0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kaucja gwarancyjna w robotach budowlanych na gruncie VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Powszechnie stosowaną instytucją w ramach umowy o roboty budowlane jest kaucja gwarancyjna. Polega ona na potrącaniu przez inwestora określonej kwoty z wynagrodzenia wykonawcy jako wspomnianą kaucję gwarancyjną. Takie działanie rodzi pytanie o sposób rozliczenia podatkowego, a przede wszystkim o sposób ustalenia podstawy opodatkowania podatku VAT.

Kaucja gwarancyjna a podstawa opodatkowania podatkiem VAT

Na wstępie należy przywołać regulacje odnoszące się do ustalania podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług.

Jak stanowi art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał bądź ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. 

Podstawa opodatkowania obejmuje:

  1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku,
  2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy bądź usługobiorcy.

 Natomiast podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

  1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
  2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży,
  3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy bądź usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Z reguły ogólnej wynika, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę. W związku z tym podatnicy mogą mieć problem z interpretacją sytuacji faktycznej, w której inwestor nie opłaca całej kwoty wynikającej z wystawionej przez wykonawcę faktury z uwagi na potrącenie kaucji gwarancyjnej.

Ustawa o VAT określa podstawę opodatkowania jako wszystko, co stanowi zapłatę za dokonaną dostawę towarów lub świadczoną usługę.

Kaucja gwarancyjna przy robotach budowlanych

W dalszej kolejności należy odnieść się do statusu kaucji gwarancyjnej

Przepisy podatkowe nie wyjaśniają tego pojęcia, jednak zgodnie z przyjętym znaczeniem językowym kaucja jest sumą pieniężną złożoną jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiącą odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania.

Kaucja gwarancyjna w przypadku umowy o roboty budowlane to określona procentowo kwota należności wynikających z tytułu wykonanych robót, zatrzymana przez inwestora na określony czas do momentu ich zakończenia i upływu terminu udzielonej gwarancji. 

Kaucja gwarancyjna stanowi dla inwestora formę zabezpieczenia należytego wykonania robót przez wykonawcę bądź służy do pokrycia ewentualnych roszczeń wynikających z ich niewykonania czy nienależytego wykonania. Kaucja gwarancyjna jest szeroko stosowaną formą rozliczeń w budownictwie, gdzie roboty i usługi są wykonywane w dłuższym okresie, a zamawiający chce i musi zabezpieczyć swoje interesy w obliczu występującego na tym rynku ryzyka nienależytego wykonania umów.

W związku z powyższym pojawia się pytanie, czy w przypadku potrącenia kaucji można mówić o nieuregulowaniu należności.

Kwoty objętej potrąceniem nie można więc uznać za kwotę nieuregulowaną. Świadczy o tym fakt, że zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego, gdy 2 strony są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

A zatem, potrącenie wierzytelności jest jedną z form wygaśnięcia zobowiązania w wyniku wykonania świadczenia przez umorzenie wzajemnych wierzytelności między stronami. Do wygaśnięcia zobowiązania przez potrącenie dochodzi w sytuacji, gdy jedna strona jest w stosunku do drugiej zarówno dłużnikiem, jak i wierzycielem. 

Jeżeli kaucja gwarancyjna jest formą potrącenia, to należy przyjąć, że jest to sposób regulowania zobowiązania pomiędzy stronami umowy. W przypadku gdy kaucje gwarancyjne są potrącane przez inwestora przy wypłacaniu należności wykonawcom za wykonane usługi budowlane, za zapłatę trzeba uznać również kwotę potrąconej kaucji. 

Potrącona kaucja gwarancyjna stanowi element podstawy opodatkowania

Powyższe wyjaśnienia prowadzą nas zatem do wniosku, że chociaż wykonawca nie otrzymuje całości zapłaty – z uwagi na potrącenie kwoty kaucji – to podstawą opodatkowania jest cała kwota wykazana na fakturze.

Zatem kaucja będąca kwotą pieniężną złożoną jako gwarancja dotrzymania warunków umowy nie stanowi podstawy opodatkowania w myśl art. 29a ustawy i nie rodzi obowiązku podatkowego, gdyż ma charakter zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy i w całości podlega zwrotowi po upływie umówionego terminu.

Zobowiązanie z tytułu kaucji gwarancyjnej stanowi odrębne zobowiązanie od kwoty należnej w związku z wykonaniem przez podwykonawcę robót budowlanych.

Jak czytamy w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z 12 maja 2014 roku (nr IBPP2/443-153/14/KO), wystawiona faktura VAT, mimo że określa 1 termin płatności do całości kwoty wskazanej w fakturze, zgodnie z postanowieniem umowy, za zgodą podwykonawcy dokumentuje wykonanie usług, dla których można uszczegółowić różne terminy płatności.

W analizowanej sytuacji inwestor ma prawo płatność wynikającą z faktur pomniejszyć o wartość zatrzymanej kaucji pieniężnej za wykonanie usług budowlanych przez podwykonawcę. Wobec powyższego nie można, w tym przypadku, dokonanego potrącenia kaucji utożsamiać z sytuacją, w której inwestor nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań pieniężnych.

W konsekwencji nie można przyjąć, że potrącona kaucja gwarancyjna nie wchodzi w skład podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Jest to nadal element składowy wszystkiego, co stanowi zapłatę. Ponadto nie jest to kwota nieuregulowana.

Jak wskazał WSA w Bydgoszczy w wyroku z 20 listopada 2013 roku (I SA/Bk 376/13), w takiej sytuacji mamy do czynienia z 1 terminem płatności i dlatego późniejszy zwrot kaucji gwarancyjnej nie ma znaczenia w kontekście ustalenia, czy doszło do zapłaty należności zasadniczej, czy też nie.

Przykład 1.

Wykonawca za wykonane roboty budowlane wystawił fakturę na kwotę netto 10 000 zł. Inwestor zgodnie z zapisami umowy potrącił z tego tytułu 10% kaucji gwarancyjnej i zapłacił jedynie 9 000 zł. Pomimo tego podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest kwota 10 000 zł.

Potrącona kaucja gwarancyjna nie zmniejsza podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Usługodawca robót budowlanych ma obowiązek odprowadzenia podatku VAT od całej kwoty netto wykazanej na fakturze, nawet jeżeli otrzymuje tylko część zapłaty.

Wykonawcy muszą mieć na względzie, że kaucja gwarancyjna nie wprowadza zmian w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Kaucja gwarancyjna jako postać potrącenia nie została wykluczona z podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ustawy o VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów