Poradnik Przedsiębiorcy

Struktura JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego) - analiza

Co do zasady, raportowanie ma dotyczyć danych za rozliczone okresy podatkowe. Wyjątek stanowią faktury, które mogą być żądane przez organ z chwilą zaistnienia obowiązku ich wystawienia, a jeszcze przed ujęciem ich w odpowiedniej deklaracji. Natomiast pliki dotyczące ksiąg podatkowych mają być tworzone za dany miesiąc, kwartał bądź rok, w zależności od formy rozliczenia. Wyjątkiem od tej zasady mają być dane księgowe, które można przygotować także w podziale na dni danego okresu. Taki podział może być dostępny również dla “Księgi rachunkowej”, jednak Ministerstwo Finansów zaznacza, że jego zastosowanie analizą wykazującą jego niezbędność. Co ważne, Ministerstwo stwierdziło także, że organy podatkowe nie będą żądały pliku “Księgi rachunkowe” za okresy krótsze niż miesiąc w przypadku, gdy z poziomu systemu podatnika dostęp do krótszego okresu będzie niedostępny. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak wygląda struktura JPK.

Księgi rachunkowe a struktura JPK_KR - stopniowe dostosowanie do raportowania kont analitycznych

Struktura 1 jednolitego pliku kontrolnego to Księgi rachunkowe (JPK_KR). Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe każdej jednostki tworzą m.in. konta księgi głównej (syntetyczne) i konta ksiąg pomocniczych (analityczne), które są uszczegółowieniem zapisów na kontach księgi głównej. Zarówno konta księgi głównej jak i konta ksiąg pomocniczych mają swoje symbole. Co do zasady symbole kont analitycznych to rozszerzenie symboli kont syntetycznych. Stąd, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa, oczekiwane jest raportowanie zarówno zapisów na kontach księgi głównej jak i ich uszczegółowienia, zawarte w księgach pomocniczych.

Ministerstwo w wyjaśnieniach zaznacza jednak, że jeżeli początkowo podatnik nie będzie w stanie dostarczyć ksiąg pomocniczych w strukturze JPK dla realizacji celów kontroli, która wymagać będzie danych szczegółowych z poziomu księgi głównej, wówczas weryfikacja danych ksiąg pomocniczych będzie odbywać się poza strukturą JPK. Dotyczy to jednak początkowego okresu stosowania struktury JPK, docelowo bowiem konieczne będzie dostosowanie systemów do raportowania ksiąg pomocniczych.

W swoich wyjaśnieniach Ministerstwo poświęca dużo miejsca również wątpliwościom związanym z opisem, jaki należy uzupełnić w następujących polach pliku:

  • zespół konta,

  • kategoria konta,

  • podkategoria konta.

Możliwe jest uzupełnienie tych pól danymi numerycznymi i opisowymi, a także jedynie wartościami numerycznymi. Wynika stąd, że głównym oczekiwaniem Ministerstwa jest wykazanie informacji zgodnych z danymi zawartymi w systemach podatnika, bez potrzeby tworzenia sztucznych opisów czy kodów.

Czy struktura JPK zmienia zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców budzi kwestia zasad prowadzenia ksiąg w kontekście obowiązku ich prowadzenia w formacie JPK. Należy więc zaznaczyć, że zasady nie ulegają zmianom - księgi rachunkowe bez zmian mają być prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości. Dotyczy to również sytuacji, gdy Księga główna i sprawozdania finansowe są prowadzone zgodnie ze standardami międzynarodowymi (IFRS, US, GAAP). Z uwagi na nieuregulowanie w tych standardach kwestii „prowadzenia ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji i ochrony danych” – podatnicy zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości powinni prowadzić księgi w oparciu o polską ustawę o rachunkowości.

 

Ważne!

Komitet Standardów Rachunkowości w stanowisku z 13 kwietnia 2013 r. wskazał, że co prawda oprogramowanie do prowadzenia ksiąg nie musi być stworzone w języku polskim, o tyle, zgodnie z art. 9 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe mają być prowadzone w języku polskim, co oznacza, że w języku polskim mają być wprowadzane:

  • nazwy kont

  • opisy rodzajów transakcji

  • polecenia księgowania

  • nazwy operacji gospodarczych

  • nazwy walut.