0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Decyzja naczelnika urzędu skarbowego - jak się od niej odwołać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W sytuacji, gdy podatnik otrzyma od naczelnika urzędu skarbowego decyzję, z którą się nie zgadza lub która go nie satysfakcjonuje, ma prawo się od niej odwołać. Jakie kroki należy podjąć, gdy decyzja naczelnika urzędu skarbowego? W jakich terminach dokonać odwołania? Gdzie je złożyć? Sprawdź!

Decyzja naczelnika urzędu skarbowego - forma odwołania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik ma prawo odwołać się od decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji wydanej przez organ (art. 223 par. 2 Ordynacji podatkowej).

Podatnik w odwołaniu powinien:

  • zawrzeć zarzuty przeciw decyzji,
  • określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania,
  • wskazać dowody uzasadniające żądanie.

Właściwym organem do rozpatrzenia odwołania podatnika jest organ podatkowy wyższego stopnia. Jednak wnosi się je za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. Takie postępowanie ma służyć zachowaniu trybu samokontroli, który umożliwia powtórne rozpoznanie odwołania przed jego przekazaniem do organu nadzoru. Możliwe jest wówczas wydanie powtórnej decyzji przez organ I instancji (art. 226 par. 1 Ordynacji), jednak rozwiązanie to w praktyce rzadko występuje. Najczęściej sprawa jest przekazywana do organu II instancji w terminie 14 dni od wpływu odwołania. Przy czym organ I instancji przekazując sprawę, jest zobligowany do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów.

Odwołanie do izby skarbowej

Gdy sprawa trafi już do organu drugiej instancji (izba skarbowa), wówczas na jej rozpatrzenie ma on dwa miesiące, licząc od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, zgodnie z art. 139 par. 3 Ordynacji podatkowej.

Przed upływem ustawowych terminów organ odwoławczy stwierdza w formie postanowienia:

  • niedopuszczalność odwołania,
  • uchybienie terminowi do wniesienia odwołania,
  • pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia, jeżeli nie zawiera zrzutów podatnika przeciw wydanej decyzji.

Powyższe postanowienia organu II instalacji są ostateczne.

Niesatysfakcjonująca decyzja organu II instancji

W związku z tym, że postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne, a decyzja wydana przez organ drugiej instancji jest ostateczna, podatnik nie ma możliwości ponownego odwołania się od niesatysfakcjonującej go rozstrzygnięcia.

Powyższe nie oznacza jednak, że zostaje on w sytuacji bez wyjścia. Może bowiem skorzystać z rozwiązania, jakim jest wystąpienie o wszczęcie postępowania sądowo-administarcyjnego. Zgodnie bowiem z art. 53 par. 1 ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: UoPPSA) podatnik może wnieść skargę na decyzję Izby Skarbowej w terminie 30 dni od jej doręczenia. Należy podkreślić, iż podatnik wnosi skargę za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 par. 1 UoPPSA), ponieważ tak jak w przypadku postępowania podatkowego, tak i w przypadku postępowania sądowo-administracyjnego należy zachować tzw. tryb samokontroli organów.

A więc podatnik odwołujący się od decyzji izby skarbowej (II instancja) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi właśnie za pośrednictwem izby skarbowej.

Jedną  ze znacznych różnic pomiędzy oczekiwaniem na wyrok sądu a wydaniem decyzji przez Izbę Skarbową jest fakt, że w odróżnieniu od postępowania podatkowego sąd nie ma z góry narzuconego terminu, w jakim musi dokonać rozstrzygnięcia sprawy. A więc oczekiwanie podatnika na wyrok z reguły trwa dużo dłużej niż w przypadku postępowania podatkowego.

W tym miejscu należy podkreślić, że poza terminami różnica w obu tych postępowaniach obejmuje również zakres kontroli zaskarżonych orzeczeń. Organy podatkowe weryfikują zgodność stanu faktycznego z treścią przepisów prawa. Natomiast sądy administracyjne sprawdzają jedynie, czy wydana już decyzja jest zgodna z prawem. Sąd administracyjny nie może dokonać zmiany treści decyzji, może wyłącznie uchylić decyzję podatkową w całości lub utrzymać ją w mocy.

W sytuacji, gdy wyrok WSA w dalszym ciągu będzie dla podatnika niezadowalający, może on skorzystać ze środka odwoławczego, jakim jest skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów