0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Minimalny podatek dochodowy – jakie zmiany czekają podatników?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Minimalny podatek dochodowy został wprowadzony w ramach Nowego Ładu 1 stycznia 2022 roku. W czerwcu 2022 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje m.in. modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym. W artykule wyjaśniamy, jakie zmiany czekają podatników w zakresie minimalnego podatku dochodowego. 

Czym jest minimalny podatek dochodowy?

Główną przyczyną podawaną przez autorów zmian podatkowych była luka w podatku dochodowym od osób prawnych wywoływana sztucznym transferowaniem zysków do innych państw przez przedsiębiorców, zwłaszcza przez międzynarodowe korporacje. Minimalny podatek CIT ma dosięgnąć podmioty, które nieadekwatnie do skali i rodzaju prowadzonej działalności, wykazują niskie dochody lub nawet straty. Nowe regulacje podatkowe uszczelniające system podatkowy w Polsce mają zwiększyć wpływy do budżetu państwa i zasilić sektor finansów publicznych. Wprowadzony w ramach Nowego Ładu minimalny podatek dochodowy wynosi 10%.

Na mocy przepisów wprowadzonych 1 stycznia 2022 roku minimalny podatek dochodowy objął spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski oraz podatkowe grupy kapitałowe, a także podmioty niemające siedziby lub zarządu w Polsce, ale prowadzące tu działalność poprzez położony na jej terytorium zakład zagraniczny, które ponoszą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo wykazujące niski dochód z działalności operacyjnej, tzn. nieprzekraczający 1% przychodów.

Podatkiem minimalnym zostały obarczone zatem nie tylko wielkie zagraniczne korporacje, ale także polscy przedsiębiorcy ponoszący stratę podatkową z działalności gospodarczej lub wykazujący stosunkowo niski dochód. 

Minimalny podatek dochodowy - projekt zmian w ustawie o CIT

W czerwcu 2022 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje m.in. modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym. Aktualnie trwają konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe w sprawie projektu przepisów. Dalsze prace nad ustawą są planowane w III kwartale 2022 roku, a wejście w życie większości zmian wraz z początkiem 2023 roku. Etap prac nad projektem można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Minimalny podatek dochodowy - czasowe zawieszenie przepisów 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zawiesza stosowanie przepisów art. 24ca ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli przepisów o minimalnym podatku dochodowym CIT na okres 1 roku, tj. od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Zawieszenie stosowania przepisów wprowadzających minimalny podatek dochodowy od firm na okres 1 roku ma na celu uchronienie polskich firm przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wejścia w życie tego podatku w okolicznościach, gdy zawirowania polityczno-gospodarcze mają wpływ na globalną gospodarkę.

Minimalny podatek dochodowy – jakie zmiany czekają podatników?

Projekt ustawy zakłada także zmiany w konstrukcji minimalnego podatku dochodowego.

Pierwsza zmiana w zakresie podatku minimalnego polega na podwyższeniu do 2% wskaźnika rentowności przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania m.in. poprzez wyłączenie:

 • z kosztów uzyskania przychodów – opłat z tytułu umowy leasingu,
 • z przychodów – wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej,
 • z kosztów uzyskania przychodów – wzrostu wartości wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w odstępach rocznych oraz wzrostu wartości energii w odstępach rocznych,
 • równowartości podatku akcyzowego.

Druga modyfikacja w minimalnym podatku dochodowym odnosi się do wprowadzenia alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania według wyboru podatnika, a mianowicie:

 • podstawę opodatkowania stanowi 4% przychodów, albo
 • podstawa opodatkowania to 2% przychodów przy uwzględnieniu kosztów pasywnych, czyli finansowania dłużnego i usług niematerialnych oraz ujawnienia wartości niematerialnych i prawnych (WNIP).

Stawka podatku niezależnie od wybranej metody ustalania podstawy opodatkowania wynosi 10%. 

Trzecia zmiana to rozszerzenie katalogu wyłączeń z podatku minimalnego CIT następujących podatników:

 • posiadających status małego podatnika, czyli wówczas, gdy roczne przychody podmiotu nie przekraczają 2 mln euro;
 • u których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia;
 • posiadających status spółki komunalnej;
 • u których rentowność w jednym z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%;
 • postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów