Poradnik Przedsiębiorcy

Dokumenty potwierdzające eksport towarów i dostawy wewnątrzwspólnotowe

Polscy przedsiębiorcy decydujący się na prowadzenie działalności gospodarczej i handel z zagranicznymi kontrahentami w ramach tych transakcji mogą dokonywać dostaw lub nabycia towarów.

I tak w przypadku sprzedaży towarów zagranicznym podmiotom mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) lub eksportem towarów. Zaklasyfikowanie dostawy do jednej z tych kategorii generalnie jest uzależnione od tego czy towar jest wywożony do innego państwa będącego członkiem UE, czy też państwa spoza UE.

WDT- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotową dostawą towarów jest wywóz towarów z terytorium Polski do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Definicja ta wynika z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Aby dostawę można było uznać za WDT obie strony transakcji, zarówno dostawca jak i nabywca, muszą być podatnikami VAT UE zdefiniowanymi na potrzeby wewnątrzwspólnotowych transakcji (z wyłączeniem nowych środków transportu i wyrobów akcyzowych).

WDT po spełnieniu określonych warunków podlega opodatkowani VAT preferencyjną stawką w wysokości 0%. Skutkiem jej zastosowania jest pozostawienie po stronie sprzedawcy transakcji nieobciążonej VAT, przy jednoczesnej możliwości odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupowych dotyczących tej transakcji.

Takie opodatkowanie wymaga spełnienia następujących warunków, określonych w art. 42 ust. 1 ustawy o VAT:

  • na fakturze stwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę znajdują się właściwe i ważne unijne numery VAT UE nabywcy i dostawcy. W celu potwierdzenia, że zarówno my jak i nabywca jesteśmy czynnymi podatnikami VAT UE należy wydrukować potwierdzenia z systemu VIES )http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
  • przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik dokonujący tej dostawy posiadał dokumenty potwierdzające, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone nabywcy na terytorium, innego niż Polska, państwa członkowskiego UE.

Dowody, które podatnik powinien gromadzić w celu potwierdzenia dokonania WDT:

  • gdy przewóz towaru został zlecony przewoźnikowi, podatnik powinien posiadać dokumenty jednoznacznie potwierdzające dostarczenie towaru do miejsca jego przeznaczenia na terytorium państwa innego niż Polska będącego członkiem UE, lub
  • gdy przewozu towaru dokonał nabywca lub dostawca własnym środkiem transportu, podatnik musi posiadać dokumenty potwierdzające dane identyfikacyjne zarówno dostawcy jak i odbiorcy oraz adres, pod który dokonano dostawy, określenie towaru i jego ilości, potwierdzenie przyjęcia towaru przez nabywcę oraz dane identyfikujące środek transportu

- oraz kopię faktury i specyfikację poszczególnych sztuk ładunku.

Dokumenty o charakterze uzupełniającym:

  • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie
  • dokumenty dotyczące ubezpieczenia
  • dokumenty potwierdzające zapłatę za towar
  • dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska

Wykaz dowodów potwierdzających WDT nie jest zamknięty, dlatego należy gromadzić wszelką dokumentację związaną z daną dostawą.