0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dokumenty potwierdzające eksport towarów i dostawy wewnątrzwspólnotowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polscy przedsiębiorcy decydujący się na prowadzenie działalności gospodarczej i handel z zagranicznymi kontrahentami w ramach tych transakcji mogą dokonywać dostaw lub nabycia towarów.

I tak w przypadku sprzedaży towarów zagranicznym podmiotom mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) lub eksportem towarów. Zaklasyfikowanie dostawy do jednej z tych kategorii generalnie jest uzależnione od tego czy towar jest wywożony do innego państwa będącego członkiem UE, czy też państwa spoza UE.

WDT- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotową dostawą towarów jest wywóz towarów z terytorium Polski do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Definicja ta wynika z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Aby dostawę można było uznać za WDT obie strony transakcji, zarówno dostawca jak i nabywca, muszą być podatnikami VAT UE zdefiniowanymi na potrzeby wewnątrzwspólnotowych transakcji (z wyłączeniem nowych środków transportu i wyrobów akcyzowych).

WDT po spełnieniu określonych warunków podlega opodatkowani VAT preferencyjną stawką w wysokości 0%. Skutkiem jej zastosowania jest pozostawienie po stronie sprzedawcy transakcji nieobciążonej VAT, przy jednoczesnej możliwości odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupowych dotyczących tej transakcji.

Takie opodatkowanie wymaga spełnienia następujących warunków, określonych w art. 42 ust. 1 ustawy o VAT:

 • na fakturze stwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę znajdują się właściwe i ważne unijne numery VAT UE nabywcy i dostawcy. W celu potwierdzenia, że zarówno my jak i nabywca jesteśmy czynnymi podatnikami VAT UE należy wydrukować potwierdzenia z systemu VIES )http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
 • przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik dokonujący tej dostawy posiadał dokumenty potwierdzające, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone nabywcy na terytorium, innego niż Polska, państwa członkowskiego UE.

Dowody, które podatnik powinien gromadzić w celu potwierdzenia dokonania WDT:

 • gdy przewóz towaru został zlecony przewoźnikowi, podatnik powinien posiadać dokumenty jednoznacznie potwierdzające dostarczenie towaru do miejsca jego przeznaczenia na terytorium państwa innego niż Polska będącego członkiem UE, lub
 • gdy przewozu towaru dokonał nabywca lub dostawca własnym środkiem transportu, podatnik musi posiadać dokumenty potwierdzające dane identyfikacyjne zarówno dostawcy jak i odbiorcy oraz adres, pod który dokonano dostawy, określenie towaru i jego ilości, potwierdzenie przyjęcia towaru przez nabywcę oraz dane identyfikujące środek transportu

- oraz kopię faktury i specyfikację poszczególnych sztuk ładunku.

Dokumenty o charakterze uzupełniającym:

 • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie
 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia
 • dokumenty potwierdzające zapłatę za towar
 • dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska

Wykaz dowodów potwierdzających WDT nie jest zamknięty, dlatego należy gromadzić wszelką dokumentację związaną z daną dostawą.

Eksport towarów

Ustawa o VAT jasno definiuje pojecie eksportu. W myśl art. 2 ust. 8 ustawy przez eksport rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

 • dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub
 • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych (eksport pośredni).

Aby podatnik mógł przyjąć dla eksportu stawkę preferencyjną 0% musi spełnić kilka warunków związanych z wywozem towarów:

 • wywóz ten musi mieć miejsce poza terytorium Wspólnoty Unii Europejskiej
 • wywóz ten jest potwierdzony przez urząd celny wyjściem towarów
 • wywóz został dokonany przez dostawcę (lub na jego rzecz), bądź przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju (lub na jego rzecz).

Eksport musi być odpowiednio udokumentowany:

 • eksport bezpośredni: komunikat IE-599 – „Potwierdzenie wywozu” w elektronicznym systemie ECS lub oryginał karty 3 dokumentu SAD
 • eksport pośredni: kopia wydruku komunikatu IE-599 – „Potwierdzenie wywozu” w systemie ECS (z zamieszczoną na nim pieczęcią urzędu celnego i podpisem) lub kopia karty 3 dokumentu SAD

Z dokumentów tych musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów