0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

ZUS IWA - tylko do końca stycznia!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

31 stycznia należy złożyć deklaracji ZUS IWA. Nie jest to jednak obowiązek wszystkich przedsiębiorców. O tym, czy dany płatnik musi złożyć informację, decyduje kilka zasadniczych warunków. Niezłożenie o czasie deklaracji lub też podanie nieprawdziwych danych może skutkować sankcjami, dlatego tak ważne jest, aby dotrzymać tego obowiązku w terminie.

Czym jest ZUS IWA?

ZUS IWA jest to informacja o danych, którą należy przekazać do ZUS-u w celu ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jest to składający się z 6 bloków, stosunkowo krótki formularz zawierający dane organizacyjne, identyfikacyjne oraz przede wszystkim dane dotyczące wypadków, jakie miały miejsce w roku, za który składana jest IWA. Te ostatnie mają bowiem wpływ na ustalenie wysokości opłaty wypadkowej, jaka będzie obowiązywać przez następny rok składkowy, czyli od 1 kwietnia do 31 marca.

Płatnikom, którzy złożą deklarację przynajmniej 3 razy z rzędu, ZUS sam do 20 kwietnia ustali oraz poda wysokość procentową składki wypadkowej. 

Kto sporządza ZUS IWA?

Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA, zwaną dalej informacją ZUS IWA, za dany rok kalendarzowy zobowiązani są przekazywać płatnicy, którzy spełniają łącznie 3 następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS-ie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,
  • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Nie musisz składać informacji ZUS IWA, jeżeli chociaż w jednym miesiącu poprzedniego roku ani jedna osoba, za którą płacisz składki, nie podlegała temu ubezpieczeniu.

Przez nieprzerwane zgłoszenie w ZUS-ie należy rozumieć sytuację, gdzie w każdym miesiącu roku poprzedniego przedsiębiorca odprowadza składkę na ubezpieczenie wypadkowe przynajmniej za jednego ubezpieczonego.

Wypełnianie ZUS IWA krok po kroku:

Blok I

W pierwszej części należy podać:

01. - identyfikator deklaracji - należy podać 01 dla deklaracji pierwszorazowej lub z przedziału 02-39 dla kolejnych deklaracji oraz rok, za który składana jest deklaracja.
02. - Kod terytorialny - według siedziby płatnika składek, katalog kodów dostępny jest na stronie ZUS: Oddziały, inspektoraty, biura terenowe  lub też w załączniku do instrukcji na stronie ZUS.

ZUS IWA - blok I

Blok II

W drugim bloku należy podać dane identyfikacyjne. W tym miejscu płatnik składek proszony jest o wpisanie swojego NIP-u, REGON-u oraz numeru PESEL (jeśli takowy został nadany) lub serii i numeru dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. paszportu).

ZUS IWA - blok II

Blok III

W kolejnej części należy podać liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego. Liczbę tę ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w zakładzie co najmniej 1 dzień. Wynik takiego działania zaokrąglamy do góry, jeśli końcówka wynosi 0,5, w dół natomiast, jeśli końcówka wynosi mniej niż 0,5.

Należy zwrócić uwagę, aby w swoich obliczeniach każdą osobę policzyć tylko raz, np. w sytuacji, gdy dana osoba miała w jednym miesiącu umowę zlecenia i umowę o pracę.

Przykład 1.

Płatnik składek zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego kolejno w miesiącach następującą liczbę osób:
Styczeń - 15  
Luty - 11      
Marzec - 14   
Kwiecień - 16 
Maj -  14 
Czerwiec - 10
Lipiec   -  14
Sierpień  - 12
Wrzesień - 12
Październik - 13
Listopad -  17
Grudzień - 19
Sumujemy liczbę osób, łącznie 167 osób w danym roku. Powstałą sumę 167 dzielimy na 12 miesięcy (wymóg nieprzerwanego ubezpieczenia - zawsze 12 miesięcy). Wynik, w tym przypadku 13,91 osób, wpisujemy zawsze zaokrąglając do pełnych jedności, a więc do tabeli wpisujemy liczbę 14.

ZUS IWA - blok III

Blok IV

W tym bloku płatnik składek podaje pięcioznakowy kod rodzaju przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (pkt 01.) ujęty w rejestrze umów 31 grudnia roku, za który składana jest informacja. Następnie przedsiębiorca proszony jest o wpisanie liczby wypadków. W punkcie 02. należy podać liczbę wypadków ogółem, które miały miejsce w roku, za który składana jest informacja. W kolejnym punkcie (pkt 03.) podaje się liczbę wypadków ciężkich i śmiertelnych również powstałych w roku, za który składana jest IWA. Punkt 04. dotyczy natomiast liczby zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia według stanu na 31 grudnia roku, którego dotyczy składana informacja.

Przykład 2.

Wypadek przy pracy, w którym poszkodowany został pracownik, miał miejsce 29 grudnia 2022 r. Sporządzenie protokołu powypadkowego i zarejestrowanie wypadku w rejestrze wypadków nastąpiło 3 stycznia 2023 r. Poszkodowany powinien być uwzględniony w informacji ZUS IWA składanej za rok 2022.

ZUS IWA- blok IV

Blok V i VI

W ostatnich blokach należy podać adres korespondencyjny płatnika składek oraz złożyć podpis (w zależności od formy składania informacji).

ZUS IWA - blok V

ZUS IWA - blok VI

Gdzie, kiedy, w jakiej formie należy złożyć dokument?

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie jak inne dokumenty ubezpieczeniowe. Tak więc jeśli przedsiębiorca składa zwyczajowo dokumenty drogą elektroniczną, to również ZUS IWA należy wysłać w takiej formie. Jeśli natomiast przekazuje dokumenty w formie papierowej, również IWA powinna być złożona w formie papierowej.

Jeśli płatnik składek jest zobowiązany do przekazania ZUS IWA w formie papierowej, należy dostarczyć informacje do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. W przypadku przekazywania informacji ZUS IWA w formie przesyłki pocztowej, na kopercie powinien być umieszczony napis "ZUS IWA".

ZUS chętnie pomoże!

W razie problemów z wypełnieniem informacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracował poradnik "Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA" dostępny do pobrania w formacie PDF. Wszystkie poradniki dostępne na stronie ZUS są bezpłatne i nie wymagają rejestracji ani zakładania konta.

ZUS IWA wysłana z systemu wFirma.pl

Deklaracje ZUS IWA w łatwy sposób można przygotować w systemie wFirma.pl poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE ZUS » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS IWA

ZUS IWA wysłana z systemu wFirma.pl

Przygotowaną deklaracje można wysyłać bezpośrednio do ZUS w wersji elektronicznej. Opcja ta dostępna jest w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE Po zaznaczeniu właściwej deklaracji podświetli się pole WYŚLIJ/EKSPORTUJ, gdzie wybrać należy Wyślij do ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów