0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Minimalny podatek dochodowy w CIT - wyliczenie kwoty do zapłaty!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2024 roku zaczęły obowiązywać regulacje dotyczące minimalnego podatku dochodowego w ramach ustawy o CIT. Chociaż termin płatności tego podatku przypada w kolejnym roku podatkowym, to już teraz warto przeanalizować mechanizm ustalania ile wyniesie minimalny podatek dochodowy i kogo obowiązuje.

Minimalny podatek dochodowy i jego cel

Istotą wprowadzenia minimalnego podatku dochodowego było założenie przeciwdziałania przypadkom agresywnej optymalizacji podatkowej polegającej na transferze środków pieniężnych do krajów o niższych stawkach podatkowych. Na skutek takich transferów (w ramach tzw. wątpliwych płatności) polski podatnik nie podlegał opodatkowaniu, ponieważ ciągłe generował koszty większe od przychodów. 

W związku z tym wprowadzono do ustawy o CIT art. 24ca, którego ideą jest opodatkowanie minimalnym podatkiem podmiotów, które generują straty lub niewielkie dochody. Zgodnie z art. 24ca ust. 1 ustawy o CIT podatek stosuje się do spółek będących podatnikami oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:

 1. poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, albo
 2. osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2%.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że samo obliczenie niewielkiego dochodu lub straty odbywa się na zasadach właściwych dla podatku CIT, ale z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 24ca ust. 2 ustawy o CIT. Przykładowo wyłącza się odpisy amortyzacyjne czy też opłaty leasingowe.

Opisując zakres podmiotowy minimalnego podatku, należy też wskazać, że w art. 24ca ust. 14 ustawy o CIT wymieniono katalog podmiotów, których minimalny podatek nie obejmuje. 

Wyłączenie dotyczy m.in. podatników: 

 • będących małymi podatnikami;
 • postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym;
 • którzy rozpoczęli działalność w roku podatkowym, oraz w kolejno następujących po sobie 2 latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym.

Minimalny podatek dochodowy nie dotyczy każdego podatnika podatku CIT. Po pierwsze trzeba ustalić, czy podatnik uzyskuje stratę lub minimalny dochód, a po drugie należy ustalić, czy podatnik jest wymieniony w katalogu określonym w art. 24ca ust. 14 ustawy o CIT.

Obliczenie podstawy opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym

Stawka minimalnego podatku dochodowego wynosi 10% i stosujemy ją do specyficznie ustalonej podstawy opodatkowania. W tym zakresie możemy wyróżnić zasadę ogólną oraz zasadę uproszczoną.

W świetle zasady ogólnej (art. 24ca ust. 3 ustawy o CIT) podstawę opodatkowania stanowi suma 3 wartości:

 1. kwoty odpowiadającej 1,5% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym;
 2. poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego (np. odsetki od zaciągniętej pożyczki) w takiej części, w jakiej koszty te przewyższają kwotę obliczoną według następującego wzoru:

[(P – Po) – (K – Am – Kfd)] × 30%

w którym poszczególne symbole oznaczają:

P – zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

Po – przychody o charakterze odsetkowym w rozumieniu art. 15c ust. 13,

K – sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1,

Am – odpisy amortyzacyjne, o których mowa w art. 16a-16m, zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,

Kfd – zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego nieuwzględnione w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przed dokonaniem pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1;

 1. kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych:

 • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

 • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7,

 • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze

– w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3 000 000 zł kwotę obliczoną według następującego wzoru:

[(P – Po) – (K – Am – O)] × 5%

w którym poszczególne symbole oznaczają:

P – zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

Po – przychody o charakterze odsetkowym w rozumieniu art. 15c ust. 13,

K – sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1,

Am – odpisy amortyzacyjne, o których mowa w art. 16a-16m, zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,

O – zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odsetki, bez pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1.

Przykład 1.

Spółka osiągnęła w 2024 roku przychody inne niż z kapitałów pieniężnych w kwocie 5 000 000 zł. Przychody z kapitałów pieniężnych wyniosły 1 000 000 zł. Spółka nie osiągnęła żadnych przychodów odsetkowych. Koszty spółki wyniosły 8 000 000 zł. W ramach tego spółka zakupiła usługę doradczą od podmiotu powiązanego Wartość obliczona zgodnie z pkt 2 wyniosła 20 000 zł. Wartość obliczona zgodnie z pkt 3 wyniosła 15 000 zł. W jaki sposób obliczyć minimalny podatek dochodowy?

Pierwsza wartość to 1,5% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych – 1,5% × 5 000 000 zł = 75 000 zł. Do tej wartości należy dodać wartość z pkt 2 oraz wartość z pkt 3. W konsekwencji podstawa opodatkowania będzie wynosić 110 000 zł. W konsekwencji kwota podatku minimalnego to 11 000 zł.

Natomiast zasada uproszczona została określona w art. 24ca ust. 3a ustawy o CIT, gdzie podano, że podatnik może wybrać uproszczony sposób ustalania podstawy opodatkowania stanowiącej kwotę odpowiadającą 3% wartości osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, przy czym o wyborze takiego sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatnik informuje w zeznaniu składanym za rok podatkowy, za który dokonał takiego wyboru. 

W naszym przykładzie zgodnie z metodą uproszczoną podstawa opodatkowania będzie wynosić 150 000 zł. W konsekwencji minimalny podatek dochodowy będzie wynosić 15 000 zł.

Ustawa o CIT reguluje 2 metody ustalania podstawy opodatkowania, do której należy zastosować 10% podatek minimalny. Jeżeli podatnik zdecyduje się na metodę uproszczoną, to trzeba ten fakt odnotować w załączniku CIT/M stanowiącym druk załączany do CIT-8.

Minimalny podatek dochodowy - wyliczenie

Zapłaty minimalnego podatku dochodowego należy dokonać w terminie rozliczenia CIT-8. Jak wskazaliśmy, kwotę minimalnego podatku dochodowego trzeba wykazać w załączniku CIT/M.

Warto również zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 24ca ust. 13 ustawy o CIT kwotę zapłaconego za dany rok minimalnego podatku dochodowego będzie można odliczyć od podatku obliczonego na zasadach ogólnych w zeznaniu podatkowym za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.

Pierwsze rozliczenie minimalnego podatku dochodowego będzie miało miejsce w 2025 roku w zakresie deklaracji CIT-8 składanej za 2024 rok. Jednak już obecnie warto mieć na uwadze szczególne zasady obliczania podstawy opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym podmiotów zobowiązanych do jego ustalenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów