0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zarejestrowany znak towarowy a zmiana danych firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z tworzeniem i sprzedażą produktów pozwala na rejestrację znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP. Czasami zdarza się jednak, że po zarejestrowaniu takiego znaku przedsiębiorca zmienia zakres swojej działalności lub dane firmy. Czy takie modyfikacje wpływają na prawo ochronne udzielone na znak towarowy?

Czym jest znak towarowy?

Zgodnie z treścią art. 120 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

  • znakach towarowych – rozumie się przez to także znaki usługowe;
  • towarach – rozumie się przez to w szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce, a także co do zasady usługi;
  • znakach towarowych podrobionych – rozumie się przez to użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym;
  • znakach wcześniejszych – rozumie się przez to znaki zgłoszone lub zarejestrowane z wcześniejszym pierwszeństwem.

Wyrok NSA z 17 marca 2022 roku (sygn. akt II GSK 1671/18)

Znak towarowy ma bezpośrednio odnosić się do określonego towaru (usługi) i ma wskazywać na jego pochodzenie od konkretnego przedsiębiorcy; ma budować skojarzenia pomiędzy towarem a przedsiębiorcą, tak aby konsument, kierując się tymi skojarzeniami, mógł dokonać wyboru towaru pochodzącego od tego, a nie innego przedsiębiorcy.

Stworzenie znaku towarowego nie oznacza, że podlega on pełnej ochronie prawnej z mocy samego prawa. W tym celu niezbędne jest uzyskanie ochrony ze strony Urzędu Patentowego RP.

Zmiana danych firmy a znak towarowy

Przedsiębiorca jest wpisany do CEIDG albo KRS. W toku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej może dokonywać wielu różnych zmian, np. w zakresie siedziby, formy prawnej lub określenia firmy. Czy takie zmiany wpływają na zakres ochrony udzielonej prawem patentowym na znak towarowy? Nie, ponieważ zmiana danych firmy nie powoduje zwężenia lub rozszerzenia ochrony prawnej udzielonej na znak. Konieczne jest jednak dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego, w którym poinformujemy Urząd Patentowy RP o zmianie danych właściciela znaku towarowego.

Wniosek do Urzędu Patentowego o zmianę w rejestrze powinien zostać złożony możliwie w jak najszybszym terminie, licząc od dnia wprowadzenia zmian danych firmy będącej właścicielem danego znaku towarowego. Ustawodawca nie wskazuje co prawda na obligacyjny termin do złożenia takiego pisma, jednak im szybciej Urząd Patentowy RP dowie się o zmianach, tym lepiej. Wniosek o zmianę danych w rejestrze powinien być przygotowany dla każdego znaku towarowego z osobna – jeden znak to jeden wniosek. Opłata od takiego pisma jest stała i wynosi 70 zł.

Przykład 1.

Przedsiębiorca zarejestrował w Urzędzie Patentowym RP 3 znaki towarowe. Po roku od dnia uzyskania prawa ochronnego na znaki zmienił siedzibę swojej firmy i dane niektórych wspólników. W jaki sposób powinien zgłosić fakt dokonanych zmian do Urzędu Patentowego RP? 

W tym przypadku przedsiębiorca powinien sporządzić 3 wnioski o zmianę w rejestrze, każdy z nich będzie dotyczył odrębnego znaku towarowego. Muszą być opłacone odrębnie w kwocie 70 zł. Przedsiębiorca zapłaci więc za takie pisma łącznie 210 zł (3 × 70 zł).

Przykład 2.

Pan Michał jest przedsiębiorcą, który posiada łącznie 7 znaków towarowych, z czego 4 z nich zostały oficjalnie zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP. Przedsiębiorca dokonał zmiany danych swojej firmy i chciałby zaktualizować informacje dotyczące znaków towarowych wpisanych do rejestru urzędowego. Ile wniosków aktualizacyjnych musi złożyć? 

W tym przypadku to przedsiębiorca decyduje o tym, które znaki towarowe będą zaktualizowane co do nowych danych firmowych. Pan Michał może złożyć maksymalnie 4 wnioski do Urzędu Patentowego RP, ponieważ tylko 4 znaki towarowe zostały w nim zarejestrowane i korzystają z prawa ochronnego. Ma on prawo jednak do złożenia 3, 2 lub 1 wniosku względem wybranych przez siebie znaków towarowych, może również nie składać wniosku aktualizacyjnego w ogóle.

Wniosek o zmianę danych w rejestrze powinien być złożony w formie pisemnej. Ustawodawca nie wskazuje tutaj żadnego wzoru, stąd przedsiębiorca powinien samodzielnie sporządzić takie pismo. W jego treści powinny znaleźć się następujące informacje:

  • oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;
  • oznaczenie Urzędu Patentowego, do którego kierowany jest wniosek;
  • wskazanie prawa ochronnego, które jest udzielone na dany znak towarowy – wraz ze wskazaniem numeru udzielonego prawa ochronnego;
  • wniosek o zmianę danych w rejestrze dotyczącym znaku towarowego – wraz ze wskazaniem, jakie dane firmowe były wpisane w rejestrze dotychczas, a jakie uległy zmianie;
  • uzasadnienie wniosku, tj. wyjaśnienie, skąd wynikają zmiany danych firmowych i kiedy dokładnie nastąpiły;
  • podpis wnioskodawcy – osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Pamiętajmy, że do wniosku należy dołączyć nie tylko dowód uiszczenia opłaty na konto bankowe Urzędu Patentowego RP, lecz także dokumenty stanowiące podstawę zmiany danych firmowych. Może to być wpis w KRS lub CEIDG, jakiekolwiek dokumenty sądowe lub urzędowe. Co do zasady wnioskodawca powinien przesłać do Urzędu oryginały stosownych dokumentów, jednak ich notarialnie uwierzytelnione kopie również są dopuszczalne.

Czy zmiana danych firmy wymaga zmiany danych w zarejestrowanym znaku towarowym?

Tak naprawdę nie istnieje żaden przepis, który nakazywałby przedsiębiorcy powiadomienie Urzędu Patentowego RP o zmianie danych swojej firmy. Teoretycznie więc osoby prowadzące działalność gospodarczą nie muszą podejmować tego rodzaju działań. Z drugiej strony, jeśli aktualizacja danych w rejestrze znaków towarowych nie nastąpi, to w przypadku naruszenia prawa ochronnego udzielonego na znak przedsiębiorca może mieć trudności z udowodnieniem, że jest rzeczywistym właścicielem takiego znaku.

Przykład 3.

Pan Wiktor jest przedsiębiorcą, który ma zarejestrowane 2 znaki towarowe w Urzędzie Patentowym RP. 4 lata temu zmienił dane swojej firmy, nastąpiło to długo po rejestracji wspomnianych znaków towarowych. Czy przedsiębiorca może po takim czasie złożyć wniosek o zmianę danych w rejestrze znaków towarowych? 

Tak, ponieważ żaden przepis prawa nie wskazuje granicznego terminu na zgłaszanie tego rodzaju wniosków. Pan Wiktor nie musi nawet składać takiego wniosku, jeśli nie chce – ryzykuje jednak wówczas trudniejszym procesem dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia przez kogoś jego znaku towarowego.

Złożenie wniosku o zmianę danych w rejestrze znaków towarowych powoduje zainicjowanie postępowania administracyjnego. Jeśli wniosek został poprawnie opłacony i zawiera wszystkie niezbędne elementy, Urząd Patentowy RP dokona zmian w rejestrze. Jeśli jednak wniosek będzie błędnie wypełniony lub nie zostanie opłacony, to wezwie wnioskodawcę do poprawienia błędów w terminie 7 dni od dnia odebrania stosownego pisma. Jeśli przedsiębiorca nie uzupełni braków, wniosek nie zostanie przyjęty do rozpoznania i nie wprowadzi się zmian do właściwego rejestru. Jeżeli urząd przychyli się do złożonego pisma, wprowadzi żądane zmiany do rejestru, wnioskodawca nie otrzyma w tym zakresie żadnej odpowiedzi, jednak będzie mógł samodzielnie sprawdzić, jak wyglądają dane jego firmy przy zarejestrowanym znaku towarowym. Rejestr takich znaków jest jawny. Zmiany są nanoszone z reguły w ciągu miesiąca od dnia odebrania wniosku przez pracowników Urzędu Patentowego RP.

Podsumowując, zmiana danych firmy wymaga co do zasady zaktualizowania informacji w rejestrze znaków towarowych. Przedsiębiorca może (ale nie musi) wysłać wniosek do Urzędu Patentowego RP z informacją, jakie dane firmowe uległy modyfikacji i jakich zarejestrowanych przez niego znaków towarowych dokładnie dotyczą. Ustawodawca nie wprowadził żadnego terminu, w którym należy dokonywać tego rodzaju zgłoszeń.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów