0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nadwyżka podatku VAT - zwrot czy przeniesienie na następny okres?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Gdy występuje nadwyżka podatku VAT podatnicy często stoją przed dylematem czy decydować się na zwrot podatku VAT czy dokonać przeniesienia nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy. Na tę decyzję ma wpływ zawsze wiele czynników. Zanim jednak zostanie rozstrzygnięte, kiedy zwrot a kiedy przeniesienie warto poznać specyfikę jednego i drugiego aspektu podatkowego.

Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym

Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym w dużym uproszczeniu oznacza więcej zakupów niż sprzedaży w jednym okresie rozliczeniowym. Zatem z:

 1. faktur zakupu wynika podatek VAT naliczony,
 2. faktur sprzedaży podatek VAT należny.

Nadwyżka podatku VAT może jednak wystąpić także, jeżeli zakupów było mniej, jeżeli za poprzedni miesiąc lub kwartał podatnik wykazał w JPK_V7 nadwyżkę VAT.

Oczywiście do tego dochodzą transakcje, gdzie w rejestrze VAT po stronie zakupu i sprzedaży ujmuje się jednocześnie podatek VAT (import usług, odwrotne obciążenie, WNT, import towarów i ewentualne inne).

Kiedy wystąpi nadwyżka podatku VAT a kiedy podatek VAT do zapłaty

W zależności od specyfiki zakupu i sprzedaży w danej firmie można przybliżyć kilka ogólnych schematów pokazujących, kiedy wystąpi nadwyżka podatku VAT a kiedy podatek VAT do zapłaty:

 1. jeżeli podatek VAT naliczony > podatek VAT należny → nadwyżka podatku VAT,
 2. jeżeli podatek VAT naliczony

Oprócz powyższych zależności mogą też wystąpić sytuacje, w których po dniu złożenia JPK_V7 podatnik dokona jego korekty, która spowoduje zmniejszenie lub zwiększenie podatku VAT naliczonego w korygowanym okres a jednocześnie:

 1. pozostały VAT naliczony za bieżący okres > podatek VAT należny za bieżący okres → nadwyżka podatku VAT,
 2. pozostały VAT naliczony za bieżący okres > podatek VAT należny za bieżący okres → podatek VAT do zapłaty,
 3. pozostały VAT naliczony za bieżący okres
 4. pozostały VAT naliczony za bieżący okres

Korekta może też podążać w drugą stronę, czyli może wywołać zmniejszenie lub zwiększenie podatku VAT należnego w korygowanym okres a jednocześnie:

 1. pozostały VAT naliczony za bieżący okres > podatek VAT należny za bieżący okres → nadwyżka podatku VAT,
 2. pozostały VAT naliczony za bieżący okres > podatek VAT należny za bieżący okres → podatek VAT do zapłaty,
 3. pozostały VAT naliczony za bieżący okres
 4. pozostały VAT naliczony za bieżący okres

W praktyce może wystąpić jeszcze wiele innych sytuacji skutkujących powstaniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym albo podatkiem VAT do zapłaty (należny). Dlatego też planując zwrot podatku VAT albo pozostawienie nadwyżki podatku VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy podatnik powinien wziąć pod uwagę możliwie najwięcej czynników przyczyniających się do najbardziej optymalnej decyzji.

Nadwyżka podatku VAT - czym jest zwrot podatku VAT a czym jest przeniesienie na następny okres rozliczeniowy

Zwrot podatku VAT oznacza prawo ubiegania się podatnika (za pomocą JPK_V7 uprzednio deklaracji VAT) o zwrot kwoty pieniężnej wykazanej w ostatnim JPK_V7 (lub w trybie korekty innej poprzedniego pliku JPK_V7) stanowiącej:

 1. całość nadwyżki wynikającej z bieżącego JPK_V7,
 2. część nadwyżki wynikającej z bieżącego JPK_V7 a resztę kwoty pozostaje do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Przeniesienie całości lub części nadwyżki podatku VAT oznacza, że w kolejnym pliku JPK_V7 podatnik będzie dysponował większą kwotą podatku VAT naliczonego do odliczenia. Zatem do dyspozycji podatnika w kolejnym okresie rozliczeniowym będzie dodatkowo (oprócz podatku VAT naliczonego za ten okres) kwota z przeniesienia z poprzedniego pliku JPK_V7, czyli nadwyżka z poprzedniego pliku JPK_V7.

Nadwyżka podatku VAT lub podatek VAT do zapłaty

Podatnik analizując przed wysyłką plik JPK_V7 może przykładowo spotkać się z poniższymi sytuacjami:

 1. w JPK_V7M za 11/2023 r. wystąpił podatek VAT do zapłaty 22 000 zł a w JPK_V7M za 12/2023 r. suma miesięcznego podatku VAT należnego wyniosła 75 000 zł a naliczonego 93 350 zł – w tej sytuacji podatnik posiada nadwyżkę za 12/2023 r. w kwocie 18 350 zł,
 2. w JPK_V7M za 11/2023 r. wystąpiła nadwyżka podatku VAT w kwocie 11 000 zł a w JPK_V7M za 12/2023 r. suma miesięcznego podatku VAT należnego wyniosła 75 000 zł a naliczonego 63 000 zł – w tej sytuacji podatnik ma do zapłaty podatek VAT 1 000 zł,
 3. w JPK_V7M za 11/2023 r. wystąpiła nadwyżka podatku VAT w kwocie 6 000 zł a w JPK_V7M za 12/2023 r. suma miesięcznego podatku VAT należnego wyniosła 34 000 zł a naliczonego 29 800 zł – w tej sytuacji podatnik za 12/2023 r. nadal posiada nadwyżkę VAT 1 800 zł,
 4. w JPK_V7M za 11/2023 r. wystąpiła nadwyżka podatku VAT w kwocie 4 350 zł a w JPK_V7M za 12/2023 r. suma miesięcznego podatku VAT należnego wyniosła 18 400 zł a naliczonego 16 800 zł – w tej sytuacji podatnik za 12/2023 r. ma do zapłacenia podatek VAT 0 zł.

Nadwyżka podatku VAT- jakie zdarzenia podatnik powinien wziąć pod uwagę?

Poza przedstawionymi przypadkami występuje też wiele innych sytuacji i towarzyszących im okoliczności jednak tych kilka podstawowych przypadków pokazuje, że nadwyżka podatku VAT może powstać pomimo większej kwoty podatku VAT należnego niż naliczonego w danym okresie. Z kolei podatek VAT do zapłaty może wystąpić nawet, gdy będzie do dyspozycji nadwyżka podatku VAT przeniesiona z poprzednim pliku JPK_V7. Dlatego też decydując się na zwrot podatku VAT lub przeniesienie na następny okres rozliczeniowy podatnik winien wziąć pod uwagę przede wszystkim:

 1. sumy kwot podatku VAT należnego i naliczonego, czyli zastanowić się, jakie koszty mogą wystąpić w danym okresie oraz jaka może być wielkość sprzedaży (np. większe zakupy towarów, jednorazowa duża sprzedaż, inne),
 2. realizację inwestycji (zakup środka trwałego, budowa środka trwałego),
 3. ewentualną kwotę nadwyżki z poprzedniego pliku JPK_V7,
 4. możliwość potencjalnej korekty zwiększającej lub zmniejszającej podatek VAT do zapłaty albo do przeniesienia lub zwrotu (nie ujęcie wszystkich faktur sprzedaży czy faktur zakupu czy też innych dokumentów i ewidencji mających wpływ na VAT należny lub naliczony),
 5. ujęte z opóźnieniem (powyżej 3 miesięcy) transakcje nabyć towarów lub usług, czyli WNT, import usług (VAT naliczony należy wówczas ująć na bieżąco a VAT należny w miesiącu powstania obowiązku podatkowego),
 6. brak posiadania dokumentów celnych przy eksporcie towarów w ciągu 2 miesięcy (wówczas podatek VAT należny może przybrać stawkę krajową),
 7. ujęta z opóźnieniem transakcja zakupu na odwrotne obciążenie (powyżej 3 miesięcy) (VAT naliczony należy wówczas ująć na bieżąco a VAT należny w miesiącu powstania obowiązku podatkowego),
 8. korekty JPK_VAT spowodowane nieaktywnym podatnikiem VAT, od którego nabyto towar lub usługę,
 9. korekty JPK_VAT spowodowane nieistniejącym podatnikiem VAT albo podatnikiem uczestniczącym w przestępczym procederze, od którego nabyto towar lub usługę,
 10. korekty związane ze sprzedażą środków trwałych, nieruchomości,
 11. korekty związane z nieopłaconym w terminie 90 dni podatkiem VAT,
 12. pozostałe, inne okoliczności.

Nadwyżka podatku VAT - podstawowe zasady zwrotu podatku

Jeżeli podatnik chce nadwyżkę podatku VAT przenieść w całości lub w części na następny okres rozliczeniowy, (aby mieć dodatkową kwotę podatku VAT do odliczenia) wystarczy, że wpisze całość lub część tej kwoty w pozycji P_53 pliku JPK_V7.

Jeśli jednak podatnik chciałby część lub całość nadwyżki podatku VAT otrzymać na konto firmowe (lub specjalny rachunek VAT), wówczas w zależności, jaki termin wybierze – wpisze całość lub część nadwyżki w JPK_V7 w poz. P_54 a dodatkowo:

 1. w poz. P_56 pliku JPK_V7 oznaczającą zwrot w 25 dni na firmowy rachunek bankowy albo
 2. w poz. P_57 pliku JPK_V7 oznaczającą zwrot w 60 dni na firmowy rachunek bankowy albo
 3. w poz. P_58 pliku JPK_V7 oznaczającą zwrot w 180 dni na firmowy rachunek bankowy albo
 4. jeżeli podatnik chce zwrot otrzymać na specjalny rachunek VAT to w pozycji P_55.

Podatnik, może zdecydować się na zwrot podatku VAT w terminie:

 1. 25 dni, wówczas będzie zobligowany do spełnienia poniższych warunków:
  1. wykazana kwota do zwrotu (bez uwzględnienia kwoty z przeniesienia z poprzedniego pliku JPK_V7) musi wynikać z faktur zakupu zapłaconych w całości przez firmowy rachunek bankowy (zawarty w CEIDG), przy czym faktury opłacone gotówką nie mogą być większe niż 15.000 zł brutto oraz z zapłaconych innych zobowiązań (np. dokumenty celne) a także opłaconych transakcji importu towarów rozliczanego metodą uproszczoną, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji VAT została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
  2. nadwyżka podatku VAT z poprzedniego pliku JPK_V7 (kwota z przeniesienia) nie przekracza 3.000 zł,
  3. podatnik przedłoży w urzędzie skarbowym potwierdzenia zapłat wszystkich faktur i innych zobowiązań składających się okres zwrotu,
  4. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu, za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
   1. był zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny,
   2. składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT/JPK_V7.
 1. 60 dni, który może wybrać każdy czynny podatnik VAT (w każdej sytuacji oprócz przypadku braku sprzedaży w okresie ubiegania się o zwrot z wyjątkiem przedłożenia przez podatnika zabezpieczenia). Termin ten może zostać wydłużony, jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, iż wniosek o zwrot VAT wymaga dodatkowego zweryfikowania. Natomiast, gdy organ podatkowy nie znajdzie żadnych nieprawidłowości, wówczas dokona zwrotu podatku VAT wraz z odsetkami. Termin 60-dniowy będzie tez właściwym terminem dla podatników prowadzących wyłącznie sprzedaż za granicą albo sprzedaż za granicą i krajową, ale w danym okresie dotyczącym zwrotu VAT nie wykazali tej ostatniej. Przy tym terminie zwrotu nie istnieją ograniczenia dotyczące nadwyżki podatku VAT z poprzedniego pliku JPK_V7 (ma to miejsce w 25-dniowym terminie zwrotu VAT).

 2. 180 dni, jeżeli czynny podatnik VAT w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, za który ubiega się o zwrot VAT, nie dokonał żadnej sprzedaży (krajowej lub zagranicznej) a tylko zakupy. Podobnie jak przy 60-dniowym terminie nie ma tutaj ograniczeń, co do kwoty VAT z przeniesienia. Podatnik może, zatem ubiegać się o zwrot całego podatku VAT. Istnieje możliwość skrócenia tego terminu do 60 dni, gdy podatnik nie dokonał sprzedaży krajowej i zagranicznej w danym okresie jednak będzie to się wiązało z ustanowieniem zabezpieczenia (np. w banku) i przedłożeniem go do urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 87 ust. 5a i 6a ustawy o VAT, w przypadku skrócenia terminu zwrotu ze 180 dni na 60 lub zwrotu na rachunek VAT w terminie 25 dni, oprócz spełnienia warunków wskazanych w ustawie, podatnik musi złożyć pisemny wniosek do urzędu skarbowego, informujący o chęci skorzystania z wybranego terminu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów