Poradnik Przedsiębiorcy

Mały ZUS jako kolejne ułatwienie dla przedsiębiorców

Od stycznia 2019 r. obowiązuje kolejna ulga dla przedsiębiorców, czyli mały ZUS. Rząd poszerza warunki korzystania z takiego przywileju dla większej grupy osób prowadzących działalność. Mały ZUS plus będzie miał jednak zastosowanie dopiero od lutego. Oznacza to, że zgłoszenia do ulgi należy dokonać na starych zasadach, które utrzymują przekazanie zgłoszenia do 8 stycznia. Przeczytaj!

Zmiany w nowym roku

Warunki skorzystania z małego ZUS ulegną zmianie w przyszłym roku. Jednakże dojdzie do tego później niż zakładano pierwotnie - nowe regulacje dotyczące ulgi wejdą w życie w trakcie roku, a dokładnie od 1 lutego. Co to oznacza? Jest to równoznaczne z tym, że w styczniu będzie można skorzystać ze składek od przychodu, a dopiero od lutego składki zostaną wyliczone od osiągniętego dochodu.

Mały ZUS plus będzie obowiązywał od 1 lutego 2020 roku!

Zgłoszenie do małego ZUS plus aż do końca lutego

Przedsiębiorcy, którzy spełniają odpowiednie warunki i chcą zgłosić się w styczniu do składek od przychodu muszą się pospieszyć. Zgłoszenia można dokonać tylko na początku roku, więc deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA należy przekazać do ZUS do 8 stycznia. Po tym terminie niestety nie będzie możliwości, aby w styczniu skorzystać z tej ulgi. Właściwym kodem tytułu ubezpieczenia będzie tu kod 05 90 lub 05 92.

Przedsiębiorcy, którzy mieli prawo do ulgi w styczniu i chcą kontynuować ją w lutym, nie muszą dokonywać żadnych przerejestrowań, bowiem kod pozostaje taki sam. Zmienia się jednak sposób wyliczenia podstawy składek.

Od 1 lutego przedsiębiorcy, którzy będą spełniali warunki do skorzystania z małego ZUS-u plus będą musieli dokonać wyrejestrowania z obecnie obowiązujacych schematów i rejestracji do ulgi (nie dotyczy to osób, które już w styczniu zostały zgłoszone do ulgi). Termin na złożenie zgłoszenia będzie wydłużony do końca miesiąca. Na tę chwilę nie jest wiadome, czy mały ZUS plus będzie miał taki sam kod tytułu ubezpieczenia jak w poprzednim roku.

Co ważne, przedsiębiorcy, którzy aktualnie opłacają tylko składkę zdrowotną np. z powodu pracy na etacie i zwolnienia z opłacania składek społecznych, również muszą podjąć odpowiednie działania w tym temacie. Chodzi o sytuację, kiedy po zakończeniu pracy na etacie, chcieliby opłacać mały ZUS - w tym przypadku powinni w odpowiednim terminie przerejestrować się na kod 05 90/05 92 na deklaracji ZUS ZZA.

Przedsiębiorcy, którzy w ciągu roku skończą opłacać preferencyjne składki ZUS i będą chcieli zgłosić się do małego ZUS-u, powinni zgłosić się do ZUS z nowym kodem w ciągu 7 dni od daty zakończenia preferencyjnych składek ZUS. Jest to jedyny przypadek, kiedy można zgłosić się do ulgi w trakcie roku.

Mały ZUS - limity w 2019 roku

W związku z tym, że w styczniu mały ZUS będzie obowiązywał na starych zasadach to limit przychodu uprawniającego do skorzystania z ulgi będzie równy 30-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku poprzednim. Czyli ze składek zależnych od przychodu w styczniu 2020 roku mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w 2019 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 67 500 zł. Z czego wynika ta kwota? Otóż w 2019 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 2 250 zł, czyli 2 250 zł x 30 co daje 67 500 zł.

Od 1 lutego 2019 roku limit przychodu jaki uprawnia do skorzystania z małego ZUS-u zostanie podniesiony do 120 000 zł.

Limit przychodu jest proporcjonalnie pomniejszany ze względu na ilość dni prowadzenia działalności w danym roku!

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności 7 października 2019 roku. W związku z tym prowadził działalność przez 86 dni, czyli limit przychodu jaki mógł osiągnąć, aby skorzystać z ulgi wynosi:

  • w styczniu : 67 500 zł : 365 dni x 86 dni = 15 904,11 zł
  • od lutego : 120 000 zł : 365 dni x 86 dni = 28 273,97 zł

Jak obliczyć podstawę wymiaru składek według nowych zasad?

Przedsiębiorca, którego przychód nie przekroczy powyższego limitu, będzie musiał samodzielnie określić wysokość podstawy składek przekazywanych do ZUS-u.

W celu ustalenia podstawy składek ZUS za styczeń będzie trzeba obliczyć dwie wartości:

1. Przeciętny miesięczny przychód

roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej

działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

                     _________________________________________________________          x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej

działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

 

2. Współczynnik na dany rok kalendarzowy

prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone

w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy

                     _________________________________________________________          x 0,24

minimalne wynagrodzenie obowiązujące

w styczniu danego roku kalendarzowego

 

Przykład 2.

Pan Jan w 2019 roku osiągnął przychód w wysokości 60 000 zł i prowadził swoją działalność przez cały rok, czyli przez 365 dni w roku. Prognozowane miesięczne wynagrodzenie na 2020 r. wynosi 5 227 zł, a minimalne wynagrodzenie w 2020 roku ma wynosić 2 600 zł. W związku z tym, skoro chce w styczniu 2020 opłacać mały ZUS, jego podstawa będzie wynosiła:

60 000 zł (roczny przychód) /  365 dni (liczba dni prowadzenia działalności) x 30 dni = 4 931,51 zł

5 227 zł / 2 600 zł x 0,24 = 0,4825

Podstawa składek ZUS pana Jana będzie wynosiła 4931,51 x 0,4825 = 2 379,45 zł

Inaczej będzie wyglądało wyliczenie podstawy składek na nowych zasadach:

roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej

uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym

                     _________________________________________________________          x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej

działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

Wynik należy zaokrąglić należy do pełnych groszy, a następnie pomnożyć przez stały współczynnik 0,5. Ustaloną podstawę zaokrągla się do pełnych groszy.

Warto pamiętać, że jeśli przedsiębiorca zaliczył w poprzednim roku kalendarzowym składki społeczne do kosztów, wówczas powinien doliczyć je do rocznego dochodu.

Przykład 3.

Pan Mariusz w 2019 roku osiągnął przychód w wysokości 80 000 zł, a dochód w kwocie 55 000 zł. Działalność prowadził  przez 280 dni. W związku z tym, skoro chce od lutego 2020 opłacać mały ZUS, jego podstawa będzie wynosiła:

55 000 zł (roczny dochód) /  280 dni (liczba dni prowadzenia działalności) x 30 = 5 892,86 zł

5 892,86 x 0,5 = 2 946,43

Podstawa składek ZUS pana Mariusza będzie wynosiła 2 946,43 zł

Mały ZUS tylko przez 3 lata

Nie tylko kwota przychodu będzie limitowana. Ograniczeniu podlega również okres korzystania z powyższego rozwiązania. Otóż mały ZUS może obowiązywać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. Co to oznacza? W praktyce oznacza to tyle, że przedsiębiorca, który cały czas osiąga niskie przychody, z ulgi w opłacaniu składek będzie mógł korzystać przez 3 lata (36 miesięcy), przez kolejne 2 lata będzie zobowiązany opłacać zwykłe składki ZUS. Czyli dopiero po 2 latach przerwy będzie mógł ponownie wrócić do małego ZUS-u.

Pozostałe obostrzenia

Ustawa określa również inne warunki, dla osób chcących skorzystać z tego rozwiązania. A mianowicie:

  1. Składki ZUS od przychodu stanowią podstawę tylko składek społecznych i składek na Fundusz Pracy. Składka zdrowotna będzie opłacana według zasad ogólnych obowiązujących wszystkich przedsiębiorców;

  2. Z powyższego rozwiązania nie mogą skorzystać przedsiębiorcy opłacający w poprzednim roku kalendarzowym podatek w formie karty podatkowej i korzystający ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Warunki te muszą być spełnione łącznie.

  3. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencyjnych składek ZUS;

  4. Przedsiębiorca musi prowadzić firmę w poprzednim roku kalendarzowym przynajmniej przez 60 dni;

  5. Przedsiębiorca nie może wykonywać działalności na rzecz swojego byłego pracodawcy.

Mały ZUS tylko dla składek społecznych i FP

Podstawa składek małego ZUS dotyczy jedynie składek społecznych. Oznacza to, że składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie naliczana od takiej samej podstawy jak w przypadku innych przedsiębiorców. Składka zdrowotna w 2020 roku wynosi 362,34 zł.

Pozostaje jeszcze kwestia składek na Fundusz pracy. To czy przedsiębiorca będzie zobowiązany opłacać składki na ten fundusz, będzie zależało czy podstawa jego składek jest równa lub wyższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dany roku (w 2020 r - 2600 zł) - w takim przypadku będzie on zobowiązany do opłacania składek na Fundusz pracy. Jeśli jednak podstawa składek będzie mniejsza niż minimalne wynagrodzenie, wtedy przedsiębiorca będzie zwolniony z opłacania tych składek.

Co ze składkami pozostałych przedsiębiorców?

Powyżej rozpisane zmiany określone w ustawie są skierowane do określonej grupy przedsiębiorców spełniających wszystkie powyższe warunki. Pozostali będą opłacać składki według aktualnie obowiązujących zasad, czyli od podstawy wynoszącej 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia, czyli od kwoty 3136,20 zł w roku 2020.

Mały ZUS wyliczony automatycznie w systemie wFirma.pl

Jak zostało pokazane wyżej, wzór który należy zastosować do ustalenia podstawy małego ZUS-u składa się z kilku wskaźników oraz danych przedsiębiorcy. Z pewnością wyliczenie podstawy będzie nie lada wyzwaniem dla przedsiębiorców oraz może narazić ich na błędne ustalenie podstawy. Istnieje jednak możliwość automatycznego wyliczenia kwoty podstawy składek społecznych. Taką opcje posiada system wFirma.pl przeznaczony do prowadzenia księgowości online.

W celu ustalenia kwoty podstawy składek należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i wybrać schemat składek "Składki od przychodu".

Mały ZUS - schemat składek

 

Następnie należy przejść do zakładki Podstawa składek od przychodu i tam wybrać Dodaj podstawę.

Mały ZUS - dane do wyliczeń

W ten sposób system automatycznie wyliczy podstawę składek ZUS uwzględniając dane przedsiębiorcy oraz stałe wskaźniki.