0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kurs językowy jako koszt firmowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Aby zaliczyć dany wydatek jako koszt uzyskania przychodu, musi on spełniać podstawowy warunek - mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W dzisiejszych czasach, coraz więcej przedsiębiorców dokonuje transakcji z zagranicznymi kontrahentami. Jednak w takich sytuacjach sukcesu nie zagwarantuje jedynie atrakcyjna oferta. Znajomość języków obcych może okazać się równie pomocna. Czy wydatek na kurs językowy dla właściciela firmy lub pracownika można uznać za koszt firmowy?

Kurs językowy - pracownik

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dlatego też, jeżeli właściciel firmy chce opłacić pracownikowi kurs językowy, musi wziąć pod uwagę czy istnieje związek pomiędzy tym kursem a zakresem obowiązków służbowych pracownika i rodzajem oraz charakterem prowadzonej działalności. Jeżeli taki związek istnieje, przedsiębiorca może zaliczyć wydatek na kurs językowy dla pracownika do kosztów firmowych.

Przepis art. 17 Kodeksu pracy wskazuje, iż pracodawca jest obowiązany ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Art. 1031 § 1 stanowi, że przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Powyższy przepis nie oznacza jednak, że przedsiębiorca opłacający kurs językowy swojemu pracownikowi który jest operatorem dźwigu, także może ten wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W tym przypadku, koszty poniesione na kurs nie przyczynią się do osiągnięcia przez właściciela firmy przychodów. Ponieważ nie ma to żadnego związku z definicją kosztu uzyskania przychodu.

Kurs językowy - zleceniobiorca

Wydatki poniesione na kurs językowy dla zleceniobiorcy można uznać za koszt firmowy na zasadach wynikających z definicji kosztu podatkowego.

Jest to możliwe w momencie gdy strony zawrą w umowie postanowienie o sfinansowaniu przez zleceniodawcę kursu językowego dla zleceniobiorcy, ponieważ znajomość danego języka obcego jest niezbędna do wykonywania przez niego zlecenia.

Kurs językowy - właściciel firmy

Jeżeli chodzi o samego przedsiębiorcę, to wydatki na kurs językowy dla niego także nie zawsze zostaną zaliczone do kosztów firmowych. Organy podatkowe konsekwentnie przestrzegają tego, czy poniesione przez przedsiębiorcę wydatki mogły obciążyć koszty firmowe. Dlatego też właściciel firmy powinien być w stanie wskazać celowość poniesionego wydatku.

Aby prawidłowo ustalić, czy dany wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, przedsiębiorca powinien przemyśleć dwie istotne kwestie:

  1. Czy poniesiony wydatek można uznać za związany z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych oraz niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej?

    Jeżeli przedsiębiorca, poprzez kurs językowy zdobędzie umiejętności które przyczynią

się do zwiększenia przychodów prowadzonej przez niego firmy, wtedy wydatki poniesione na ten kurs może zaliczyć do kosztów firmowych.

  1. Czy poniesiony wydatek ma charakter jedynie osobisty, z racji tego, że służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą?

W takim wypadku wydatki poniesione na kurs językowy nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Nie ma to żadnego związku z definicją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik, który chce zaliczyć wydatki poniesione na kurs językowy (dla siebie lub dla pracownika) do kosztów firmowych, musi umieć wskazać związek z prowadzoną działalnością. Wydatek ten powinien być racjonalny i przyczyniać się do osiągania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Przedsiębiorca powinien także pamiętać o tym, aby odpowiednio te wydatki udokumentować.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów