0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

W trakcie kontroli nie złożysz korekty!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Korektę deklaracji złożoną w trakcie kontroli podatkowej uznaje się za nieważną w zakresie, w jakim dotyczy czynności objętych kontrolą. Zasady dotyczące terminów jej składania zostały zdefiniowane w Ordynacji podatkowej. Wynika z nich, iż nawet wówczas, gdy korekta zostanie złożona przez podatnika w trakcie kontroli, nie wpłynie na poprzednią deklarację oraz nie zmieni kwoty należności publicznoprawnych.

Przywilej korygowania deklaracji

Zasady i terminy składania korekt deklaracji podatkowych zostały uregulowane w art. 81 oraz art.81b Ordynacji podatkowej. Co do zasady podatnicy, płatnicy i inkasenci mają prawo do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Uprawnienie do złożenia deklaracji ulega jednak zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Jak zostało już powiedziane, zgodnie z art. 81b par. 2 korekta, która została złożona w tym okresie nie wywołuje skutków prawnych.

Podatnik, u którego zostaną stwierdzone nieprawidłowości po zakończeniu kontroli (ale w trakcie trwającego postępowania kontrolnego) może w terminie 14 dni od doręczenia (otrzymania) protokołu kontroli skorygować (nawet w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym) złożoną już pierwotnie deklarację podatkową. Takie prawo nadaje mu art. 14c ust. 2 i 3 ustawy o kontroli skarbowej. Dzięki temu może uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej zgodnie z art. 16a k.k.s.

Odsetki od korygowanych deklaracji

Podatnik zobowiązany jednak będzie do zapłaty odsetek za zwłokę, które zgodnie z art. 56 par. 1 Ordynacji podatkowej wynoszą 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Ustawodawca, co prawda, przewiduje możliwość obniżenia odsetek do 75% w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, uzasadnienia jej przyczyn oraz zapłaty zaległości podatkowej w terminie 7 dni od daty złożenia korekty, ale obniżenie stawki odsetek jest niemożliwe w przypadku korekty:

  • deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,
  • deklaracji złożonej po zakończeniu kontroli podatkowej,
  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Złożenie korekty przed rozpoczęciem kontroli

Warto w tym miejscu wspomnieć, że organy podatkowe mają obowiązek zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, która nie może zostać rozpoczęta przed terminem 7 dni od daty jego doręczenia. Wyjątki, dla których nie jest wymagane uprzednie zawiadomienie stanowią szczególne przypadki przedstawione w art. 282c Ordynacji podatkowej. Należy do nich m.in. niezgłoszenie do opodatkowania działalności gospodarczej, opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach.

Otrzymanie zawiadomienia o zamiarze kontroli nie skutkuje zawieszeniem prawa do złożenia korekty deklaracji. Dane uprawnienie ulega zawieszeniu dopiero w momencie rozpoczęcia kontroli skarbowej.

Prawa i terminy do złożenia korekty deklaracji

Czynność

Prawo do złożenia korekty* deklaracji

Termin złożenia korekty deklaracji

otrzymanie zawiadomienia
o zamiarze wszczęcia kontroli

przysługujedowolny

czynności sprawdzające

przysługuje

dowolny

kontrola podatkowa z US

- w trakcie

- po zakończeniu


- nie przysługuje

- przysługuje


- nie dotyczy

- w terminie do czasu    

 wszczęcia postępowania   

 podatkowego

kontrola skarbowa:

- w trakcie

- po zakończeniu ale przed    

 zakończeniem postepowania      

 kontrolnego


- nie przysługuje

- przysługuje


- nie dotyczy

- w terminie 14 dni od    

 zakończenia

postępowanie podatkowe

- w trakcie

- po zakończeniu


- nie przysługuje

- przysługuje tylko w zakresie     

 nieobjętym decyzją   

 określającą wysokość

 zobowiązania podatkowego


- nie dotyczy

- dowolny

*dotyczącej okresu i czynności objętych czynnościami

 

Ustawodawca co do zasady przewiduje możliwość składania korekt deklaracji, wskazując jednak konkretne terminy i zdarzenia dotyczące ich składania. Zawieszenie prawa do poprawiania błędów następuje w czasie kontroli podatkowej. W tym przypadku nawet wówczas, gdy podatnik złoży korektę - uznana ona zostanie za nieważną i nie wpłynie na deklarację.

Zgodnie z Ordynacją podatkową pracownicy urzędu skarbowego mają obowiązek uprzedzenia podatnika o swojej wizycie, co daje czas na odpowiednie przygotowanie się do niej oraz możliwość naprawienia błędów i uniknięcia dodatkowych kar.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów