenie miesięczne

Metoda kasowa VAT stanowi szczególną zasadę rozliczania podatku VAT. Metoda ta charakteryzuje się odmiennym od ogólnego momentem rozliczenia podatku VAT zarówno należnego, jak i naliczonego. Korzystanie z metody kasowej rozliczania VAT nie jest dostępne dla wszystkich podatników. Metoda kasowa VAT zarezerwowana jest bowiem dla tzw. “małych podatników”.

Kim jest mały podatnik?

Status małego podatnika mogą przyjąć przedsiębiorstwa, których wartość sprzedaży brutto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty równowartości 1 200 000 euro. Ponadto za małych podatników uznaje się także przedsiębiorstwa wynagradzane prowizyjnie, np. przedsiębiorstwa maklerskie czy przedsiębiorstwa zarządzające funduszami inwestycyjnymi. W takim przypadku, aby uzyskać status małego podatnika, kwota prowizji czy też wynagrodzenia nie może przekroczyć równowartości 45 000 euro.

Przy czym przeliczenia kwot na złotówki wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Ważne!

Limit sprzedaży uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2017 roku wynosi 5 157 000 zł.

Natomiast dla podatników wynagradzanych prowizyjnie limit ten wynosi 193 000 zł.

Metoda kasowa VAT - na czym polega?

Metoda kasowa VAT, co do zasady polega na rozliczaniu podatku VAT zarówno należnego (od sprzedaży), jaki i naliczonego (od zakupów) dopiero w momencie dokonania płatności.

W związku z tym jeśli podatnik dokona sprzedaży towarów bądź usług i nie otrzyma za nie zapłaty, to nie ma obowiązku wykazywania i odprowadzania podatku VAT z tytułu tej transakcji.

Ważne!

Jak wynika z art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT podatnicy stosujący metodę kasową zobowiązani są do umieszczania na fakturach sprzedaży adnotacji “metoda kasowa”.

Rozpoczęcie rozliczania VAT metodą kasową

Podatnik, który chce rozliczać podatek VAT metodą kasową, powinien zawiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT zawiadomienie to należy złożyć do końca miesiąca poprzedzającego okres, od którego podatnik ma zamiar stosować metodę kasową.

Ważne!

Wyboru metody kasowej do rozliczeń podatku VAT można dokonać również w trakcie trwania roku podatkowego.

Jeśli jednak podatnik wybierze metodę kasową do rozliczania VAT, to może z niej zrezygnować dopiero po upływie 12 miesięcy jej stosowania.

Zawiadomienie o wyborze metody kasowej następuje poprzez złożenie druku VAT-R. Wówczas w dokumencie tym należy zawrzeć informację o wyborze metody kasowej rozliczania VAT, a także wskazać okres, od którego metoda ta będzie stosowana.