0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek przekazania klientowi paragonu przy sprzedaży przez internet

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku sprzedaży przez internet, gdzie towar dostarczany jest wysyłkowo i tym samym sprzedawca nie ma bezpośredniego kontaktu z nabywcą pojawia się kilka problematycznych kwestii np. obowiązek przekazania klientowi paragonu fiskalnego

Obowiązek przekazania klientowi paragonu przy sprzedaży przez internet

Co do zasady podatnicy dokonujący sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dodatkowo jak wynika z art. 111 ust. 3a pkt. 1 ustawy o VAT są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

- w postaci papierowej lub

- za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony

Należy również zaznaczyć, że na mocy par. 6 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących paragon fiskalny powinien zostać wydany bez żądania nabywcy.

Obowiązek przekazania klientowi paragonu przy sprzedaży przez internet podlega tym samym regułom co sprzedaż stacjonarna. Wydanie klientom paragonów fiskalnych jest konieczne i nie ma znaczenia fakt, że sprzedawca nie ma bezpośredniego kontaktu z nabywcą.

Należy mieć na uwadze, że obowiązek przekazania paragonu klientowi spoczywa na sprzedawcy. Niewydanie paragonu urząd skarbowy uznaje za wykroczenie, które jest karane mandatem.

Problemu nie sprawia sytuacja, gdy przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty, wówczas paragon może zostać wysłany klientowi wraz z zakupionym towarem.

Problemem dla przedsiębiorcy może być jednak sytuacja, gdy klient płaci przy odbiorze przesyłki. W takiej sytuacji nabicie paragonu w momencie wysyłki nie jest w teorii poprawne, ponieważ w przypadku sprzedaży wysyłkowej z płatnością przy odbiorze obowiązek podatkowy powstaje w momencie dostarczenia towaru do odbiorcy.

Paragon powinien dotrzeć do klienta później, w osobnej przesyłce. Jednakże w praktyce ze względu na dodatkowe koszty osobnego wysłania paragonu, jest on wystawiany już w momencie wysyłki i załączany do jednej paczki wraz z towarem. Ewentualnie nabywca może zażądać udokumentowania transakcji fakturą VAT – w tej sytuacji sprzedawca nie musi wysyłać dodatkowo paragonu fiskalnego. Należy go dołączyć do egzemplarza faktury, który pozostaje u sprzedawcy.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy sprzedaży przez internet

Należy jednak nadmienić, że sprzedaż, która spełnia zasady tzw. sprzedaży wysyłkowej może zostać zwolniona z obowiązku instalacji kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotu. W tym celu należy spełnić określone warunki:

  • zapłata za towar jest dokonywana za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy sprzedawcy

  • sprzedawca prowadzi ewidencję zapłat, z której jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana ( dane nabywcy, w tym jego adres)

Jeżeli ww warunki zostałyby spełnione sprzedawca nie musiałby rejestrować sprzedaży na kasie fiskalnej, a tym samym nie musiałby wysyłać klientom paragonów fiskalnych.

Zaznaczyć jednak należy, że są takie rodzaje sprzedaży, które nakazują instalację kasy fiskalnej niezależnie od sposobu płatności. Chodzi o przedsiębiorców sprzedających m.in. części do silników, sprzęt radiowy i telekomunikacyjny, sprzęt fotograficzny, wyroby z metali szlachetnych,  zapisane i niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych, wyroby tytoniowe i alkoholowe.

Jeżeli zatem podatnik takie towary sprzedaje a nabywcami są osoby fizyczne - sprzedaż musi być obowiązkowo zewidencjonowana na kasie fiskalnej, a paragon przekazany klientowi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów