0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Konsekwencje niepodpisania deklaracji podatkowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Poważnym lecz bardzo często lekceważonym przez podatników błędem jest niezłożenie podpisu na deklaracji rozliczeniowej składanej do urzędu skarbowego. O ile takie przewinienie nie ma znaczenia przy wysyłaniu formularzy elektronicznych (ponieważ system e-Deklaracje nie zaakceptuje niepodpisanej deklaracji), to w przypadku tradycyjnej formy może prowadzić do obciążenia karą grzywny. Szczególnie, kiedy brak podpisu zostanie zauważony po ustawowym terminie złożenia dokumentu.

Odręczny podpis

Dokumenty dostarczane do urzędów skarbowych - deklaracje, wnioski oraz informacje, które są przewidziane w prawie podatkowym muszą zostać potwierdzone podpisem upoważnionej do tego osoby. Co do zasady osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą własnoręcznie podpisuje własne zeznanie lub wyznacza do tej czynności pełnomocnika. Na takie rozwiązanie zezwala art. 80a Ordynacji podatkowej. Jednak w udzielonym pełnomocnictwie musi jednoznacznie zostać wskazane upoważnienie do podpisywania deklaracji podatkowych, gdyż pełnomocnictwo ogólne nie jest wystarczające. Sporządzony pisemnie dokument należy dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce składania zeznania rozliczeniowego.

Wymóg zamieszczenia odręcznego podpisu na formularzach papierowych przez odpowiednią osobę ma znaczenie ze względu na weryfikację informacji przedstawionych w deklaracji. Jego brak skutkuje uznaniem przez organ skarbowy, że zeznanie nie zostało złożone w ogóle.

Własnoręczny podpis posiada pewne indywidualne cechy charakterystyczne dla każdej osoby, dzięki którym możliwa jest ich właściwa identyfikacja. W razie jakichkolwiek wątpliwości, sprawdzenie autentyczności podpisu następuje poprzez wykonanie graficznej ekspertyzy. W praktyce najlepszym rozwiązaniem jest potwierdzanie autentyczności dokumentów imieniem i nazwiskiem, ponieważ organ podatkowy z pewnością nie uzna takich form jak parafka bądź inicjały.

Brak podpisu - konsekwencje

Składanie deklaracji rozliczeniowych jest obowiązkiem każdego podatnika regulowanym przez przepisy prawa. Ich sporządzanie i dostarczanie do urzędu skarbowego rodzi pewne skutki finansowe względem skarbu państwa - opłacanie należności podatkowych. Dlatego też powinny zostać potwierdzone podpisem osoby upoważnionej.

Jeżeli zeznanie zostanie przedłożone do urzędu bez podpisu właściwej osoby, a nieprawidłowość będzie wykryta przez osobę weryfikującą poprawność dokumentu po ustawowym terminie składania deklaracji, wówczas konsekwencje mogą być niekorzystne dla podatnika. Zgodnie z art. 56 § 4 k.k.s. za nieterminowe składanie formularzy podatkowych grozi kara grzywny, jak za wykroczenie skarbowe, w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od  160 do 32.000 zł.

W celu uniknięcia kary należy ponownie złożyć deklarację - na wezwanie urzędu skarbowego lub z własnej inicjatywy - albo zgłosić się do placówki i podpisać pierwotnie dostarczony dokument.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów