0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Restrukturyzacja firmy a listy płac i DRA

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Żyjemy w trudnych czasach pod względem gospodarczym. Choć wiele osób decyduje się na prowadzenie własnej firmy, nie zawsze udaje im się to z sukcesem. Czasem zdarzają się przejściowe problemy, a receptą na ich pokonanie może być wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego. W jaki sposób restrukturyzacja firmy wpływa na obowiązek składania deklaracji rozliczeniowej DRA i listę płac, wyjaśni niniejszy artykuł. 

Czym jest i jakie są rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego?

Postępowanie restrukturyzacyjne pozwala na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Wyróżnia się następujące rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

 1. postępowaniu o zatwierdzenie układu,
 2. przyspieszone postępowanie układowe,
 3. postępowanie układowe,
 4. postępowanie sanacyjne.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu cechuje to, że w jego ramach możliwe jest zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu. Ten rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego może być prowadzony, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie i może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe 

Postępowanie układowe daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Postępowanie układowe będzie mogło być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne 

Postępowanie sanacyjne polega na tym, że dłużnik ma możliwość przeprowadzenia działań sanacyjnych, czyli czynności prawnych i faktycznych, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mających na celu przywrócenie mu zdolności do wykonywania zobowiązań przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Wobec kogo można prowadzić postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec:

 • dłużnika niewypłacalnego, czyli takiego, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przy czym domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące, albo
 • dłużnika zagrożonego niewypłacalnością, czyli osoby, której sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalna.

Kto ma zdolność restrukturyzacyjną?

Zdolność restrukturyzacyjną mają:

 1. przedsiębiorcy, czyli osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 2. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej;
 3. wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 4. wspólnicy spółki partnerskiej.

Obowiązek składania deklaracji ZUS DRA

Każdego płatnika składek ubezpieczeniowych obciąża obowiązek składania deklaracji ZUS DRA od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W związku z reformą od 2022 roku przedsiębiorca ma obowiązku comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA ze wskazaniem osiągniętego w danym okresie rozliczeniowym dochodu. 

Termin składania deklaracji zależy od rodzaju podmiotu prowadzącego daną działalność. Do 5. dnia następnego miesiąca deklarację składają płatnicy składek z jednostek i zakładów budżetowych. Do 15. dnia następnego miesiąca deklarację składają płatnicy posiadający osobowość prawną, czyli spółki akcyjne, spółki z o.o., stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje. Pozostali płatnicy mają termin na złożenie deklaracji rozliczeniowych do ZUS-u do 20. dnia następnego miesiąca. Termin ten dotyczy m.in. przedsiębiorców opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zatrudniających innych ubezpieczonych, w tym spółek osobowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej.

Rozpoczęcie restrukturyzacji nie zwalnia z obowiązku przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u. Przepisy prawa restrukturyzacyjnego wskazują, że w takim przypadku wierzytelność za okres rozliczeniowy, w którego trakcie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, w szczególności z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne, ulega z mocy prawa proporcjonalnemu podziałowi na część traktowaną jak wierzytelność powstałą przed dniem otwarcia postępowania oraz część traktowaną jak wierzytelność powstającą po dniu otwarcia postępowania. 

Konsekwencją tego jest to, że w przypadku otwarcia restrukturyzacji w trakcie miesiąca konieczne jest złożenie podzielonych deklaracji rozliczeniowych. Pierwsza z deklaracji obejmuje okres do dnia ogłoszenia restrukturyzacji, a druga od dnia jej rozpoczęcia. W przypadku dużych przedsiębiorstw warto rozważyć, aby z momentem otwarcia postępowania poczekać na koniec lub początek miesiąca.

Przykład 1. 

Jak będzie się przedstawiać kwestia złożenia deklaracji rozliczeniowych do ZUS-u w przypadku otwarcia restrukturyzacji jednoosobowej działalności gospodarczej 18 grudnia 2023 roku? W tym konkretnym przypadku, tak jak zostało już wyjaśnione, konieczne jest złożenie 2 deklaracji rozliczeniowych, z czego pierwsza będzie obejmowała okres od 1 do 17 grudnia 2023 roku, a kolejna od 18 do 31 grudnia 2023 roku.

Przykład 2. 

Jak będzie się przedstawiać kwestia złożenia deklaracji rozliczeniowych do ZUS-u w przypadku otwarcia restrukturyzacji jednoosobowej działalności gospodarczej 1  grudnia 2023 roku? W tym konkretnym przypadku deklaracja rozliczeniowa będzie obejmowała okres od 1 do 31 grudnia 2023 roku z uwagi na to, że nie będzie potrzeby dzielenia jej wobec rozpoczęcia restrukturyzacji w pierwszym dniu miesiąca, czyli pierwszym dniu okresu rozliczeniowego. 

Restrukturyzacja firmy a wynagrodzenia pracowników

Trzeba wskazać, że wdrożenie restrukturyzacji firmy może budzić obawy pracowników o wypłatę ich wynagrodzeń. Należy wyjaśnić, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie powoduje niemożności zapłaty wynagrodzenia pracownikom za okres do dnia otwarcia tego postępowania.

W postępowaniu restrukturyzacyjnym układ obejmuje: wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej; odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania; wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w czasie wykonywania układu. Ponadto wierzytelności wobec dłużnika wynikające z umowy wzajemnej, która nie została wykonana w całości lub części przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, są objęte układem tylko, jeżeli świadczenie drugiej strony jest świadczeniem podzielnym i tylko w zakresie, w jakim druga strona spełniła świadczenie przed dniem otwarcia postępowania i nie otrzymała świadczenia wzajemnego.

Układ nie obejmuje:

 • wierzytelności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę;
 • roszczeń o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw;
 • wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, po wejściu spadku do masy układowej lub sanacyjnej;
 • wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem.

W przypadku wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia zgodę na objęcie wierzytelności układem wyraża się w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Zgoda w takiej sytuacji może zostać wyrażona ustnie do protokołu zgromadzenia wierzycieli.

Należy pamiętać, że ustalone warunki restrukturyzacji zobowiązań ze stosunku pracy nie mogą pozbawiać pracowników minimalnego wynagrodzenia za pracę, ponieważ w takim przypadku sąd nie zatwierdzi takiego układu jako sprzecznego z prawem.

W przypadku postępowania sanacyjnego jego otwarcie wpływa na stosunki pracy i wywołuje w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawcy takie same skutki jak ogłoszenie upadłości, przy czym uprawnienia syndyka wykonuje zarządca. W toku postępowania sanacyjnego dopuszczalne jest złożenie wniosku o zatwierdzenie układu częściowego lub wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, w którym ma zostać przyjęty układ częściowy pod warunkiem, że wierzyciele objęci układem częściowym są wierzycielami nieobjętymi układem z mocy prawa oraz nie wyrazili zgody w postępowaniu sanacyjnym na objęcie ich układem.

Lista płac a restrukturyzacja firmy

Lista płac to dokument zawierający wynagrodzenia wszystkich pracowników. Wśród elementów, jakie powinna zawierać lista płac, wymienia się:

 • oznaczenie danych pracodawcy;
 • okres, którego dotyczy lista;
 • datę wypłaty wynagrodzenia; 
 • numer lub nazwę listy płac;
 • podpisy osób sporządzających listę;
 • wszystkie składniki wynagrodzeń, naliczenia składek i podatku oraz wszelkich innych potrąceń.

Nie ma jednego uniwersalnego wzoru listy płac. Taka lista powinna zawierać pozycje umożliwiające ustalenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę; składki na ubezpieczenie zdrowotne; zaliczki na podatek dochodowy; wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę i pracownika, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania; dopuszczalnych potrąceń; dochodu pracownika należnego do wypłaty po dokonaniu powyższych potrąceń.

Coraz częściej listy płac tworzone są na podstawie programów księgowych. 

Co ciekawe, lista płac, choć jest powszechnie praktykowana w firmach, nie ma obowiązku jej sporządzania wynikającego z norm powszechnie obowiązującego prawa. W związku z tym brakuje regulacji dotyczących postępowania z listą płac w przypadku restrukturyzacji. 

Podsumowanie

Podsumowując, w przypadku deklaracji ZUS DRA otwarcie restrukturyzacji w ciągu miesiąca skutkuje koniecznością złożenia 2 deklaracji. Jeśli chodzi o listy płac, to przepisy nie regulują tych kwestii, ponieważ w przepisach nie uregulowano, jak ma wyglądać lista płac, choć to dokument powszechnie praktykowany w wielu firmach. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów