0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Młodociany pracownik - dofinansowanie kosztów kształcenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje pomoc materialna w formie refundowania kosztów ich wynagradzania oraz dofinansowania kosztów ich kształcenia. O przyznaniu tej pomocy decyduje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji po stwierdzeniu spełnienia odpowiednich warunków. Sprawdź, czy młodociany pracownik oraz dofinansowanie na niego rodzi konsekwencje zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów ich uzyskania. 

Młodociany pracownik a warunki jakie musi spełniać pracodawca, aby móc ubiegać się o dofinansowanie?

Zasady finansowania pomocy materialnej udzielanej pracodawcom kształcącym młodocianych pracowników reguluje art. 70b ustawy o systemie oświaty. Wynika z niego, że aby pracodawca mógł ubiegać się o ww. dofinansowanie, konieczne jest by:

 • posiadał kwalifikacje wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (osobą, która legitymuje się wspomnianymi kwalifikacjami, może być pracodawca lub osoba prowadząca zakład w jego imieniu albo osoba zatrudniona u pracodawcy),
 • z młodym pracownikiem zawarta została umowa o pracę (w terminie przyjęć kandydatów do zasadniczych szkół zawodowych) w celu przygotowania zawodowego,
 • o zawarciu umowy z młodocianym został poinformowany wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w sytuacji gdy pracodawca jest rzemieślnikiem, informacja powinna trafić również do izby rzemieślniczej (cechu) właściwej ze względu na siedzibę rzemieślnika,
 • młodociany pracownik został wykształcony, tzn. doprowadzono do zdobycia przez niego kwalifikacji zawodowych - musi on ukończyć naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy oraz zdać stosowny egzamin przed komisją oceniającą kwalifikacje zawodowe.

Jakie dokumenty należy przygotować by otrzymać dofinansowanie na młodocianego pracownika?

Należy pamiętać, że koszty dokształcania młodocianego pracownika zwracane są na wniosek pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca musi złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Należy to zrobić w wydziale oświaty gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku załączyć należy następujące dokumenty:

 

 • kopie świadectw dokumentujące spełnianie wymogów – w zakresie wykształcenia – przez osoby prowadzące praktyczną naukę zawodu,
 • umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe,
 • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę.  
  Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od momentu ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Tak przygotowany wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez pracowników wydziału oświaty i wychowania w danej gminie. Przyznanie dofinansowania lub odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję tę wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, najczęściej w ciągu miesiąca od dnia złożenia dokumentów. Przysługuje od niej odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania decyzji. Na decyzję odwołania również oczekuje się około miesiąc.

Młodociany pracownik a wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania (w przypadku wynagrodzenia) na jednego młodocianego pracownika zależy zarówno od okresu kształcenia oraz od tego, czego konkretnie będzie się on uczył. I tak:

 • 8081 zł - w przypadku, gdy okres kształcenia wynosi 36 miesięcy, a jeżeli będzie krótszy, wówczas kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 • 245 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania konkretnej pracy za każdy pełny miesiąc kształcenia,
 • w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, wynosi do 10 000 zł.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w KPiR

Do 31 stycznia 2009 roku dofinansowanie budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywało się w ramach dotacji celowej na zadania własne i było zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od 1 lutego 2009 r. dofinansowanie to jest finansowane ze środków Funduszu Pracy, które przekazuje wojewoda na wyodrębniony rachunek bankowy gminy. W konsekwencji pomoc, jaką przedsiębiorca otrzymuje, stanowi przychód z działalności gospodarczej podlegający wykazaniu w odpowiednich ewidencjach oraz podlegający opodatkowaniu.

Z ww. zmiany wynika, że pracodawca powinien opodatkować otrzymane dofinansowanie. W przypadku zakładów pracy rozliczających się na zasadach ogólnych, otrzymaną pomoc należy zaksięgować w księdze przychodów i rozchodów w pozycji “pozostałe przychody” na dzień wpływu na konto. Natomiast zakłady pracy opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych otrzymane środki wpisują pod stawką 3 proc. również na dzień wpływu na konto. W przypadku zakładów pracy rozliczających się w formie karty podatkowej, otrzymane dofinansowanie nie podlega opodatkowaniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów