0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Marketing medyczny – jak prowadzić marketing podmiotów leczniczych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy prawa szczegółowo regulują kwestię reklamowania działalności medycznej oraz marketing medyczny. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jak legalnie informować o działalności leczniczej!

Działalność podmiotów leczniczych – najważniejsze informacje

Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Mogą one być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Działalność lecznicza może również polegać na:

 • promocji zdrowia lub
 • realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama.

Informowanie o działalności leczniczej

Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.

Lekarz nie może sprzedawać produktów leczniczych, wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia 2017/745, oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w rozumieniu przepisów rozporządzenia 2017/746, oraz środków pomocniczych.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Treść i forma informacji o działalności leczniczej nie mogą mieć cech reklamy.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą na wniosek pacjenta udziela:

 • szczegółowych informacji na temat udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności informacji dotyczących stosowanych metod diagnostycznych lub terapeutycznych oraz jakości i bezpieczeństwa tych metod;
 • niezbędnych informacji na temat zawartych umów ubezpieczenia;
 • informacji objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dotyczącym tego podmiotu.

Marketing medyczny - zasady informowania o działalności lekarzy i lekarzy dentystów

Szczegółowe zasady podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych określa Naczelna Rada Lekarska.

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej lekarz lub lekarz dentysta nie może reklamować udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

Lekarz lub lekarz dentysta wykonujący praktykę zawodową może podawać do publicznej wiadomości informację o udzielaniu świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w uchwale.

Informacja ta podawana przez lekarza powinna zawierać następujące dane:

 • tytuł zawodowy;
 • imię i nazwisko;
 • miejsce, dni i godziny przyjęć.

Informacja może ponadto zawierać następujące dane:

 • rodzaj wykonywanej praktyki zawodowej;
 • stopień naukowy;
 • tytuł naukowy;
 • specjalizacje;
 • umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
 • szczególne uprawnienia;
 • numer telefonu;
 • określenie cen i sposobu płatności w przypadku przekazywania tych informacji poprzez zamieszczanie ich na stronie internetowej praktyki zawodowej lub poprzez specjalne telefony informacyjne.

Co istotne, powyższe dane powinny być zamieszczone w brzmieniu zgodnym z dokumentem je stwierdzającym.

Lekarz lub lekarz dentysta prowadzący praktykę zawodową może informować o udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyłącznie poprzez:

 • nie więcej niż 2 stałe tablice ogłoszeniowe na zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest praktyka i dodatkowo nie więcej niż 2 tablice ogłoszeniowe przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki;
 • ogłoszenia prasowe w rubrykach dotyczących usług medycznych;
 • informacje zawarte w książkach telefonicznych i informatorach o usługach medycznych w dziale dotyczącym usług lekarskich;
 • zamieszczenie informacji na stronach internetowych;
 • specjalne telefony informacyjne.

Tablice powinny zawierać w górnej części napis określający rodzaj praktyki zawodowej. Powinny mieć kształt prostokąta o wymiarach nie więcej niż 40 cm na 60 cm.

Jakie są obostrzenia względem formy przekazywania informacji? Informacja, o której mowa wyżej, nie może jednocześnie nosić cech reklamy, a w szczególności zawierać:

 • żadnej formy zachęty ani próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych;
 • informacji o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia oraz obietnic i potocznych określeń;
 • określenia cen i sposobu płatności;
 • informacji o jakości sprzętu medycznego.

Kodeks Etyki Lekarskiej

Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie na podstawie wyników swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione. 

Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych.

Lekarzowi nie wolno narzucać swych usług chorym lub pozyskiwać pacjentów w sposób niezgodny z zasadami etyki i deontologii lekarskiej oraz lojalności wobec kolegów.

Lekarz ma prawo umawiać się o wysokość honorarium przed rozpoczęciem leczenia. Wyjątkiem od tej zasady jest pomoc w nagłych wypadkach. W razie braku stosownych cenników lekarz powinien brać pod uwagę wartość oddanej usługi, poniesione koszty własne, swoje kwalifikacje, a także w miarę możliwości sytuację materialną pacjenta. Lekarz może leczyć bezpłatnie.

Nie wolno mu stosować metod nieuczciwej konkurencji, szczególnie w zakresie nierzetelnego informowania zarówno o swoich możliwościach działania, jak i kosztach leczenia. 

Lekarz ma obowiązek zwracania uwagi społeczeństwa, władz i każdego pacjenta na znaczenie ochrony zdrowia, a także na zagrożenie ekologiczne. Swoim postępowaniem, również poza pracą zawodową, lekarz nie może propagować postaw antyzdrowotnych.

Lekarz nie powinien przyjmować korzyści od przedstawicieli przemysłu medycznego, jeżeli może to ograniczyć obiektywizm jego opinii zawodowych lub podważyć zaufanie do zawodu lekarza. 

Może przyjąć zapłatę od producenta leków lub wyrobów medycznych (sprzętu i wyposażenia medycznego) za wykonaną pracę, prowadzenie szkoleń i badań, które pogłębiają wiedzę medyczną lub zawodową, jeżeli ta zapłata jest współmierna do wkładu pracy lekarza.

Lekarz biorący udział w badaniach sponsorowanych przez producentów leków lub wyrobów medycznych (sprzętu i wyposażenia medycznego) musi się upewnić, że badania te są prowadzone zgodnie z zasadami etyki. Nie powinien uczestniczyć w badaniach naukowych, których celem jest promocja tych produktów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów