Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak założyć sklep - praktyczne wskazówki

Właściwie nikomu nie trzeba wyjaśniać, na czym polega prowadzenie sklepu. Sklep jest podstawową formą działalności zajmująca się handlem detalicznym. Czy wiesz, jak założyć sklep? Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w artykule!

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem sklepu

Prowadzenie sklepu co do zasady nie wiąże się z posiadaniem odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia, aczkolwiek w zależności od rodzaju sprzedaży, na właściciela sklepu mogą zostać narzucone dodatkowe obowiązki.

Prowadzenie sklepu - sprzedaż alkoholu

Sprzedaż alkoholu w sklepie zobowiązuje do uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydawane są trzy odmienne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

W przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zezwolenie wydaje się na określony czas nie krótszy niż 2 lata. Wydawane jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest płatne, jeżeli opłata nie zostanie uiszczona trzeba liczyć się z cofnięciem zezwolenia na sprzedaż.

Prowadzenie sklepu - sprzedaż broni

Co nie podlega wątpliwości, sprzedaż broni wymaga posiadania koncesji. Wniosek o jej wydanie składa się do organu koncesyjnego, wykaz wszystkich instytucji zajmujących się wydawaniem koncesji znajduje się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 19, poz. 193, z późn. zm.).

Koncesja to nie jedyny obowiązek przy obrocie bronią, właściciel sklepu musi spełnić szereg innych warunków, jak posiadanie odpowiedniego zaświadczenia z konkretnych instytucji, orzeczenia lekarskiego i psychologicznego czy dokumentu potwierdzającego przygotowanie do zawodu.

Prowadzenie sklepu - sprzedaż żywności

Sprzedawana żywność powinna być odpowiednio etykietowana. Etykiety, wyraźne, czytelne i widoczne, powinny zawierać dane dotyczące składu, zastosowanych dodatków lub składników zastępczych, ewentualnej zawartości alergenów. Etykieta mięs i olejów lub tłuszczów powinna informować o pochodzeniu produktów. Od 13 grudnia 2016 r. na etykietach obowiązkowo powinny znaleźć się wartości odżywcze (kaloryczność).

Prowadzenie sklepu - sprzedaż odzieży używanej

Przed dopuszczeniem do sprzedaży odzież używana powinna być zdezynfekowana, wymagane jest również jej posortowanie. Dezynfekcja powinna zostać potwierdzona stosownych świadectwem w miejscu nabycia w odzieży.

Dopuszczalne formy prowadzenia sklepu

Sklep można prowadzić w każdej formie działalności, wyjątek stanowi spółka partnerska, która przeznaczona jest dla osób świadczących usługi jako tzw. wolny zawód.

Jak założyć sklep?

Formalności związane z założeniem sklepu to złożenie odpowiednich formularzy m. in. w urzędzie miasta lub gminy albo KRS - w zależności od formy działalności, ZUS i urzędzie skarbowym. Po ich dostarczeniu można być już właścicielem swojego własnego sklepu.

Sklep jako jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza oznacza, że działalność prowadzona jest samodzielnie (jeden właściciel). Nie oznacza to jednak, że właściciel sklepu nie może zatrudniać pracowników - może robić to dowolnie na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. Jednoosobową działalność gospodarczą rejestruje się za pomocą formularza CEIDG-1.

Sklep jako spółka cywilna

Umowę spółki cywilnej sporządza się w formie papierowej - spisują ją minimum dwie osoby fizyczne lub prawne. Fakt istnienia spółki każdy przedsiębiorca zgłasza osobno w CEIDG.

Formularz CEIDG-1 składa się w urzędzie miasta lub gminy:

 • osobiście,

 • elektronicznie, wykorzystując bezpieczny podpis kwalifikowany,

 • elektronicznie bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego przez profil zaufany ePUAP,

 • listem poleconym (podpis poświadczony notarialnie).

Złożenie wniosku wiąże się z wpisem do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, który jest jednoznaczny z uzyskaniem NIP oraz numeru REGON. Uzyskanie takiego wpisu jest bezpłatne.

Sklep jako spółka handlowa

Spółki handlowe regulowane są przez przepisy kodeksu spółek handlowych i są to:

 • spółki jawne,

 • spółki komandytowe,

 • spółki komandytowo-akcyjne,

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółki akcyjne.

Decydując się więc na działalność w jednej z tych form, składa się wniosek o wpis do rejestru KRS.