0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import usługi pośrednictwa - co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wysoka konkurencja w różnych branżach na rynku krajowym powoduje niekiedy konieczność sięgnięcia po różne narzędzia z dziedziny promocji i poszukiwania klientów. Jednym z takich narzędzi jest usługa pośrednictwa. Przedsiębiorca, który skorzysta z takiej usługi pochodzącej od kontrahenta zagranicznego, oprócz korzyści płynących z powyższego będzie musiał zmierzyć się z zagadnieniem właściwego ujęcia tej transakcji na gruncie ustawy o podatku VAT. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, czym jest import usługi pośrednictwa!

Czym są usługi pośrednictwa?

Obecnie zakres usług pośrednictwa jest ogromnie zróżnicowany. Może polegać on na powiązaniu ze sobą dostawcy i nabywców, ale może też być procesem, począwszy od poszukiwań klientów, a skończywszy na podpisaniu umów handlowych.

Usługi pośrednictwa najczęściej zawierane są w postaci zlecenia, gdzie realizacji określonych czynności podejmuje się zleceniobiorca, lub umowy agencyjnej, gdzie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca świadczy na rzecz drugiego usługi pośrednictwa, otrzymując ustalone wynagrodzenie.

Definicja importu usług 

Art. 2 pkt 9 ustawy o VAT określa import usług jako świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, natomiast usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Tymczasem nabywcą, podatnikiem w świetle ustawy o VAT w przypadku importu usług, do których zastosowanie znajduje art. 28b ustawy o VAT jest podatnik wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel i rezultat takiej działalności, albo osoba prawna niebędąca podatnikiem, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania jako podatnik VAT UE.

Miejsce świadczenia usług miejscem opodatkowania

W myśl art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę, że zagraniczny kontrahent jest przedsiębiorcą i jednocześnie dostawcą usług pośrednictwa, to dla polskiego przedsiębiorcy miejscem opodatkowania zgodnie z przytoczonym art. 28b ust. 1, będzie siedziba działalności gospodarczej usługobiorcy, czyli polskiego przedsiębiorcy.

Stanowisko to potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 września 2018 r. o sygn. 0114-KDIP4.4012.545.2018.1.MPE: Ogólna reguła dotycząca miejsca świadczenia usług została zawarta w art. 28b ust. 1 ustawy, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (...) W opisanym zdarzeniu przyszłym, w roli usługodawcy, nieposiadającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, występuje Pośrednik. Natomiast usługobiorcą usług świadczonych przez Pośrednika jest Wnioskodawca będący podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy. Zatem to Wnioskodawca, w oparciu o ww. regulacje, zobowiązany jest rozpoznać dla potrzeb VAT obowiązek podatkowy powstały z tytułu nabycia usług i wykazać w składanej deklaracji VAT import usług ze stawką właściwą dla tego świadczenia.

Import usługi pośrednictwa a rozliczenie podatku VAT u czynnego polskiego podatnika

Polski przedsiębiorca w miesiącu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importowanej usługi jest zobligowany do naliczenia podatku VAT należnego od dokonanego nabycia, czyli w dacie wykonania usługi lub następujących po sobie okresach rozliczeniowych. Niemniej zgodnie za art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli nabyta usługa pośrednictwa będzie służyć czynnościom opodatkowanym u polskiego przedsiębiorcy, będzie mógł on odliczyć wykazany uprzednio podatek należny o kwotę podatku naliczonego, ale w miesiącu, w którym fizycznie otrzyma fakturę od kontrahenta zagranicznego. Import usługi pośrednictwa u czynnego podatnika VAT zatem zostanie wykazany zarówno po stronie rejestru VAT zakupu jak i rejestru VAT sprzedaży.

Import usługi pośrednictwa a rozliczenie podatku VAT w przypadku polskiego odbiorcy zwolnionego z opodatkowania VAT

W sytuacji nabycia usługi pośrednictwa od kontrahenta zagranicznego polski przedsiębiorca, zwolniony podmiotowo z opodatkowania podatkiem VAT, w myśl art. 99 ust. 9 ustawy o VAT jest zobligowany do złożenia deklaracji VAT-9M oraz zapłacenia podatku VAT z tytułu importu danej usługi do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego. Urząd skarbowy, na konto którego należy wpłacić podatek to urząd, odpowiedni ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (właściwy ze względu na opodatkowanie PIT). Deklarację można składać wyłącznie w okresach miesięcznych.

Ponadto, istotną kwestią jest to, że u podatników zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT, zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo, kwota podatku VAT stanowi koszt uzyskania przychodu. Potwierdzeniem tego jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 sierpnia 2015r. o sygn. IBPB-1-1/4511-218/15/ESZ.

Reasumując, w przypadku nabycia usługi pośrednictwa od kontrahenta zagranicznego polski przedsiębiorca powinien w pierwszej kolejności zweryfikować miejsce świadczenia usługi, gdyż od tego będzie zależało miejsce opodatkowania podatkiem VAT. Jeżeli opodatkowanie nastąpi w Polsce to rozliczenie podatku VAT będzie zależne od statusu podatkowego VAT przedsiębiorcy, czyli od tego, czy polski przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, czy zwolnionym z VAT. Kolejnym aspektem będzie stwierdzenie, czy nabywana usługa ma charakter cykliczny bądź ciągły, czy jednorazowy, a w dalszej kolejności ustalenie miesiąca opodatkowania zgodnie z przytoczonymi wcześniej informacjami. Na koniec przedsiębiorca, który wykazał import usługi pośrednictwa we właściwej dla swojego statusu deklaracji VAT, musi złożyć ją do odpowiedniego urzędu skarbowego wraz z jego zapłatą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów