Poradnik Przedsiębiorcy

Prezenty o małej wartości a obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej

Zdarza się, że w celach reklamowych przedsiębiorcy przekazują swoim klientom drobne prezenty o małej wartości w  postaci np.  długopisów, kubków czy smyczy do kluczy. Wręczanie klientom darmowych gadżetów jest często skuteczniejszą formą promowania firmy od tradycyjnej reklamy. Pojawia się jednak pytanie - czy przekazanie takiego prezentu klientowi indywidualnemu rodzi obowiązek ewidencji zdarzenia na kasie fiskalnej?

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, podatnicy mają obowiązek stosowania kas rejestrujących w celu ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Definicja sprzedaży

W myśl przepisów ustawy o VAT, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, a także nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa.

Przez nieodpłatne przekazanie towarów rozumieć należy:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste m.in. podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy

  • wszelkie inne darowizny.

Należy jednak zaznaczyć, że przekazanie to podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w całości lub w części z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia przekazywanych towarów lub ich części składowych.

Prezenty o małej wartości

Definicja prezentów o małej wartości znajduje się w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z przytoczonym przepisem przez prezenty o małej wartości przekazywane przez podatnika jednej osobie rozumie się towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,

  • których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Co ważne, nieodpłatnie przekazane towary, które spełniają definicję prezentów o małej wartości, nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę przekazywanie osobom prywatnym w celach reklamowych drobnych gadżetów (kubki, smycze do kluczy itp.) mieszących się w definicji prezentów o małej wartości nie zobowiązuje przedsiębiorców do ujmowania zdarzenia na kasie fiskalnej. Przekazanie prezentów o małej wartości nie stanowi bowiem dostawy towarów.

Przekazywanie prezentów o małej wartości zdaniem organów podatkowych

Stanowisko to potwierdza  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 31 grudnia 2013 r., nr IBPP1/443-866/13/BM. Wydający interpretację stwierdza, iż przekazywanie w ramach programu lojalnościowego nieodpłatnych towarów, które można uznać za prezenty o małej wartości (zgodnie z ustawą VAT) niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, nie spełnia definicji odpłatnej dostawy towarów, a tym samym definicji sprzedaży. W konsekwencji czynność ta nie zobowiązuje do ewdencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.