0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Naruszenie dóbr osobistych - wzór wezwania do usunięcia wpisu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nieprawdziwy wpis w internecie może naruszać Twoje dobra osobiste. Czym są dobra osobiste i jakie przysługują Ci roszczenia w razie ich naruszenia? Kiedy administrator poniesie odpowiedzialność za naruszenie Twoich dóbr osobistych w związku nieprawdziwym wpisem? Jak wezwać administratora strony www do usunięcia wpisu? Sprawdź w poniższym artykule!

Pobierz darmowy wzór wezwania do usunięcia nieprawdziwego wpisu w internecie w formacie PDF lub DOCX!

Do pobrania:

Wzór wezwania do usunięcia nieprawdziwego wpisu w internecie.pdf
Wzór wezwania do usunięcia nieprawdziwego wpisu w internecie.docx

Naruszenie dóbr osobistych przez nieprawdziwy wpis

Dobra osobiste człowieka, takie jak w szczególności cześć, wizerunek czy dobre imię, pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Nieprawdziwy wpis w internecie może je naruszać. Jakie roszczenia przysługują pokrzywdzonemu?

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Kiedy administrator strony będzie odpowiadał za naruszenie dóbr osobistych?

Należy podkreślić, że zgodnie z orzecznictwem: „Przepis art. 24 § 1 kc nie ogranicza jego zastosowania do bezpośrednich sprawców naruszenia dóbr osobistych, którymi mogą być anonimowi autorzy, ale obejmuje swoim zakresem wszelkie działania określonego podmiotu, które w jakikolwiek sposób powodują czy przyczyniają się do naruszenia dóbr osobistych poszkodowanego lub do pogłębienia naruszeń tych dóbr, dokonanych uprzednio przez inne podmioty. Na gruncie tego przepisu pojęcie sprawcy naruszenia dóbr osobistych jest na tyle pojemne, że zbędne jest odwoływanie się do przepisu art. 422 kc” [Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – VI Wydział Cywilny z 21 kwietnia 2017 roku, VI ACa 1910/16].

Oznacza to, że nie jest wykluczone pociągniecie do odpowiedzialności administratora strony za naruszenie dóbr osobistych nieprawdziwym wpisem. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zastrzega jednak, że w niektórych okolicznościach administrator nie poniesie odpowiedzialności. Należy jednak wskazać, że w przypadku gdy autor wpisu jest znany wzywającemu, a wzywający ma możliwość skontaktowania się z nim – w pierwszej kolejności lub obok wezwania skierowanego do administratora strony warto, by wzywający wystosował wezwanie bezpośrednio do samego autora nieprawdziwego wpisu.

Kiedy administrator nie odpowie za nieprawdziwy wpis?

Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

Usługodawca nie odpowiada względem usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli:

  • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił do nich dostęp,
  • otrzymał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę, uniemożliwił do nich dostęp i niezwłocznie zawiadomił o takim zamiarze usługobiorcę.

Kiedy mamy do czynienia z wiarygodną informacją? Orzecznictwo wskazuje, że: „Ocena, czy dana wiadomość jest wiarygodna, powinna być całkowicie zobiektywizowana. […] W konsekwencji szczególnie istotna jest ocena elementu obiektywnego, który będzie przesądzał o wiarygodności wiadomości. […] Z tego względu w tego typu wiadomości należy uprawdopodobnić rzeczywiste zaistnienie okoliczności, których znajomość po stronie hosting providera prowadzi do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za przechowywane dane, chyba że niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp. Tylko wówczas wiadomość stanie się wiarygodna z punktu widzenia każdego rozsądnego człowieka” [Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – I Wydział Cywilny z 18 kwietnia 2017 roku, I ACa 55/16].

Bardzo istotne jest zatem szczegółowe opisanie, na czym polega bezprawność wpisu i dlaczego uważamy, że jest on nieprawdziwy. W miarę możliwości powinniśmy także załączyć dowody na potwierdzenie swoich przypuszczeń.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów