0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż towarów do UE przez podatnika zwolnionego z VAT a limit VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaży towarów na rzecz konsumentów z innych krajów UE może dokonywać zarówno czynny, jak i zwolniony podatnik podatku VAT. Różnica polega na tym, że podatnik zwolniony z VAT musi mieć na uwadze limit sprzedaży, którego nieprzekroczenie pozwala na zachowanie prawa do zwolnienia podmiotowego. Czy sprzedaż towarów do UE przez podatnika zwolnionego z VAT wpływa na limit VAT?

Czynności wpływające na wielkość limitu sprzedaży

Na temat zwolnienia podmiotowego od podatku VAT stanowi art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. W przypadku podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podatkowych zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę 200 000 zł, zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Limit uprawniający do skorzystania zwolnienia od podatku odnosi się do pojęcia sprzedaży. Dlatego też należy sięgnąć do treści art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, gdzie wyjaśniono, że poprzez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Równocześnie na mocy art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT do limitu sprzedaży nie wlicza się wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju.

Do limitu zwolnienia od podatku VAT nie jest wliczana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu na terytorium kraju (WSTO).

Sprzedaż towarów do UE przez podatnika zwolnionego z VAT

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli mamy do czynienia z WSTO, które podlega opodatkowaniu na terytorium kraju, to wartość takiej sprzedaży będzie wliczać się do limitu zwolnienia od podatku VAT. Na podstawie art. 2 pkt 22a ustawy o VAT możemy stwiedzić, że z WSTO mamy do czynienia w sytuacji, gdy podatnik z Polski dokonuje sprzedaży towarów wysyłanych lub transportowanych na rzecz konsumentów (tj. podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej) z innego kraju UE. Co istotne, WSTO może dotyczyć zarówno podatnika czynnego, jak i zwolnionego z VAT.

Kolejna kluczowa kwestia dotyczy ustalenia miejsca dostawy, a co za tym idzie, miejsca opodatkowania WSTO. Reguła ogólna wyrażona w art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT wskazuje, że w przypadku WSTO miejscem dostawy jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy. 

Jednocześnie zgodnie z art. 22a ust. 1 ww. ustawy miejscem opodatkowania WSTO jest kraj rozpoczęcia wysyłki, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. dostawca ma siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego,
  2. towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1,
  3. suma całkowitej wartości dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych na terytorium państwa członkowskiego nie przekracza 42 000 zł.

Natomiast przekroczenie w trakcie roku podatkowego omawianego progu sprzedaży w wysokości 42 000 zł powoduje, że zastosowanie znajdzie zasada ogólna opodatkowania sprzedaży WSTO, tzn. opodatkowanie w miejscu jego przeznaczenia (art. 22a ust. 2 ustawy o VAT).

Dodajmy, że podatnik, który nie przekroczył limitu 42 000 zł, ma możliwość wyboru opodatkowania w kraju miejsca zakończenia dostawy. W tym zakresie wybór tej opcji wiąże się z koniecznością złożenia zgłoszenia VAT-29.

Limit wartości sprzedaży obowiązuje również w przypadku WSTO. Jeżeli suma sprzedaży wysyłkowej nie przekroczy 42 000 zł, to miejscem opodatkowania jest kraj rozpoczęcia wysyłki, czyli Polska.

Internetowa sprzedaż w UE a limit zwolnienia od podatku VAT

W świetle przedstawionych przepisów można wyróżnić kilka potencjalnych sytuacji, w których WSTO będzie miało wpływ na limit zwolnienia z VAT lub będzie neutralne podatkowo.

Przykład 1.

Podatnik zwolniony podmiotowo od VAT sprzedaje wysyłkowo towary na rzecz konsumentów z innych krajów UE. Wartość sprzedaży w poprzednim oraz w bieżącym roku wyniosła odpowiednio 25 000 zł i 28 000 zł. Nie został przekroczony limit określony w art. 22a ust. 1 ustawy o VAT, zatem miejscem dostawy jest terytorium kraju. Wartość WSTO w tym wypadku będzie wliczana do limitu zwolnienia z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Czy internetowa sprzedaż towarów w UE wpływa na limit zwolnienia podmiotowego w VAT?

Jeżeli w powyższym przykładzie podatnik złożyłby VAT-29, to miejscem dostawy byłby kraj zakończenia wysyłki, a nie Polska.

Przykład 2.

Podatnik zwolniony podmiotowo od VAT sprzedaje wysyłkowo towary na rzecz konsumentów z innych krajów UE. Wartość sprzedaży w poprzednim oraz w bieżącym roku przekroczyła kwotę 42 000 zł. To oznacza, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT miejscem dostawy jest kraj zakończenia wysyłki. Czy internetowa sprzedaż towarów w UE wpływa na limit zwolnienia podmiotowego w VAT?

Mamy zatem do czynienia z WSTO niepodlegającym opodatkowaniu na terytorium kraju, co oznacza, że zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT wartość sprzedaży nie wlicza się do limitu zwolnienia od podatku VAT.

Podatnik zwolniony podmiotowo od podatku VAT dokonujący internetowej sprzedaży towarów na rzecz konsumentów z UE:

  • nie wlicza do limitu sprzedaży wartości WSTO niepodlegającej opodatkowaniu na terytorium kraju,
  • wlicza do limitu sprzedaży wartość WSTO, która podlega opodatkowaniu na terytorium kraju,
  • nie wlicza do wartości sprzedaży WSTO, jeżeli złożył zawiadomienie VAT-29.

Przechodząc do podsumowania omawianego zagadnienia, należy stwierdzić, że wpływ sprzedaży internetowej na terenie UE na status podatnika zwolnionego z VAT może kształtować się w różny sposób. W tym zakresie kluczowego znaczenia nabiera ustalenie miejsca dostawy przy WSTO, ponieważ do limitu zwolnienia z VAT zaliczamy wyłącznie taką wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na odległość, dla której miejsce dostawy zostało określone na terytorium kraju.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów