0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zleceniobiorca, który nie jest objęty ubezpieczeniami z innego tytułu, powinien obowiązkowo zostać zgłoszony do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Jednakże wśród obligatoryjnych ubezpieczeń nie wymienia się chorobowego. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, dlaczego warto opłacać ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy.

Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - dlaczego warto je opłacać?

Jak już zostało wspomniane, ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy jest fakultatywne. Tylko od zleceniobiorcy zależy, czy chce opłacać na nie składkę. Jeśli wyrazi chęć podlegania pod dobrowolne chorobowe, w razie niezdolności do pracy uzyska prawo do świadczeń z ZUS-u, wśród których wymienia się:

  • zasiłek chorobowy,

  • zasiłek macierzyński,

  • zasiłek opiekuńczy oraz

  • świadczenie rehabilitacyjne.

Należy jednak pamiętać, że takie świadczenia można uzyskać dopiero po tzw. okresie wyczekiwania, czyli nieprzerwanego podlegania pod ubezpieczenie chorobowe. W tym przypadku wynosi on 90 dni. Co istotne okres wyczekiwania nie ma zastosowania dla zasiłku macierzyńskiego, świadczenie to przysługuje od pierwszego dnia podlegania pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Ważne!

Zleceniobiorca dobrowolnie podlegający ubezpieczeniom rentowym i emerytalnym nie ma prawa do wnioskowania o objęcie ubezpieczeniem chorobowym.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - zgłoszenie

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie zgłasza zleceniodawca. Jak już wspomniano wcześniej, do ubezpieczenia tego można przystąpić wyłącznie, jeśli podlega się obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu). Zleceniobiorca może zgłosić chęć podlegania pod to ubezpieczenie w dowolnym momencie trwania umowy, nie musi to być jej pierwszy dzień.

Według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym zleceniobiorcy następuje od dnia wskazanego w odpowiednim wniosku. Warto jednak wiedzieć, że można przystąpić do tego ubezpieczenia z datą wcześniejszą niż data złożenia wniosku - pod warunkiem, że zgłoszenia do obligatoryjnych ubezpieczenia rentowego i emerytalnego dokona się w terminie 7 dniu od momentu powstania obowiązku ubezpieczeniowego. W tym celu konieczne jest złożenie w ZUS-ie formularza ZUS ZUA.

Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - podstawa wymiaru składki

Podstawę dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Ważne!

Kwota podstawy na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy nie może być wyższa niż 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia stosowanego do ustalenia ograniczenia podstawy na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W 2018 roku limit podstawy wynosi 11 107,50 zł.

Ustanie ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorcy

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy ustaje:

  • od dnia podanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został złożony,

  • od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na ubezpieczenie chorobowe, jeżeli jednak za część miesiąca został pobrany zasiłek, ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następnego po dniu, za który przysługuje to świadczenie,

  • od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom (od dnia następującego po rozwiązaniu umowy).

Ważne!

Każda przerwa w opłacaniu składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe powoduje utratę prawa do świadczeń oraz ponowne naliczanie okresu wyczekiwania na prawo do tych świadczeń.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów