0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla radcy prawnego - wszystko co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi posiadania kas fiskalnych w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych radcy prawni zobowiązani są do jej posiadania. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, z jakimi obowiązkami wiąże się kasa fiskalna dla radcy prawnego!

Kasa fiskalna dla radcy prawnego a limit obrotu do 20 000 zł

Czynności, które nie mogą być zwolnione z ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych za pomocą kasy rejestrującej, opisano w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W przywołanym paragrafie w pkt 2 lit. g zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej nie stosuje się w przypadku świadczeń prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia, czyli czynności notarialnych. Zatem kasa fiskalna dla radcy prawnego powinna zostać zainstalowana przed wykonaniem pierwszej usługi na rzecz osoby prywatnej, niezależnie od tego, czy limit obrotu 20 tys. został przekroczony, czy też nie.

Kasa fiskalna dla radcy prawnego nie jest obowiązkowa, gdy świadczą oni usługi wyłącznie dla firm, np. innej kancelarii, z którą współpracują.

Przykład 1.

Pan Michał, radca prawny, świadczy usługi na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wartość świadczonych usług na ich rzecz nie przekroczyła 20 000 zł. Czy pan Michał jest zobowiązany do posiadania kasy rejestrującej?

W przypadku usług prawniczych nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przychodu na kasie, zatem bez względu na kwotę obrotu radca prawny zobowiązany jest do ewidencjonowania każdej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy.

Przykład 2.

Pani Ania świadczy usługi prawne wyłącznie na rzecz firm. Czy w związku z tym ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej przychodu?

Nie, ponieważ pani Ania świadczy usługi tylko na rzecz firm, nie jest zobowiązana do posiadania kasy rejestrującej.

Wystawiając faktury za usługi prawne (PKWiU: 69.1) w strukturze JPK_V7, należy oznaczać je kodem GTU 12, o czym więcej w artykule: Jak oznaczyć usługi prawne GTU w JPK_V7?

Kiedy kasa fiskalna dla radcy prawnego nie jest obowiązkowa?

Co do zasady możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Ma to miejsce w sytuacji, gdy usługa świadczona jest na odległość. Wskazuje na to § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z którym „jeżeli świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 37 załącznika do rozporządzenia ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków”. Ponadto zwolnienie przysługuje, gdy usługa jest świadczona w formie online lub telefonicznie, a zapłata za świadczoną usługę trafia na konto bankowe, za pośrednictwem poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z dokumentacji jasno wynika, jakich czynności medycznych dotyczyła świadczona usługa.

Stanowisko to potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 kwietnia 2019 roku, 0113-KDIPT1-3.4012.67.2019.2.JM, zgodnie z którą:

„[...] Wnioskodawca będzie otrzymywał w całości zapłatę za wykonywane usługi za pośrednictwem banku na swój rachunek bankowy oraz z prowadzonej przez Wnioskodawcę dokumentacji będzie jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata. A zatem należy stwierdzić, że spełnione będą warunki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 37 załącznika do tego rozporządzenia”.

Przykład 3.

Pan Paweł świadczy usługi prawne w formie konsultacji online. Zapłatę za przeprowadzoną poradę otrzymał na rachunek bankowy, z którego wynika, czego usługa dotyczyła. W jaki sposób pan Paweł ma zaewidencjonować dokonaną usługę?

Ponieważ są spełnione warunki do skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej, pan Paweł ma obowiązek ujęcia przychodu na podstawie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Kasa fiskalna online dla radcy prawnego a ulga na jej zakup

Tradycyjne kasy fiskalne zostają stopniowo zastępowane kasami fiskalnymi online. Ich wprowadzenie ma na celu usprawnić kontrole oraz zmniejszyć rozmiar szarej strefy i luki w podatku VAT. Ponieważ urządzenia są stale połączone z internetem, kasa fiskalna online automatycznie wysyła dane o wystawionych paragonach na serwery Krajowej Administracji Skarbowej. Co do zasady obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej online zostały objęte tzw. „branże wrażliwe”.

Od 1 lipca 2021 roku kancelarie prawne, radcy prawni, prawnicy i adwokaci muszą ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej online.

Kasa fiskalna dla radcy prawnego jest obowiązkowa, a ponadto od lipca 2021 roku ta grupa podatników ma obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej online, zatem przysługuje jej prawo do skorzystania z ulgi na zakup takiej kasy.

Ulga na kasę fiskalną przysługuje w limicie 90%, jednak nie więcej niż 700 zł.

Co do zasady ulga na zakup kasy online należy się zarówno czynnym podatnikom VAT, jak i podatnikom VAT zwolnionym (nievatowcom). Jeżeli radcy prawnemu będącemu czynnym podatnikiem VAT przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, odliczenia dokonuje się bezpośrednio w pliku JPK_V7 w pozycji P_49, gdzie kwota odliczenia wykazywana jest w części deklaracyjnej jako schemat: kwota ulgi do odliczenia w danym okresie. Natomiast w przypadku nievatowców ulgę rozlicza się na podstawie wniosku złożonego do swojego US.

Zwrotu na zakup kasy fiskalnej online można dokonać w JPK_V7 za okres, w którym rozpoczęto rejestrowanie sprzedaży na kasie lub w dowolnym pliku JPK_V7 za późniejszy okres – prawo do zwrotu jest bezterminowe (nie wygasa).

Przykład 4.

Pan Paweł prowadzi swoją kancelarię, w ramach której świadczy usługi radcy prawnego. Z uwagi na fakt, że świadczenie usług prawniczych zostanie objęte obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej online, radca prawny zdecydował się zakupić ją już teraz – w styczniu 2021 roku. Czy pan Paweł może rozliczyć ulgę na zakup kasy w styczniu 2021 roku?

Tak, ponieważ działalność została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpoczęto jej ewidencjonowanie na kasie online, pan Paweł może rozliczyć ulgę na jej zakup już w pliku JPK_V7 za styczeń 2021 roku. 

W przypadku nievatowców wniosek o zwrot ulgi na zakup kasy online można złożyć najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zaczęto ewidencjonować sprzedaż na tej kasie. W takiej sytuacji prawo do zwrotu również nie wygasa i można o niego wnioskować w dowolnym momencie. Podatnicy zwolnieni z VAT otrzymają zwrot w ciągu 25 dni od dnia złożenia wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy podany we wniosku.

Księgowanie raportu kasowego w systemie wFirma.pl

W celu zaksięgowania przychodu z kasy w systemie wFirma.pl należy przejść w zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, a następnie w otwartym oknie zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA. Jako numer dowodu należy przyjąć ŁRO [numer/miesiąc/rok] oraz wprowadzić dane jak na wydrukowanym raporcie.

kasa fiskalna dla radcy prawnego

Następnie trzeba przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE i w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK_V7 wybrać opcję RO.

kasa fiskalna dla radcy prawnego

Dzięki temu wprowadzony raport fiskalny otrzyma oznaczenie „RO” w strukturze JPK_V7.

Wprowadzanie ulgi na zakup kasy w JPK_V7 w systemie wFirma.pl

W przypadku czynnego podatnika VAT ulgę na zakup kasy fiskalnej należy wykazać bezpośrednio w generowanym pliku JPK_V7M (rozliczenia miesięczne) / JPK_V7K (rozliczenia kwartalne). Plik trzeba wygenerować przez zakładkę START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK_V7, gdzie wskazuje się okres składania pliku, a następnie jako CEL ZŁOŻENIA wyznacza ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

Kasa fiskalna dla radcy prawnego

Wartość ulgi na zakup kasy fiskalnej podlegającej odliczeniu wskazuje się w polu 27. – ULGA NA ZAKUP KASY FISKALNEJ DO ODLICZENIA W BIEŻĄCYM OKRESIE, gdzie po zaznaczeniu opcji odblokowana zostanie poz. 49, w której należy wpisać kwotę ulgi. Jeżeli kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących przekracza kwotę podatku VAT do zapłaty, nadwyżka nieodliczonej ulgi przysługuje do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym, a jej wartość wprowadza się po zaznaczeniu opcji i wprowadzeniu jej w poz. 52.

kasa fiskalna dla radcy prawnego

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów