Poradnik Przedsiębiorcy

Kaucja gwarancyjna - kiedy podatnicy mogą z niej skorzystać?

Przedsiębiorcy sprzedający m.in. wyroby stalowe, paliwa, niektóre części komputerowe, do drukarek czy pakiety oprogramowania systemów operacyjnych (dyski SSD) odpowiadają solidarnie wraz z nabywcą tych towarów za zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika. W związku z tym, powstała tzw. kaucja gwarancyjna która złożona przez dostawcę w urzędzie skarbowym ogranicza tą odpowiedzialność. Warto zatem przyjrzeć się nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej pewne zmiany dla transakcji tzw. towarów wrażliwych. 

Dostawa towarów wrażliwych w świetle ustawy o VAT

Zgodnie z art. 105a ust.1 ustawy o VAT podatnik  na rzecz którego dokonano dostawy towarów, (zawartych w załączniku nr 13 ustawy o VAT) odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

  1. wartość towarów zawartych w załączniku nr 13 ustawy o VAT, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50.000 zł, oraz

  2. w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 ustawy o VAT, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Złożenie kaucji gwarancyjnej do końca 2016 r.

W myśl art. 105b ust. 1 ustawy o VAT przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów wrażliwych (zawartych w załączniku nr 13 ustawy o VAT) w obliczu solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe wraz z nabywcą do końca 2016r. mieli możliwość złożyć kaucję gwarancyjną w urzędzie skarbowym, która wyłączała odpowiedzialność składającego podmiotu za zaległości podatkowe nabywcy i stanowiła swoiste zabezpieczenie zapłaty podatku. Jedynym warunkiem złożenia tej kaucji był brak zaległości podatkowych dostawcy.

Zawężenie grupy podmiotów, które mogą w 2017 r. składać kaucje gwarancyjne

W związku z nowelizacją ustawy o VAT w art. 105b ustawy o VAT wprowadzono zaostrzenia co do podmiotów, które mogą składać tego typu kaucje gwarancyjne, wyłączające ich solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe nabywców.

Podatnik dokonujący dostawy towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13 ustawy o VAT może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:

1. podatnik nie posiada zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

2. podatnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

3. podatnik posiada koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostawy:

  • benzyn silnikowych, olejów napędowych oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych,
  • olejów opałowych oraz olejów smarowych (przepisy ustawy o podatku akcyzowym),

4. upoważnił bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy tych towarów, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku