0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Uszkodzenie samochodu w leasingu - jakie konsekwencje wywołuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz więcej osób prowadzących własną działalność gospodarczą decyduje się na leasing samochodu firmowego. Przed podjęciem tej decyzji, warto jednak wiedzieć, jakie obowiązki ponoszenia ewentualnych kosztów napraw na nas spoczywają. Pomimo, iż nie jesteśmy rzeczywistymi właścicielami pojazdu, jesteśmy bowiem odpowiedzialni za wyrządzone szkody podczas kolizji, czy też utratę pojazdu. Jeżeli zastanawiasz się nad nabyciem nowego auta do firmy, przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie konsekwencje grożą za uszkodzenie samochodu w leasingu.

Umowa leasingu - definicja na gruncie Kodeksu cywilnego

Umowa leasingu została dokładnie uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 7091 KC poprzez umowę leasingu należy rozumieć zobowiązanie finansującego (w zakresie prowadzonej działalności) do nabycia rzeczy od określonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie, a następnie oddania tej rzeczy korzystającemu do używania (lub używania i pobierania pożytków) przez czas oznaczony. Korzystający w zamian za to zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, które powinno być co najmniej równe cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Co ważne, umowa leasingu należy do umów, które powinny zostać zawarte na piśmie pod rygorem ich nieważności (art. 7092).

Umowa leasingu - odpowiedzialność za szkody 

W przepisach Kodeksu Cywilnego została dokładnie omówiona również kwestia odpowiedzialności stron w przypadku wystąpienia szkody lub ujawnienia wad przedmiotu leasingu. Co do zasady finansujący nie odpowiada wobec leasingobiorcy za wady rzeczy, o ile nie powstały one z jego winy. W związku z tym korzystający będzie obciążony kosztami naprawy pojazdu, z wyjątkiem usterek wynikających z jego naturalnego użytkowania lub powstałych z winy leasingodawcy. Ważne jest bowiem, że z chwilą zawarcia umowy uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu przechodzą na korzystającego. Jedyny wyjątek stanowi prawo do odstąpienia od umowy ze sprzedawcą przedmiotu leasingu.

Szkoda całkowita lub kradzież samochodu z leasingu

W przypadku szkody całkowitej, bądź utraty pojazdu - umowa leasingu ulega wygaszeniu.

Po wygaśnięciu umowy leasingu finansujący może zażądać od korzystającego zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie, lecz niezapłaconych rat. Należność tą należy pomniejszyć o  kwotę z tytułu odszkodowania z OC sprawcy wypadku lub ubezpieczenia AC. W przypadku, gdy kwotą odszkodowania będzie wyższa niż należność względem leasingodawcy, użytkownik otrzymuje zwrot nadwyżki.

Uszkodzenie samochodu w leasingu - ubezpieczenie auta 

Decydując się na leasing pojazdu warto wiedzieć, że część firm leasingowych uzależni finansowanie od nabycia ubezpieczenia OC i AC. Co więcej, ma również prawo narzucić odpowiednie warunki ubezpieczenia, jakim samochód powinien zostać objęty. Najczęściej zdarza się tak, że ubezpieczenia wykupowane są przez firmy leasingowe, a kosztami ich pokrycia obarczany jest korzystający. To rozwiązanie jest korzystne zarówno dla leasingodawcy, jak i korzystającego - firmy leasingowe bowiem często uzyskują większe zniżki.

W sytuacji kolizji lub wypadku drogowego, ubezpieczyciel orzeka o winie sprawcy, a następnie (z ubezpieczenia winnego) odszkodowanie jest wypłacane na konto leasingodawcy bądź korzystającego - w zależności od postanowień umowy leasingu.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku wystąpienia szkody całkowitej bądź kradzieży pojazdu, gdyż z powodu wygaśnięcia umowy leasingodawca może zażądać zapłaty wszystkich przewidzianych do końca okresu leasingu rat.

Kwoty wypłacone z ubezpieczeń OC, AC czy NNW mogą  być niewystarczające by pokryć całość wierzytelności wobec firmy leasingowej. Wyjściem z tej sytuacji jest posiadanie ubezpieczenia GAP (Guaranteed Asset Protection – ubezpieczenie straty finansowej), które w połączeniu z ubezpieczeniem AC zapewnia zwrot całkowitej wartości pojazdu w przypadku jego szkody całkowitej lub kradzieży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów