0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta deklaracji VAT - kiedy można ją złożyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdemu zdarzają się pomyłki - co się jednak dzieje, gdy dotyczy ona deklaracji VAT? Nic strasznego! Korekta deklaracji VAT jest prawem czynnych podatników nadanym przez ustawodawcę. Warto jednak zaznaczyć, że w określonych sytuacjach nie jest możliwa.

Postępowanie lub kontrola podatkowa a korekta deklaracji VAT

Co zrobić, jeżeli podatnik chce złożyć korektę deklaracji VAT podczas trwającego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej?

Jeżeli korekta deklaracji VAT ma dotyczyć okresu, który jest objęty kontrolą lub postępowaniem podatkowym, to złożenie jej będzie prawnie nieskuteczne - ustawodawca zawiesił prawo do złożenia korekty w takiej sytuacji. Jeśli jednak chce skorygować okres, który nie podlega kontroli ani postępowaniu podatkowemu, nie ma przeciwwskazań do złożenia korekty.

W sytuacji, gdy podatnik chce skorygować okres, który był poddany kontroli lub postępowaniu podatkowemu, ma taką możliwość. Określono to w ordynacji podatkowej w art. 81b. Wskazany przepis mówi, że korekta deklaracji VAT przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego, w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Taka sama sytuacja następuje, gdy kontrola wykryła nieprawidłowości, zostały one opisane w protokole kontroli wraz z pouczeniem o prawie złożenia korekty deklaracji VAT, a podatnik zgadza się z ustaleniami kontroli. Zanim zostanie wszczęte przeciw niemu postępowanie podatkowe, ma on prawo skorygować deklarację VAT, uwzględniając wszystkie lub część nieprawidłowości wskazanych w protokole.

W korekcie można uwzględnić dodatkowo inne zmiany, które nie były wymienione w protokole. Należy jednak pamiętać, że w przypadku niezastosowania się do wszystkich wytycznych zawartych w protokole z kontroli, zostanie wszczęte postępowanie podatkowe przeciw podatnikowi.

Decyzja określająca wysokość zaległości podatkowej a korekta deklaracji VAT

Jeżeli podatnik otrzyma decyzję określającą kwotę zaległości podatkowej, nie ma już możliwości korekty za okres objęty decyzją. Jeśli wydana decyzja według podatnika jest bezzasadna, może się od niej odwołać do właściwego dyrektora izby skarbowej.

Korekta deklaracji VAT - przyczyna składania

Korekta deklaracji VAT nie musi już zawierać pisemnego uzasadnienia składania korekty. Nie jest to jednak zabronione i jeżeli podatnik chce, to może podać przyczynę korygowania deklaracji w formie zwykłego pisma lub gotowego formularza ORD-ZU. Jeśli podatnik nie korzysta z gotowego formularza, pismo uzasadniające powinno zawierać co najmniej:

  • dane podatnika,

  • datę i miejsce sporządzenia pisma,

  • wskazanie naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierowane jest pismo,

  • uzasadnienie korekty oraz podpis podatnika.

Wykazana w deklaracji kwota do zwrotu a korekta deklaracji VAT

Co zrobić, gdy po złożeniu w urzędzie skarbowym deklaracji VAT okazuje się, że wykazana kwota do zwrotu powinna być mniejsza? Czy najpierw czekać na otrzymanie zwrotu, a następnie skorygować deklarację, czy zrobić to od razu po zauważeniu błędu?

Odpowiedź jest prosta - korekta deklaracji VAT powinna być złożona niezwłocznie po odnotowaniu zaistniałej pomyłki. Warto jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy składana jest korekta zmieniająca kwotę podatku do zwrotu, termin zwrotu liczony jest od momentu złożenia korekty w urzędzie skarbowym.

Korekta deklaracji VAT spółki w sytuacji, gdy spółka cywilna jest już rozwiązana

Gdy spółka została rozwiązana, a deklaracja VAT wymaga złożenia korekty, wspólnik rozwiązanej już spółki ma możliwość złożenia takiej korekty do urzędu skarbowego. Jeśli natomiast z tytułu tej korekty przysługuje VAT do zwrotu i wspólnik chce o niego wystąpić, należy:

  • złożyć korektę deklaracji VAT,

  • załączyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty razem z kopią umowy spółki obowiązującą w dniu jej rozwiązania.

Nadpłata zostanie zwrócona byłym wspólnikom spółki cywilnej w ciągu 60 dni, według proporcji udziałów określonych w umowie spółki.

Korekta deklaracji VAT a obniżona stawka odsetek

W przypadku korekty deklaracji VAT, z której wynika niedopłata w podatku VAT, powstaje zaległe zobowiązanie podatkowe. Od zobowiązań podatkowych nieopłaconych w terminie naliczane są odsetki ustawowe. Art. 56 Ordynacji podatkowej mówi o tym, że “stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%”.

Podatnik może jednak zastosować obniżoną stawkę odsetek ustawowych od zaległości podatkowych wynoszącą 50% stawki odsetek za zwłokę - mówi art. 56a Ordynacji podatkowej. Aby było to możliwe, powinny zostać spełnione wszystkie warunki:

  • złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;

  • zapłacenie całej zaległości w terminie do 7 dni od daty złożenia korekty deklaracji VAT.

Jeżeli warunki te zostały spełnione, podatnik ma prawo zastosować obniżoną stawkę odsetek.

Istnieją jednak okoliczności, które uniemożliwiają zapłatę niższych odsetek od zaległości podatkowych. Dzieje się tak, gdy:

  • korekta deklaracji VAT zostanie złożona po otrzymaniu przez podatnika zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w sytuacji gdy zawiadomienia się nie stosuje - po zakończeniu kontroli;

  • podatnik złoży korektę w wyniku czynności sprawdzających.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów