0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy przedsiębiorca opłaca ubezpieczenie chorobowe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mimo,iż opłacanie składek ZUS jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, warto pamiętać, że nie wszystkie opłaty są w tym przypadku obowiązkowe. Do takich fakultatywnych składek należy składka na ubezpieczenie chorobowe, której regulowanie zależy wyłącznie od decyzji płatnika.

Co daje ubezpieczenie chorobowe?

Ubezpieczenie chorobowe należy do ubezpieczeń społecznych i jest jedyną w tej grupie dobrowolną składką. Objęcie nim daje możliwość ubiegania się o prawo do zasiłków za czas niezdolności do pracy. Oznacza to, iż w przypadku choroby ZUS będzie wypłacał ubezpieczonemu określoną sumę pieniędzy. Co więcej, w tym czasie zakład ubezpieczeń zawiesi wobec płatnika obowiązek płacenia składek społecznych.

Ubezpieczenie chorobowe daje przedsiębiorcy prawo do dwóch świadczeń - zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego. Jednakże warto wiedzieć, że prawo do otrzymywania środków z tytułu ubezpieczenia chorobowego przysługuje dopiero po 90 dniach opłacania składek. Jeśli płatnik zachoruje wcześniej, zasiłek chorobowy nie będzie mu przysługiwał.

Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego

Przedsiębiorca, który decyduje się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, musi w tej sprawie złożyć wniosek do ZUS. Właściwym formularzem będzie w tym przypadku ZUS ZUA, na którym należy zaznaczyć odpowiednie rubryki - 05.VIII oraz 06.VIII. Pierwszym dniem, od którego obowiązywać może ubezpieczenie chorobowe, jest dzień złożenia wniosku, jednak płatnik może wskazać też wybrany dzień późniejszy.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż nie każdy przedsiębiorca może zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego. Prawo to przysługuje osobom, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Oznacza to, iż w przypadku gdy przedsiębiorca pracuje również na etacie z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem i jego działalność nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, nie ma prawa do ubezpieczenia chorobowego.

Opłacanie składek

W przypadku ubezpieczenia chorobowego obowiązują generalne zasady opłacania składek do ZUS. Osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą odprowadzająca składki tylko za siebie, reguluje je do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast w wypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników graniczną datą jest 15 dzień następnego miesiąca.

W przypadku, gdy dzień ten wypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin wpłaty składki na ubezpieczenia ZUS zostaje przeniesiony na pierwszy dzień roboczy wypadający po dniu lub dniach wolnych.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do wpłacania składek w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego. Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, może odprowadzać należności z tytułu składek również w formie przekazu pocztowego.

Wysokość składki

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Natomiast podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Przy czym, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W 2018 roku składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 65,31 zł miesięcznie, a w przypadku płatników korzystających z preferencyjnych stawek ZUS (tzw. “mały” ZUS) w pierwszych 24 miesiącach prowadzonej działalności jest to 15,44 zł na miesiąc.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów