Poradnik Przedsiębiorcy

Likwidacja kasy fiskalnej przy zakończeniu działalności gospodarczej

Koniec działalności gospodarczej wiąże się z zakończeniem użytkowania kasy fiskalnej. Należy w tej sytuacji zachować ostrożność, gdyż likwidacja kasy fiskalnej oznacza konieczność dostosowania się do odpowiednich procedur. W tym celu należy przeprowadzić odczyt pamięci kasy, a także wyrejestrować urządzenie w urzędzie skarbowym. Co jest ważne przy zamknięciu działalności i kogo musi powiadomić przedsiębiorca, który korzystał w firmie z kasy rejestrującej? Odpowiadamy poniżej.

Likwidacja kasy fiskalnej a obowiązki podatnika

Obowiązki podatnika związane z likwidacją kasy fiskalnej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Zgodnie z par. 15 podatnik przed zakończeniem pracy kasy fiskalnej powinien:

 • wykonać raport fiskalny okresowy (miesięczny) oraz raport fiskalny dobowy;
 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy – wzór został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
 • dopilnować obowiązku złożenia protokołu z czynności odczytywania zawartości pamięci kasy fiskalnej;
 • złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
 • dokonać odczytu zawartości pamięci fiskalnej – w tym celu należy wykonać raport rozliczeniowy za cały okres pracy kasy z pomocą serwisanta oraz w obecności przedstawiciela urzędu skarbowego.

Likwidacja kasy fiskalnej a wniosek o odczyt pamięci kasy fiskalnej

Wniosek o odczyt pamięci kasy fiskalnej należy złożyć najpóźniej do 7 dnia od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na rozliczenia z tytułu podatku VAT. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • dane podatnika użytkującego kasę,
 • numery kasy fiskalnej z podziałem na:
  • unikatowy,
  • fabryczny,
  • ewidencyjny,
 • adres, pod którym kasa była użytkowana.
 • datę fiskalizacji kasy.

Podatnik powinien dodatkowo wskazać we wniosku informację, czy skorzystał z prawa do ulgi przy zakupie kasy. Jeśli tak, to powinien również zawrzeć okres czasu jej użytkowania. Informacja jest o tyle istotna, że w przypadku użytkowania krótszego niż 3 lata podatnik zobowiązany jest do zwrócenia odliczonej ulgi. Gotowy wzór wniosku o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy znajduje się w załączniku nr 3 omawianego rozporządzenia.

Likwidacja kasy fiskalnej - wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego

Minister Finansów nie określił ogólnego wzoru w przypadku wniosku o wyrejestrowanie kasy. Forma wniosku pozostawiona została ocenie podatnika – gotowe wzory publikują również określone urzędy skarbowe.

W przypadku skierowania pisma do naczelnika urzędu skarbowego, w którym dokonywano pierwotnej rejestracji kasy, powinno ono zawierać dodatkowo prośbę o wyrejestrowanie urządzenia z ewidencji prowadzonej przez urząd. We wniosku oprócz danych podatnika należy zawrzeć następujące dane kasy:

 • numer fabryczny,
 • numer unikatowy,
 • numer ewidencyjny,
 • miejsce jej instalacji,
 • datę wyrejestrowania,
 • datę fiskalizacji.

Likwidacja kasy fiskalnej – protokół z odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej

Po złożeniu w urzędzie wszystkich niezbędnych wniosków wymagane jest dokonanie odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej. Procedura ta wymaga uczestnictwa następujących stron:

 • podatnika,
 • pracownika urzędu skarbowego,
 • serwisanta.

W trakcie odczytu pamięci kasy fiskalnej należy pamiętać o sporządzeniu protokołu dokumentującego wykonanie tej czynności. Podatnik może znaleźć odpowiedni wzór w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Dokument należy sporządzić w trzech egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron – które powinny być również obowiązkowo podpisane przez każdą z osób uczestniczących w tym zdarzeniu.

Jak widać na powyższych przykładach, likwidacja kasy fiskalnej wiąże się z określonymi formalnościami, które należy dopełnić w celu uniknięcia sporów z urzędem skarbowym.