Poradnik Przedsiębiorcy

Opóźnienie w opłacie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, a poza tym musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Ubezpieczenie chorobowe natomiast jest dobrowolne i następuje na wniosek zainteresowanego.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Objęcie przedsiębiorcy ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku (nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został złożony). Jeśli przedsiębiorca dopiero zaczyna prowadzić działalność gospodarczą, to musi złożyć wniosek w ciągu 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Rezygnacja z ubezpieczenia chorobowego

W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie chciał zrezygnować z ubezpieczenia chorobowego musi wyrejestrować się ze wszystkich ubezpieczeń społecznych, którym podlegał (używając formularza ZUS ZWUA), a następnie złożyć formularz ZUS ZUA zgłaszając się w nim wyłącznie do ubezpieczeń obowiązkowych. Ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nastąpi od dnia wskazanego we wniosku.

Niedotrzymanie terminu płatności składki

Niedotrzymanie terminu opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe lub opłacenie jej w niepełnej wysokości skutkuje ustaniem tego ubezpieczenia. W niektórych sytuacjach na wniosek osoby zainteresowanej ZUS może wyrazić zgodę na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie. Rozpatrzony pozytywnie wniosek spowoduje zachowanie ciągłości ubezpieczenia chorobowego. Natomiast w przypadku odpowiedzi negatywnej ubezpieczenie chorobowe ustanie od pierwszego dnia miesiąca, za który składki zostały opłacone po terminie lub w zaniżonej wysokości. Jeśli ubezpieczenie chorobowe ustanie przedsiębiorca będzie musiał, tak jak w przypadku rezygnacji z tego ubezpieczenia, złożyć wnioski ZUS ZWUA i ZUS ZUA.

ZUS nie ma obowiązku powiadamiać

ZUS nie ma obowiązku powiadomienia osoby prowadzącej działalność o ustaniu ubezpieczenia chorobowego. Może zdarzyć się tak, że przedsiębiorca o tym nie wie i nadal reguluje składki. W sytuacji, kiedy dowie się o ustaniu ubezpieczenia może wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie.

W przypadku, gdy ubezpieczony nie złoży ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego (na formularzu ZUS ZUA), opłacone przez niego składki na to ubezpieczenie spowodują nadpłatę na jego indywidualnym koncie. Nadpłatę tę będzie musiał skorygować w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. W korektach nie wykaże już składki na ubezpieczenie chorobowe.