Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna dla radcy prawnego - wszystko co warto wiedzieć

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi posiadania kas fiskalnych w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych radcy prawni zobowiązani są do jej posiadania. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, z jakimi obowiązkami wiąże się kasa fiskalna dla radcy prawnego!

Kasa fiskalna dla radcy prawnego a limit obrotu do 20 000 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 2g rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podatnicy świadczący usługi prawnicze (z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia czyli czynności notarialnych) są zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych za pomocą kasy rejestrującej bez względu na to, czy limit obrotu 20 000 zł został przekroczony, czy też nie. Kasa fiskalna dla radcy prawnego powinna zostać zainstalowana przed dokonaniem świadczenia pierwszej usługi.

Warto dodać, że obowiązek posiadania kasy fiskalnej przez radców prawnych nie dotyczy sytuacji, gdy świadczą oni usługi wyłącznie dla firm, np. innej kancelarii, z którą współpracują.

Przykład 1.

Radca prawny świadczy usługi na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jego obrót nie przekroczył 20 000 zł. Czy jest zobowiązany do posiadania kasy rejestrującej?

Od 2015 roku podatnik bez względu na to, czy jego obrót w poprzednim roku podatkowym przekroczył limit 20 000 zł (jeśli działalność rozpoczęto w trakcie roku, to limit wylicza się proporcjonalnie do okresu jej prowadzenia), czy nie, zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy.

Przykład 2.

Radca prawny świadczy usługi wyłącznie na rzecz firm. Czy w związku z tym zobowiązany jest do posiadania kasy fiskalnej?

W przypadku gdy podatnik świadczy usługi tylko na rzecz firm, nie jest zobowiązany do posiadania kasy rejestrującej.

Kasa fiskalna dla radcy prawnego - ulga na zakup kasy fiskalnej

Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy, pod pewnymi warunkami mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Zgodnie z ustawą o VAT, a dokładniej art. 111 ust. 4: podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jaka jest procedura wdrożenia kasy fiskalnej w kancelarii, która rozpoczyna ewidencję i chce skorzystać z ulgi na zakup kasy?

Kancelaria prawna, która rozpoczyna ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej i chce skorzystać z ulgi na jej zakup zobowiązana jest:

 1. dokonać pisemnego zgłoszenia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o liczbie kas oraz adresie ich używania (zgłoszenie musi nastąpić przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży),

 2. dokonać fiskalizacji kasy. Na podstawie zgłoszenia dokonanego przez podatnika, fiskalizację kasy powinien przeprowadzić upoważniony pracownik serwisu.

 3. dokonać pisemnego zgłoszenia kasy fiskalnej do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.

 4. po otrzymaniu numeru ewidencyjnego kasy fiskalnej nanieść go w sposób trwały na obudowę kasy.

 5. do opłacenia w całości faktury za kasę fiskalną przed najbliższym terminem złożenia deklaracji VAT (w przeciwnej sytuacji ulgę za zakup kasy będzie można odliczyć w następnym okresie rozliczeniowym po zapłaceniu całej należności).

Po spełnieniu powyższych warunków przedsiębiorca może dokonać odliczenia 90% ceny zakupu kasy (bez podatku). Warto pamiętać, że należy dokonywać obowiązkowego przeglądu technicznego u właściwego serwisanta, nie rzadziej niż co 2 lata.

Jak skorzystać z ulgi?

W przypadku kiedy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, może skorzystać z ulgi za zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K za okres, w którym rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Ważne!

Skorzystanie z ulgi na zakup kasy możliwe jest również w kolejnych okresach rozliczeniowych, ponieważ przepisy nie regulują końcowego terminu, w którym podatnik traci prawo do ulgi!

Natomiast w sytuacji gdy podatnik jest zwolniony z VAT, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej, powinien złożyć wniosek do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o jej przyznanie, o czym więcej w artykule: Podmiot zwolniony z VAT a ulga na zakup kasy rejestrującej.

Czy można stracić przyznaną ulgę?

Przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, że w określonych sytuacjach, które zaistnieją w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy, mogą utracić prawo do przyznanej ulgi. Są to m.in.:

 • zaprzestanie używania kasy,

 • zaprzestanie działalności,

 • likwidacja,

 • ogłoszenie upadłości,

 • sprzedaż przedsiębiorstwa,

 • niedotrzymanie terminu zgłoszenia kasy fiskalnej do przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

Podsumowując, po wejściu w życie nowych przepisów odnośnie ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kas rejestrujących, kasa fiskalna dla radcy prawnego stała się obowiązkowa. Jeżeli świadczy on usługi dla osób fizycznych, nie ma znaczenia, czy limit obrotu do 20 000 zł został przekroczony, czy też nie. Dodatkowo przedsiębiorcy rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy mogą skorzystać z ulgi na jej zakup po spełnieniu określonych warunków.