0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Cechy działalności gospodarczej - kiedy trzeba założyć działalność?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niektórzy prowadzą blogi lifestylowe, inni mają jakieś hobby i decydują się na to, aby odrobinę dorobić - może to być wykonywanie usług kosmetycznych, prowadzenie bloga, rozpisywanie diet czy nawet prowadzenie treningów personalnych. Kiedy przekracza się granice pomiędzy uprawianiem hobby a obowiązkiem zarejestrowania działalności gospodarczej? Jakie są cechy działalności gospodarczej? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Cechy działalności gospodarczej i definicja

Definicję działalności gospodarczej zawiera zarówno ustawa Prawo Przedsiębiorców, jak i główne ustawy podatkowe - ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku od towarów i usług czy Ordynacja podatkowa.

Rodzaj ustawy

Definicja działalności gospodarczej

Ustawa Prawo Przedsiębiorców
(art. 3)

Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
(art. 5a pkt 6)

Działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.

Ustawa o podatku od towarów i usług (art. 15 ust. 2)

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ordynacja podatkowa
(art. 3 pkt. 9)

Za działalności gospodarczej rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców

 Można zatem wyróżnić 3 podstawowe cechy działalności gospodarczej:

1. cel zarobkowy,
2. zorganizowanie,
3. ciągłość. 

Sąd Apelacyjny w Szczecinie (postanowienie z 7 sierpnia 2006 r., I ACz 441/06, LEX nr 279953), stwierdził, że przedsiębiorcą jest tylko ten, kto wykonuje czynności powtarzalne i w taki sposób, że tworzą one pewną całość, a nie stanowią oderwanego katalogu świadczeń określonych rzeczy lub usług.

Cechy działalności gospodarczej:

  • zarobkowość

Zarobkowość działalności gospodarczej oznacza nie tylko to, że jej prowadzenie ma na celu przyniesienie przedsiębiorcy dochodu. Nawet jeśli tego dochodu przedsiębiorca nie osiąga, to przy założeniu, że wszelkie podejmowane przez niego kroki są nastawione na osiągnięcie zysku, cel zarobkowy jest spełniony.

  • prowadzenie działalności w sposób zorganizowany

Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zorganizowany oznacza, że przedsiębiorca podejmuje pewien wysiłek organizacyjny w związku z jej prowadzeniem. Można tu mówić zarówno o tym, że działalność gospodarcza związana jest z wyborem określonej formy organizacyjno-prawnej, jak i chociażby o zapewnieniu lokalu do jej prowadzenia, podejmowaniu działań marketingowych w celu jej rozreklamowania, zdobywaniu klientów czy zatrudnianiu pracowników.

  • działalność gospodarcza prowadzona w sposób ciągły

Ta cecha działalności gospodarczej oznacza podejmowanie szeregu czynności w sposób ciągły, zmierzających do określonego celu. Istotne tu jest nastawienie na kontynuację i powtarzalność - przerwy w działalności nie mają wpływu na spełnienie warunku ciągłości. Ciągłość nie wymaga prowadzenia działalności w sposób nieprzerwany przez dłuższy okres, wystarczy, by czynności były wykonywane z zamiarem ich powtarzania w przyszłości, a powtarzalność ta nie miała charakteru przypadkowego.

Uwaga!

Działalność gospodarcza może być prowadzona w sposób nieregularny (sezonowy), ważne jest jedynie zachowanie zamiaru powtarzania danych czynności.

Ciągły sposób prowadzenia działalności, jako jedna z cech, pozwala na odróżnienie czynności wykonywanych jedynie okazjonalnie - jednorazowo.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów