Poradnik Przedsiębiorcy

Składki ZUS od przychodu - rewolucyjne zmiany od 2019 roku!

Pakiet zmian, jaki przygotował rząd i zapowiedział, wprowadzając między innymi Konstytucję biznesu, ma na celu ułatwienie polskim przedsiębiorcom prowadzenie własnego biznesu. Od stycznia 2019 zacznie obowiązywać kolejny projekt zmian wprowadzający zależność składki ZUS w 2019 od przychodu. Zobacz, co nas czeka!

Zmiany od nowego roku 

Nowe przepisy wprowadzają ulgę w opłacaniu składek ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy osiągają niewielkie przychody. Regulacje dotyczące mniejszych składek ZUS odnajdziemy w "Ustawie z 20 lipca 2018 o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę".

Ważne!
Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku!

Składki ZUS w 2019 roku liczone od przychodu – jaki limit?

Pomysły na określenie limitu przychodu przez przedsiębiorcę były różne. Ostatecznie przyjęto, że limit ten będzie wynosić 30-krotność minimalnego wynagrodzenia w roku poprzednim. Czyli ze składek zależnych od przychodu w 2019 roku będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 63 000 zł. Z czego wynika ta kwota? Otóż w 2018 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 2100 zł: 2100 zł x 30 (limit 30-krotności) równa się 63 000 zł.

Jak obliczyć składki według nowych zasad?

Przedsiębiorca, którego przychód nie przekroczy powyższego limitu, będzie musiał samodzielnie określić wysokość składek przekazywanych do ZUS-u. I niestety, przynajmniej na początku, może to sprawiać trudności.

W celu ustalenia podstawy składek ZUS będzie trzeba obliczyć dwie wartości:

 

1. Przeciętny miesięczny przychód

roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej

działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

                     _________________________________________________________          x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej

działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

 

2. Współczynnik na dany rok kalendarzowy

prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone

w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy

                     _________________________________________________________          x 0,24

minimalne wynagrodzenie obowiązujące

w styczniu danego roku kalendarzowego

 

Przykład 1.

Jan Kowalski w 2018 roku osiągnął przychód w wysokości 60 000 zł i prowadził swoją działalność przez cały rok, czyli przez 365 dni w roku. Prognozowane miesięczne wynagrodzenie na 2019 r. wynosi 4765 zł, a minimalne wynagrodzenie w 2019 roku ma wynosić 2220 zł. W związku z tym, skoro chce w roku 2019 opłacać składki od przychodu, jego podstawa będzie wynosiła:

60 000 zł (roczny przychód) /  365 dni (liczba dni prowadzenia działalności) x 30 dni = 4931,51 zł

4765 zł / 2220 zł x 0,24 = 0,5150

Podstawa składek ZUS pana Jana będzie wynosiła 4931,51 x 0,5150 = 2539,72 zł

Ulga w opłacaniu tylko przez 3 lata

Nie tylko kwota przychodu będzie limitowana. Ograniczeniu podlega również okres korzystania z powyższego rozwiązania. Otóż składki ZUS od przychodu mogą być opłacane przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. Co to oznacza? W praktyce oznacza to tyle, że przedsiębiorca, który cały czas osiąga niskie przychody, z ulgi w opłacaniu składek będzie mógł korzystać przez 3 lata (36 miesięcy), przez kolejne 2 lata będzie zobowiązany opłacać zwykłe składki ZUS. Czyli dopiero po 2 latach przerwy będzie mógł ponownie wrócić do opłacania składki ZUS od przychodu.

Pozostałe obostrzenia

Ustawa określa również inne warunki, dla osób chcących skorzystać z tego rozwiązania. A mianowicie:

  1. Składki ZUS od przychodu będą stanowiły podstawę tylko składek społecznych i składek na Fundusz Pracy. Składka zdrowotna będzie opłacana według zasad ogólnych obowiązujących wszystkich przedsiębiorców;

  2. Z powyższego rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy opłacający w poprzednim roku kalendarzowym zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej;

  3. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencyjnych składek ZUS;

  4. Przedsiębiorca musi prowadzić firmę w poprzednim roku kalendarzowym przynajmniej przez 60 dni;

  5. Przedsiębiorca nie może wykonywać działalności na rzecz swojego byłego pracodawcy.

Co ze składkami pozostałych przedsiębiorców?

Powyżej rozpisane zmiany określone w ustawie są skierowane do określonej grupy przedsiębiorców spełniających wszystkie powyższe warunki. Pozostali będą opłacać składki według aktualnie obowiązujących zasad, czyli od podstawy wynoszącej 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia, czyli od kwoty 2859 zł w roku 2019.