0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć podatek VAT od samochodów osobowych przeznaczonych do dalszej sprzedaży?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami z dużą częstotliwością kupują, a następnie sprzedają pojazdy. Biorąc pod uwagę pewne ograniczenia w możliwości odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych, pojawia się pytanie, czy zakup auta w celu dalszej odsprzedaży, daje prawo do pełnego odliczenia podatku? Sprawdzamy poniżej.

Odliczanie VAT od samochodów osobowych – jakie są podstawowe zasady?

Reguła ogólna, wyrażona w art. 86 ust. 1 ustawy VAT, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czynnemu podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednakże w stosunku do zakupu samochodów osobowych ustawodawca przewidział szczególne rozwiązania.

Zgodnie bowiem z art. 86a ust. 1 ww. ustawy w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podatnik ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikającej z otrzymanej faktury. Taka treść przepisu jest podyktowana faktem, iż podatnicy często wykorzystują samochody osobowe zarówno do celów firmowych, jak i do celów prywatnych.

Należy jednak pamiętać, że w myśl art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy VAT w przypadku, gdy pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, to z tytułu jego nabycia podatnik może odliczyć 100% podatku naliczonego. Aby uznać auto za wykorzystywane wyłącznie do celów firmowych, muszą zostać spełnione dodatkowe warunki.

Jak bowiem wynika z treści art. 86a ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Ponadto w myśl art. 86a ust. 12 ustawy podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach (VAT-26) w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Z tytułu nabycia samochodu osobowego podatnik może odliczyć pełen podatek naliczony, jeżeli samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej i zostanie wykluczony cel prywatny. Aby dokonać takiego odliczenia, podatnik musi określić zasady używania samochodu w ramach firmy oraz prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Dodatkowo w ciągu 7 dni od dnia zakupu należy złożyć do urzędu skarbowego informację VAT-26.

Jak odliczyć podatek VAT od samochodów osobowych, gdy auto jest przeznaczone do dalszej odsprzedaży?

W zakresie interesującego nas zagadnienia wskazać należy, że przedstawione reguły zachowują aktualność. Oznacza to, że podatnik, który zakupił samochód w celu dalszej odsprzedaży, może odliczyć podatek VAT z tytułu poniesionego wydatku, jeżeli samochód jest wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej.

Trzeba jednak wskazać na istotne wyjątki. Otóż w świetle art. 86a ust. 5 pkt 1 lit a) ustawy VAT „warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika”.

Podatnik, którego przedmiotem działalności jest handel samochodami, ma prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego od zakupu auta i nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

W przypadku podatników zajmujących się odsprzedażą samochodów przyjmuje się, że zakupione auta, przeznaczone do dalszej odsprzedaży, są związane wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie ma potrzeby prowadzenia dla nich ewidencji przebiegu pojazdu.

Dodatkowo podmioty nabywające pojazdy w celu dalszej odsprzedaży nie mają obowiązku składania zgłoszenia VAT-26 do urzędu skarbowego. Zgodnie bowiem z przywołanym art. 86a ust. 12 ustawy obowiązek ten dotyczy wyłącznie podatników, którzy są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Podatnik, którego przedmiotem działalności jest handel samochodami, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, co powoduje, że nie musi składać informacji VAT-26 do urzędu skarbowego.

Przykład 1.

Podatnik prowadzący salon samochodowy zakupił trzy samochody osobowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży. W takim przypadku może on odliczyć 100% podatku naliczonego z tytułu poniesionego wydatku, ponieważ przyjmuje się, że nabyte auta służą wyłącznie do celów firmowych. Dodatkowo nie musi prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu oraz nie ma obowiązku składania informacji VAT-26.

Przykład 2.

Podatnik prowadzący przedsiębiorstwo budowlane otrzymał od  znajomego przedsiębiorcy okazyjną ofertę zakupu samochodu osobowego. Postanowił przeznaczyć go do dalszej odsprzedaży. Z uwagi na fakt, że przedmiotem jego działalności nie jest handel samochodami, co do zasady przysługuje mu prawo do odliczenia jedynie 50% podatku od zakupu. Jeżeli chce odliczyć 100% podatku, musi w ciągu 7 dni od zakupu złożyć informację VAT-26 oraz prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Tylko w takim przypadku auto będzie uznane za wykorzystywane wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej.

Katalog wydatków związanych z samochodami osobowymi – co się w nim znajduje?

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 86a ust. 2 ustawy VAT wskazuje, że do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące:

  1. „Nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

  2. Używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową;

  3. Nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów”.

Na podstawie powyższego wyliczenia należy stwierdzić, iż podatników zajmujących się dalszą odsprzedażą samochodów prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych, przysługuje nie tylko w stosunku do wydatku na zakup samochodu, ale również w odniesieniu do zakupu paliwa do takiego pojazdu, zakupu części zamiennych, usług napraw i konserwacji oraz wszystkich innych wydatków eksploatacyjnych.

Stanowisko to potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 2 maja 2018 roku (nr 0111-KDIB3-1.4012.110.2018.1.ICz):

„Ponadto, przepis art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy ma zastosowanie, jeżeli odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

W świetle powyższego należy zatem stwierdzić, że skoro pojazdy samochodowe, których dotyczy wniosek, są przeznaczone wyłącznie do dalszej odprzedaży, zaś przedmiotem działalności jest m.in. sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów, to zastosowanie znajdzie przepis art. 86a ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy. Wnioskodawca wyjaśnił, że pojazdy przeznaczone wyłącznie do dalszej odsprzedaży, nie są wykorzystywane do innych celów niż odprzedaż.

Zatem Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z tymi pojazdami, tj. od zakupu paliwa, części zamiennych, opłat za transport, przeglądów, badań technicznych, napraw, opłat za ogłoszenia w Internecie oraz opłat administracyjnych, o ile nie zaistnieją wyłączenia wynikające z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług, bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgłoszenia tych pojazdów na formularzu VAT-26.”

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów