0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

TT_WNT, czyli WNT u drugiego w kolejności podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dobie globalizacji oraz upraszczania transakcji gospodarczych w ramach wspólnot, np. Unii Europejskiej, uregulowana została tzw. wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna. Jej omówieniu został poświęcony dział 12 „Procedury szczególne” ustawy o VAT. W nowym pliku JPK_V7, aby wskazać wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, ustawodawca nakazał w strukturze podatku VAT należnego nadać zapisowi zdarzenia specjalny symbol. W artykule zostanie omówiony symbol TT_WNT, który należy zaznaczać podczas rozliczania WNT u drugiego w kolejności podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej.

TT_WNT a wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna

Aby mówić o wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z jej definicją. Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt. 2 ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna to taka, w której są spełnione łącznie następujące warunki:

 • w transakcji uczestniczy trzech różnych podatników VAT, z których każdy jest zarejestrowany w innym kraju członkowskim;
 • każdy z podatników jest zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych – i posiada aktywne numery VAT UE;
 • dostawa dotyczy tego samego towaru, wydawanego przez pierwszego uczestnika bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym transakcja następuje najpierw pomiędzy pierwszym a drugim oraz drugim i trzecim uczestnikiem;
 • towar jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub drugiego w kolejności podatnika lub na ich rzecz;
 • transport odbywa się z terytorium jednego państwa członkowskiego do innego, na terytorium Wspólnoty.

TT_WNT – kto jest drugim w kolejności podatnikiem w transakcji trójstronnej uproszczonej?

W ustawie o VAT drugi w kolejności podatnik VAT został określony jako ten dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka. W uproszczeniu można to przedstawić za pomocą poniższej grafiki:

TT_WNT - kontrahenci

Z przedstawionej grafiki wynika, że drugim podatnikiem jest przedsiębiorstwo „B”.

Wskazać należy, że podatnik uczestniczący w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej jako „drugi w kolejności” ma obowiązek zawrzeć na fakturze sprzedaży na rzecz trzeciego podatnika następujące informacje:

 • adnotację „VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135–138 ustawy o ptu” lub „VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE”;
 • stwierdzenie, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej;
 • numer VAT UE, który jest stosowany przez niego wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej;
 • numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej ostatniego w kolejności podatnika.

Przykład 1.

Pan Stanisław bierze udział w transakcji trójstronnej uproszczonej, w której jest drugim podatnikiem „B”, czyli nabywa towar od firmy „A” i odsprzedaje go firmie „C”. Towar transportowany jest bezpośrednio z kraju kontrahenta „A” do kontrahenta „C”. Fakturę od kontrahenta „A” traktuje on zatem jako WNT nieopodatkowane.

Jak oznaczyć w nowym JPK TT_WNT?

W przypadku gdy u podatnika ma miejsce WNT, w którym występuje on jako drugi w kolejności podatnik i jest to transakcja trójstronna uproszczona, należy ją odpowiednio oznaczyć w nowym JPK_V7 za pomocą symbolu TT_WNT. Symbol ten występuje tylko w strukturze po stronie podatku VAT należnego. Natomiast nie należy go umieszczać po stronie podatku VAT naliczonego, ponieważ jest to WNT nieopodatkowane. Zatem jeśli dany zakup kwalifikowany jest jako:

 • WNT (zakup nastąpił od podatnika z siedzibą w UE z aktywnym numerem VAT-UE),
 • podatnik jest drugim w kolejności podatnikiem,
 • transakcja jest transakcją trójstronną uproszczoną

– wówczas po stronie podatku VAT należnego trzeba przy symbolu TT_WNT wskazać „1”. Natomiast gdy transakcja nie spełnia powyższych warunków, pole TT_WNT pozostawia się puste.

Wszystkie oznaczenia procedur zostały opisane w artykule: JPK V7 – co zawiera nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego?

Przykład 2.

W październiku 2020 roku pani Natalia dokonała wewnątrzwspólnoowego nabycia towaru i była drugim w kolejności podatnikiem. Dokonana transakcja była transakcją trójstronną uproszczoną. W jaki sposób pani Natalia powinna wykazać ją w JPK_V7?

W uproszczeniu pani Natalia po stronie:

powinna w pozycji ... wskazać „1”. 

Czyli 1

W przypadku wydatków nie dotyczących omawianej transakcji pani Natalia powinna w pozycji ... wskazać „0”. Czyli 0 .

Jak oznaczyć w systemie wfirma transakcję w procedurze TT_WNT?

W systemie wfirma.pl, aby oznaczyć TT_WNT u drugiego w kolejności podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej, należy w pierwszej kolejności przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE.

TT_WNT - ustawienia systemowe

W oknie, które się pojawi, zaznaczamy pozycję „TT_WNT – WNT u drugiego w kolejności podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej”. Automatycznie również oznaczy się pozycja TT_D – WDT dla ostatniego podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej. Ustawienie zapisujemy.

Zaznaczenie opcji TT_WNT

Następnie, aby zaksięgować fakturę kosztową dokumentującą WNT, gdzie podatnik jest drugim w kolejności podatnikiem w transakcji trójstronnej uproszczonej, tak aby prawidłowo zaciągnęła się ona do nowego pliku JPK_V7, należy użyć schematu: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie trzeba wskazać odpowiedni rodzaj wydatku. Jako stawkę VAT należy wybrać „NIE PODL.”. Następnie, po uzupełnieniu danych zgodnie z fakturą, należy przejść do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE i zaznaczyć opcję WNT, a potem u dołu TT_WNT.

Wybór TT_WNT przy wystawianiu faktury

Skorzystanie z opcji TT_WNT spowoduje oznaczenie zaksięgowania wydatku w nowym pliku JPK_V7 jako transakcję WNT u drugiego w kolejności podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej, czyli wskazanie „1” przy symbolu TT_WNT w pliku JPK. Na poziomie generowania JPK_V7 należy zaznaczyć w części deklaracyjnej, że jest to transakcja wymieniona w art. 136 ustawy o VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów