0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć nabycie samochodu z N1 po 1 kwietnia 2014 r.?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 kwietnia 2014 roku to jeden z najbardziej przełomowych dni, jeżeli chodzi o zmiany podatkowe. Poza tym, że dogłębnym modyfikacjom ulegną przepisy dotyczące odliczenia VAT od samochodów, również w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdziemy nową definicję samochodu osobowego. Wszystkie te zmiany będą miały ogromny wpływ na rozliczenia związane z nabyciem samochodów z homologacją N1.

Nabycie samochodu z N1 - VAT

Nabywając samochód z homologacją N1 od 1 kwietnia 2014 roku podatnicy muszą pamiętać o tym, że w zależności od zakresu wykorzystywania tego typu pojazdu, będą mogli odliczyć 50% lub 100% podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury zakupu.

Dla celów artykułu przez samochód z homologacją N1 rozumie się:

pojazdy samochodowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

 • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

 • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

 • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg,

a ta dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

W sytuacji, gdy samochód będzie wykorzystywany zarówno do celów prywatnych, jak i firmowych podatnik będzie mógł odliczyć jedynie 50% podatku od jego nabycia. Natomiast gdy przedsiębiorca będzie użytkował go wyłącznie do celów firmowych, od jego nabycia co do zasady będzie przysługiwało prawo do odliczenia 100% podatku VAT.

Przy czym chcąc dokonać pełnego odliczenia podatku naliczonego podatnik musi zgłosić samochód do urzędu skarbowego. Odpowiednim do tego formularzem będzie VAT-26, czyli informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Podatnik może doręczyć ją osobiście odwiedzając właściwą placówkę urzędu, lub poprzez wysyłkę elektroniczną. Jeżeli chodzi o drugą z opcji należy podkreślić, że rozporządzenie dające taką możliwość znajduje się w fazie projektu i nie wiadomo czy wejdzie w życie odpowiednio szybko, tak by usprawnić działania podatników.

Deklarację VAT-26 należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z pojazdami podlegającymi zgłoszeniu.

Ważne!

W przypadku, gdy informacja o samochodach poniżej 3,5 tony z homologacją N1, od których podatnik planuje 100% odliczania VAT nie zostanie złożona w US, traci on prawo do odliczenia VAT 100% podatku  na rzecz 50% kwoty VAT wynikającej z faktury.

Złożenie zgłoszenia po terminie daje możliwość pełnego odliczania VAT dopiero od dnia dostarczenia informacji do urzędu.

Podatnicy wykorzystujący do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe do 3,5 tony, które zostały zgłoszone do urzędu skarbowego będą zobowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Reasumując, zgłoszenie pojazdu firmowego w urzędzie skarbowym i prowadzenie ewidencji daje możliwość pełnego odliczania VAT-u naliczonego zarówno od wydatków eksploatacyjnych (serwis, zakup części, parking itp), jak i od zakupu paliwa.

W przypadku samochodów posiadających homologcję N1, ale niezgłoszonych w skarbówce, podatnik będzie mógł dokonać odliczenia jedynie 50% podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa oraz innych wydatków eksploatacyjnych (tzw. 3 x 50%). W tym przypadku podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu do celów VAT.

Ważne!

Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w Kodeksie karnym skarbowym dodaje przepis art. 56a. Zgodnie z jego treścią podatnik, który wbrew obowiązkowi nie złoży właściwemu naczelnikowi US informacji o pojazdach samochodach wykorzystywanych jedynie do celów działalności, dla których musi prowadzić EPP, albo składa ją po terminie lub podaje w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Samochód z N1 - PIT

Od 1 kwietnia 2014 roku zmianie ulega również definicja samochodu osobowego dla podatku dochodowego. Zgodnie z art. 5a pkt 19a ustawy o PIT przez samochód osobowy należy rozumieć pojazd samochodowy w znaczeniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

 • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,
 • do prac wiertniczych,
 • koparka, koparko-spycharka,
 • ładowarka,
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 • żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.

Polecamy

Podatek dochodowy - czy faktura jest istotna?

Co ważne spełnienie powyższych wymogów podatnik musi odpowiednio udokumentować o czym stanowi art. 5d ustawy o PIT.

Art. 5d ustawy o PIT

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w:

1) art. 5a pkt 19a lit. a i b stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;

2) art. 5a pkt 19a lit. c stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Jak można zauważyć przepisy te nie są tak jednoznaczne jak w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2014 r. Ich treść nie wskazuje wprost, czy samochód z homologacją N1 należy dla celów podatku dochodowego traktować jak samochód osobowy, czy też jako samochód ciężarowy. Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza ze względu na amortyzację.

Natomiast zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym samochody posiadające homologację N1 uznawane są za ciężarowe.

Samochód, który spełnia wymogi określone w art. 5a pkt 19 ustawy o PIT i w świetle zawartych w omawianym artykule przepisów nie jest wyjątkiem, uznawany jest za samochód osobowy w myśl ustawy o PIT. W związku z powyższym podatnik kwalifikuje takie pojazdy do ewidencji środków trwałych jako pojazdy osobowe przypisując je do grupy 741 wg KŚT. Co ważne ich amortyzacji należy dokonywać zgodnie z regulacjami przewidzianymi dla tego typu pojazdów.

Ważne!

Samochód uznany za osobowy w myśl przepisów ustawy o PIT nie może podlegać jednorazowej amortyzacji.

Natomiast gdy samochód posiadający homologację N1 nie spełnia definicji samochodu osobowego, dla celów PIT należy uznać go za samochód ciężarowy ze wszelkimi tego konsekwencjami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów