Poradnik Przedsiębiorcy

Przekazanie bonów podarunkowych w świetle ustawy VAT

Sprzedaż kart podarunkowych jest powszechną praktyką marketingową mającą na celu przyciągnięcie większej liczby klientów. Przedsiębiorcy chcą w ten sposób zachęcić klientów do nabywania towarów i skorzystania z usług firmy. W związku z tym pojawiają się wątpliwości, czy przekazanie bonów podarunkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Karta podarunkowa nie jest towarem

W myśl ogólnej zasady opodatkowaniu VAT podlega odpłatne przekazanie towarów. Zatem aby stwierdzić, czy opisane działanie przedsiębiorcy rodzi skutki podatkowe, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy karta podarunkowa jest uznawana przez ustawę za towar. Zgodnie bowiem z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy VAT poprzez towar rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii. Natomiast w powszechnym rozumieniu za kartę podarunkową rozumie się dowód uprawniający do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów.  Nabycie karty podarunkowej uprawnia klienta do otrzymania w przyszłości określonych towarów. W momencie jej otrzymania klient nie nabywa żadnego towaru. W konsekwencji sprzedaż klientowi karty podarunkowej jest ze strony przedsiębiorcy jedynie przyrzeczeniem wydania w przyszłości określonego towaru. Dopiero bowiem w momencie okazania karty podarunkowej klient może otrzymać od podatnika określony towar. W świetle powyższego trudno uznać kartę rabatową za towar, a skoro nie mamy z nim do czynienia, to nie ma miejsca dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT.

W momencie zakupu karty klient nie uzyskuje żadnej korzyści majątkowej, odniesienie ją dopiero w momencie realizacji tej karty poprzez wymianę na towar. Samo przekazanie klientom kart podarunkowych nie łączy się z jakimkolwiek świadczeniem na ich rzecz. Karta daje zatem jedynie możliwość otrzymania towarów i usług, co wymaga posłużenia się nią przez klienta w chwili jej wymiany na konkretny towar lub usługę. Oznacza to, że sama czynność sprzedaży karty podarunkowej nie jest dostawą towarów i nie podlega opodatkowaniu.

Przekazanie bonów podarunkowych nie jest świadczeniem usług

Oprócz czynności polegającej na dostawie towarów również świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT. W świetle definicji ustawowej poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Należy jednak zauważyć, że w momencie przekazania bonów podarunkowych nie występuje świadczenie usług, a jedynie fizyczne przekazanie dokumentu zawierającego w sobie pewne uprawnienie. Wydania kart rabatowych nie można też utożsamiać ze świadczeniem usług, ponieważ karty te same w sobie nie zaspokajają żadnych potrzeb.

Organy podatkowe zgodne w kwestii bonów podarunkowych

Organy podatkowe w swoich interpretacjach podatkowych potwierdzają powyższe stanowisko, uznając, że przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opodatkowania samej czynności przekazania kart podarunkowych klientom. Dopiero realizacja karty, czyli fizyczne wydanie zakupionego towaru klientowi będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przykładowo można wskazać interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 września 2015 r., nr IBPP2/4512-602/15/IK, w której czytamy m.in.: (...) bon towarowy, nazwany w omawianej sprawie przez Wnioskodawcę «Kartą Podarunkową», nie mieści się w definicji towaru w rozumieniu (...) przepisu ustawy o VAT lecz jest jedynie dokumentem uprawniającym do odbioru towarów. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary, natomiast wydanie tego bonu następuje w zamian za dokonanie wpłaty środków pieniężnych przez klienta na rzecz Wnioskodawcy. Konsekwentnie zatem, czynności sprzedaży ww. Kart klientom nie można utożsamiać z dostawą towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.  Zatem, czynność odpłatnego przekazania Karty Podarunkowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.