0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Gabinet masażu a kasa fiskalna - czy można skorzystać ze zwolnienia?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Usługi masażu są wykonywane na rzecz konsumentów, dlatego też w tym przypadku pojawia się kwestia kasy fiskalnej. Sprawdźmy, czy w gabinecie masażu kasa fiskalna jest obowiązkowa i czy masażysta może skorzystać z ustawowych zwolnień od tego obowiązku. Gabinet masażu a kasa fiskalna - czy można skorzystać ze zwolnienia? Wyjaśniamy!

Gabinet masażu a kasa fiskalna

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy oraz wykonywane przez podatnika świadczenia.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy lub za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesłać ten dokument w sposób z nim uzgodniony, w tym przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pośredniczącego przy wydawaniu paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej, bez konieczności podawania danych osobowych nabywcy.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, a także określić warunki korzystania ze zwolnienia.

Usługi masażu podlegają ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej. Od tego ogólnego obowiązku przewidziane są jednak wyjątki.

Możliwość zastosowania zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej w gabinecie masażu

Na mocy przywołanej delegacji wydane zostało rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to przewiduje zarówno zwolnienia o charakterze przedmiotowym, jak i zwolnienia podmiotowe. Należy jednak zauważyć, że wykonywanie przez podatnika czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w rozporządzeniu. Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się m.in. w przypadku świadczenia usług:

  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia;
  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

W związku z powyższym pojawia się pytanie, czy usługi gabinetu masażu mieszczą się w jednym z ww. warunków.

Odnośnie do pierwszego przypadku należy zaznaczyć, że wyłączone ze zwolnienia są wyłącznie usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów. Jak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji z 20 kwietnia 2020 roku (nr 0114-KDIP1-3.4012.90.2020.1.MT): „Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jest z zawodu technikiem-masażystą. Wnioskodawczyni założyła działalność gospodarczą i zamierza świadczyć usługi indywidualnym klientom, wykonując następujące rodzaje masażu: drenaż limfatyczny, masaż klasyczny, masaż ujędrniający bańką chińską, masaż wybranych partii ciała (plecy, barki, ręce, nogi, stawy, twarz, szyja, głowa), masaż antycellulitowy oraz micelarna terapia brzucha. Wnioskodawczyni nie jest lekarzem, fizjoterapeutą oraz kosmetyczką. Analiza powołanych przepisów na tle przedstawionego opisu sprawy prowadzi do wniosku, że skoro Wnioskodawczyni nie jest lekarzem ani kosmetyczką – posiada tytuł technika-masażysty – to nie dotyczy Jej wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej”.

Natomiast w zakresie drugiej okoliczności możemy wskazać, że często w ramach usług gabinetów masażu znajdują się masaże liftingujące czy odnawiające. To z kolei rodzi wątpliwości, czy w takim przypadku można mówić o usługach kosmetycznych lub kosmetologicznych. W tym zakresie pomocne może okazać się sięgnięcie do PKWiU. W PKWiU 96.02.13.0 wymieniono usługi kosmetyczne, manicure i pedicure. Zgodnie z objaśnieniami grupowanie to obejmuje:

  • usługi pielęgnacyjne i upiększające dotyczące urody i twarzy, włączając usługi kosmetyczne;
  • usługi wykonywania manicure i pedicure;
  • usługi związane z poradnictwem dotyczącym pielęgnacji urody i wykonywania makijażu.

Grupowanie to nie obejmuje usług w zakresie opieki zdrowotnej typu lifting twarzy, sklasyfikowanych w 86.10.11.0. W konsekwencji należy uznać, że usługi masażu nie powinny być utożsamiane z usługami kosmetycznymi czy też kosmetologicznymi, zatem przedsiębiorca prowadzący gabinet masażu może skorzystać ze zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Usługi masażu nie zostały wyłączone z możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego w rozporządzeniu wydanym w tym zakresie.

Gabinet masażu a zwolnienie podmiotowe

Przedsiębiorca prowadzący gabinet masażu może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego według § 3 ust. 1 rozporządzenia, który podaje, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył kwoty 20 000 zł (w zależności od okoliczności albo w poprzednim roku, albo w proporcji do okresu świadczenia usług).

Jak stanowi § 5 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł. 

W konsekwencji powyższego do czasu przekroczenia obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł podatnik świadczący usługi masażu może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. 

Mając zatem powyższe na uwadze, możemy stwierdzić, że gabinet masażu nie jest obciążony bezwzględnym obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej, ponieważ istnieje możliwość zastosowania zwolnień przewidzianych w rozporządzeniu. W tym zakresie konieczne jest jednak spełnienie kryteriów prawnych określonych w przepisach (limit sprzedaży).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów